Čo si môžu dať živnostníci do nákladov?

Podľa zákona o dani z príjmov si možno znížiť daňový základ o výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Všetky tieto výdavky musia byť zároveň uvedené v účtovníctve alebo v daňovej evidencii.

24.08.2019 09:06
náklady, živnostník, financie, Foto:
Je vždy však na živnostníkovi, aby preukázal, že danú vec používa len na podnikanie, a nie na súkromné účely.
debata (2)

Dôležité je najmä to, aby podnikateľ prípadnej kontrole vedel odôvodniť, akým spôsobom dané výdavky slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie príjmov. Ak to nebude vedieť preukázať, daňová kontrola mu môže prikázať vyškrtnúť dané výdavky.

Najčastejšie príklady, o ktoré si živnostníci znižujú základ dane

 • hrubé mzdy zamestnancov a poistné na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnancov,
 • povinné poistné na zdravotné a sociálne poistenie platené za živnostníka,
 • výdavky týkajúce sa výkonu činnosti v inom mieste, ako je miesto pravidelného vykonávania činnosti, a to najviac vo výške podľa zákona o cestovných náhradách; ide o výdavky na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami, nevyhnutné výdavky spojené s pobytom v tomto mieste a v prípade použitia vlastného osobného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku aj výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základná sadzba náhrady,
 • výdavky na stravovanie za každý odpracovaný deň, ak vykonáva činnosť vo svojom obvyklom mieste, napr. vo svojej dielni, kancelárii a pod.,
 • odpisy hmotného alebo nehmotného majetku,
 • nájomné a provízie za sprostredkovanie,
 • miestne dane (napr. daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel) a miestne poplatky,
 • výdavky na reklamu,
 • výdavky, ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitného predpisu – ide napr. o náhradu príjmu vyplácanú zamestnávateľom zamestnancovi počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ďalej koncesionárske poplatky a pod.
Zdroj: Finančná správa SR
Nákup obleku je výdavkom na osobnú potrebu... Foto: SHUTTERSTOCK
obleky, náklady, financie, Nákup obleku je výdavkom na osobnú potrebu daňovníka a je teda nedaňovým výdavkom.

Sporné výdavky dáte do nákladov paušálne

 • Od roku 2015 bola zavedená možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov vo výške 80 % na obstaranie majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby. V takom prípade si dá podnikateľ do nákladov 80 % z ceny danej veci, rovnako si však bude dávať do nákladov len 80 % z výdavkov na jej technické zhodnotenie, na prevádzkovanie, opravu či udržiavanie.
 • Rovnako je to aj v prípade majetku, ktorý je potrebné odpisovať. Daňovník v takom prípade zahŕňa do výdavkov ročný odpis v rovnakej percentuálnej výške, v akej uplatňuje výdavky (ak daňovník uplatní výdavky vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %, do výdavkov uplatní ročný odpis vo výške 80 %).
 • Ak živnostník preukáže, že hmotný majetok používa len v súvislosti s podnikaním, t. j. na 100 %, môže do výdavkov zahrnúť všetky výdavky súvisiace s obstaraním (100 % odpisov), technickým zhodnotením, opravami a udržiavaním a prevádzkou v plnej výške. Je vždy však na živnostníkovi, aby preukázal, že danú vec používa len na podnikanie, a nie na súkromné účely. V prípade, že sa rozhodne dať do výdavkov paušálnych 80 % z ceny, nemusí už nič preukazovať.

Oblek by do nákladov ísť nemal

 • Výdavky na nákup pracovného ošatenia sú daňovo akceptovateľné len v určitých vymedzených prípadoch – ide o výdavky na oblečenie u daňovníka, ktorý vykonáva takú činnosť, pri ktorej sa podľa nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov poskytujú ochranné pracovné prostriedky zamestnancom, alebo ak používa pracovnú rovnošatu, resp. pracovné ošatenie za podmienok uvedených v osobitných predpisoch.
 • Nákup obleku je výdavkom na osobnú potrebu daňovníka a je teda nedaňovým výdavkom. Aj v prípade, že podnikateľ chodí na pracovné stretnutia v obleku, keďže nejde o ochranné oblečenie, nemôže si ho dať do nákladov. Rovnaké to je aj v prípade topánok. Ak si ich chcete dať do nákladov, musí ísť o ochrannú obuv.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #paušálne výdavky #prevádzkové náklady