Ako sa zmenili odvody pre zamestnancov, SZČO a dobrovoľne poistené osoby?

Napríklad SZČO pri minimálnom vymeriavacom základe (506,5 eura) zaplatia na odvodoch 167,89 eura.

15.01.2020 10:00
žena, dobrá správa, radosť, ukazovanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako sa zmenili odvody do Sociálnej poisťovne pre zamestnanca

rok 2020

Zamestnávateľ platí poistné v roku 2020

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie 14 % z vymeriavacieho základu a za zamestnanca, ktorý je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera, 9,00 % z vymeriavacieho základu a 5,00 % z vymeriavacieho základu na starobné dôchodkové sporenie
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu
 • na úrazové poistenie 0,8 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne úrazovo poistený)
 • na garančné poistenie 0,25 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne garančne poistený)
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

Zamestnávateľ neplatí poistné na invalidné poistenie za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie tiež neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

Zamestnávateľ neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Takisto neplatí za zamestnanca, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatí zamestnávateľ za sudcu a prokurátora, za obvineného vo väzbe a za odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody.

rok 2019

Zamestnávateľ platil poistné v roku 2019

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie 14 % z vymeriavacieho základu a za zamestnanca, ktorý je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera, 9,25 % z vymeriavacieho základu a 4,75 % z vymeriavacieho základu na starobné dôchodkové sporenie
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu
 • na úrazové poistenie 0,8 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne úrazovo poistený)
 • na garančné poistenie 0,25 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne garančne poistený)
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

Zamestnávateľ neplatil poistné na invalidné poistenie za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie tiež neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

Zamestnávateľ neplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Takisto neplatí za zamestnanca, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatí zamestnávateľ za sudcu a prokurátora, za obvineného vo väzbe a za odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody.

Koľko platí zamestnanec

Zamestnanec platí poistné

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu

Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca, ktorým je sudca, prokurátor, na obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody, na fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Nevzťahuje sa ani na fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.

Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani zamestnanec, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľ. Zamestnávateľ vykoná zrážku poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

Ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinností platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa určuje výškou jeho vymeriavacieho základu. Postupuje sa od najvyššieho vymeriavacieho základu k najnižšiemu vymeriavaciemu základu. Ak je výška vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostná povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa viaže na vymeriavací základ dosiahnutý u toho zamestnávateľa, u ktorého poistenie zamestnanca vzniklo skôr.

Ak zamestnanec súčasne vykonáva aj činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie sa platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu činnosti zamestnanca. Ak poistenec vykonáva činnosť zamestnanca, činnosť povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a súčasne je dobrovoľne poistená osoba, poistné na nemocenské, dôchodkové a na poistenie v nezamestnanosti sa platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu činnosti zamestnanca a samostatne zárobkovo činnej osoby.

Ako sa zmenili odvody do Sociálnej poisťovne pre samostatne zárobkovo činnú osobu

rok 2020

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné v roku 2020:

 • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia
 • na starobné poistenie 13,00 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,00 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu

rok 2019

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platila poistné v roku 2019:

 • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia
 • na starobné poistenie 13,25 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 4,75 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu
Príklad
Koľko zaplatí na odvodoch samostatne zárobkovo činná osoba, ak si platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 eura:        
Poistné na nemocenské poistenie 22,28 eura      
Poistné na starobné poistenie 91,17 eura      
Poistné na invalidné poistenie 30,39 eura      
Poistné do rezervného fondu solidarity 24,05 eura      
Poistné celkom 167,89 eura      

Ako sa zmenili odvody do Sociálnej poisťovne pre dobrovoľne poistenú osobu

rok 2020

Dobrovoľne poistená osoba platí poistné v roku 2020:

 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba platí poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu
 • dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba platí poistné:
 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, (ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia) alebo 13,00 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia – II. pilier) a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,00 % z vymeriavacieho základu
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu.
 • Poistné na invalidné poistenie neplatí dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá je dôchodkovo poistená a už jej bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek.
 • dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí poistné na poistenie v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu.

rok 2019

Dobrovoľne poistená osoba platí poistné v roku 2019:

 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba platí poistné na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu
 • dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba platí poistné:
 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, (ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia) alebo 13,25 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia – II. pilier) a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 4,75 % z vymeriavacieho základu
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu.
 • Poistné na invalidné poistenie neplatí dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá je dôchodkovo poistená a už jej bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek.

dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí poistné na poistenie v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu.

Príklad
Koľko zaplatí na odvodoch dobrovoľne nemocensky poistená, dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ak si platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu 506,50 eura:  
Poistné na nemocenské poistenie 22,28 eura
Poistné na starobné poistenie 91,17 eura
Poistné na invalidné poistenie 30,39 eura
Poistné na poistenie v nezamestnanosti 10,13 eura
Poistné do rezervného fondu solidarity 24,05 eura
Poistné celkom 178.02 eura

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #sociálne a zdravotné odvody #zmeny v roku 2020