Ako sa zmenili odvody do Sociálnej poisťovne pre "dohodárov"

Koľko budú platiť dohodári, ktorí sú poistení povinne nemocensky, povinne dôchodkovo či v nezamestnanosti? Ako si uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia?

16.01.2020 08:00
čašníčka, podnikanie, brigáda Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dohodár, ktorý je povinne nemocensky poistený, povinne dôchodkovo poistený a povinne poistený v nezamestnanosti

Dohodár, ktorý má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, má z nej pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti a nemá priznaný starobný dôchodok, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, resp. výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, je povinne nemocensky a dôchodkovo poistený a povinne poistený v nezamestnanosti. Od 1. júla 2018 do tejto skupiny dohodárov nepatrí ani dohodár, ktorý má priznaný predčasný starobný dôchodok.

Tento dohodár platí ako zamestnanec poistné:

 • na nemocenské poistenie – 1,4 % z vymeriavacieho základu (VZ)
 • na starobné poistenie – 4 % z VZ
 • na invalidné poistenie – 3 % z VZ
 • na poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VZ

Poistné v roku 2020

Zamestnávateľ za takéhoto dohodára platí v roku 2020 poistné:

 • na nemocenské poistenie – 1,4 % z VZ
 • na starobné poistenie – 14 % z VZ, ak nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie, 9,00 % z VZ, ak je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera, a 5,00 % z VZ na starobné dôchodkové sporenie
 • na invalidné poistenie – 3 % z VZ
 • na poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VZ
 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z VZ
 • na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ
 • na garančné poistenie – 0,25 % z VZ (ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený)

Zamestnávateľ za takéhoto dohodára platil v roku 2019 poistné:

 • na nemocenské poistenie – 1,4 % z VZ
 • na starobné poistenie – 14 % z VZ, ak nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie, 9,25 % z VZ, ak je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera, a 4,75 % z VZ na starobné dôchodkové sporenie
 • na invalidné poistenie – 3 % z VZ
 • na poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VZ
 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z VZ
 • na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ
 • na garančné poistenie – 0,25 % z VZ (ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený)

Dohodár, ktorý je len povinne dôchodkovo poistený

Dohodár je len povinne dôchodkovo poistený v prípade:

 • ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti s právom na nepravidelný príjem,
 • ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a ktorý má priznaný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, či už s pravidelným mesačným príjmom, alebo s nepravidelným príjmom. Od 1. júla 2018 do tejto skupiny dohodárov patrí aj dohodár, ktorý má priznaný predčasný starobný dôchodok. Od 1. júla 2018 nie je povinne dôchodkovo poistený dohodár, ktorý mám priznaný dôchodok z dohody o vykonaní práce alebo z dohody o pracovnej činnosti, ktorú bude mať určenú na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie, za predpokladu nepresiahnutia 200 eur mesačne/priemerne mesačne,
 • ak má uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študenta s pravidelným mesačným príjmom alebo s nepravidelným príjmom (okrem dohody, ktorú má určenú na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie, za predpokladu nepresiahnutia hraničnej sumy, ktorá je vo výške 200 eur mesačne/priemerne mesačne.)

Dohodár ako zamestnanec na účely dôchodkového poistenia platí poistné:

 • na starobné poistenie – 4 % z VZ
 • na invalidné poistenie – 3 % z VZ (ak nie je vyňatý z tejto povinnosti)

Zamestnávateľ za takéhoto dohodára platí v roku 2020 poistné:

 • na starobné poistenie – 14 % z VZ, ak nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie, 9,00 % z VZ, ak je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera, a 5,00 % z VZ na starobné dôchodkové sporenie
 • na invalidné poistenie – 3 % z VZ (ak nie je vyňatý z tejto povinnosti)
 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z VZ
 • na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ
 • na garančné poistenie – 0,25 % z VZ (ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený)

Zamestnávateľ za takéhoto dohodára platil v roku 2019 poistné:

 • na starobné poistenie – 14 % z VZ, ak nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie, 9,25 % z VZ, ak je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera, a 4,75 % z VZ na starobné dôchodkové sporenie
 • na invalidné poistenie – 3 % z VZ (ak nie je vyňatý z tejto povinnosti)
 • do rezervného fondu solidarity – 4,75 % z VZ
 • na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ
 • na garančné poistenie – 0,25 % z VZ (ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený)

Dohodár, ktorý je len povinne dôchodkovo poistený s nepravidelným príjmom

 • Splatnosť poistného z dohody s nepravidelným príjmom je až po zániku dohody do 8. dňa druhého kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dohoda zanikla, alebo kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa príjem vyplatil, ak bol vyplatený po uplynutí lehoty splatnosti uvedenej vyššie

Výnimka z povinného dôchodkového poistenia u dohodára – žiak/študent alebo dôchodca

Pri dohodách o brigádnickej práci študentov má žiak alebo študent a od 1. júla 2018 pri dohodách o vykonaní práce alebo dohodách o pracovnej činnosti má dôchodca, ktorý má priznaný

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • invalidný dôchodok
 • invalidný výsluhový dôchodok alebo
 • výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku

  možnosť určiť si jednu dohodu na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Ak má žiak/študent alebo dôchodca uzatvorené viaceré dohody, v jednom kalendárnom mesiaci si môže určiť na neplatenie poistného iba jednu z nich. To znamená, že zo všetkých ostatných dohôd je tento žiak/študent alebo dôchodca povinne dôchodkovo poistený a platí poistné na dôchodkové poistenie.

Podmienky na uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia:

1. U žiaka alebo študenta dohoda o brigádnickej práci študenta a u dôchodcu dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti. Ak z určenej dohody príjem nepresiahne hraničnú sumu 200 eur mesačne/priemerne mesačne, dohodár nebude poistený nemocensky, dôchodkovo ani v nezamestnanosti.

2. Určenie dohody na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie. Dohodu na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie si dohodár určuje u zamestnávateľa. V kalendárnom mesiaci si takto môže určiť iba jednu dohodu. Ak dohodár určí viacero dohôd na kalendárny mesiac, hrozí mu od Sociálnej poisťovne pokuta.

3. Nepresiahnutie príjmu. Z určenej dohody v prípade nepresiahnutia príjmu nad 200 eur mesačne/priemerne mesačne dohodár nebude nemocensky poistený, dôchodkovo poistený a nebude poistený ani v nezamestnanosti. Dohodár ako zamestnanec v tomto prípade nebude platiť poistné na sociálne poistenie. Bude sa považovať naďalej za zamestnanca len na účely úrazového a garančného poistenia.

Ak bol študentovi na základe ním určenej dohody o brigádnickej práci študentov a dôchodcovi na základe ním určenej dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti s právom na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti vyplatený príjem zo závislej činnosti po zániku tejto dohody, príjem rozhodujúci na vznik a zánik povinného dôchodkového poistenia je súčet pomernej časti príjmu vyplateného po skončení dohody pripadajúcej na každý kalendárny mesiac trvania tejto dohody a mesačného príjmu z tejto dohody.

Zamestnávateľ z odmeny takéhoto dohodára platí poistné:

 • na úrazové poistenie – 0,8 % z VZ
 • na garančné poistenie – 0,25 % z VZ
 • V prípade presiahnutia príjmu nad hraničnú sumu dohodár bude povinný platiť poistné na dôchodkové poistenie.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #dohodári #zmeny v roku 2020