Aké účty pre podnikateľov ponúkajú banky

Banky odpovedajú na otázky ohľadne účtov a balíčkov pre podnikateľov. Ktorá má podľa vás najlepšie podmienky?

24.01.2020 08:00
karta, kreditka Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Aké podnikateľské účty ponúkate? Čo balík obsahuje?

2. Na aké kritériá treba pri výbere účtu prihliadať?

3. Aké sú podmienky na otvorenie účtu?

4. Aké sú poplatky za účet?

ČSOB

1. V ČSOB ponúkame pre podnikateľov a firmy 3 typy balíkov služieb, ktoré si môžu vybrať na základe potrieb ich biznisu – Podnikateľské konto, Podnikateľské konto Elektron a Podnikateľské konto Komplet. Súčasťou všetkých je zriadenie a vedenie bežného účtu v eurách, platba, zriadenie a zmena SEPA trvalého platobného príkazu, platba, zriadenie a zmena súhlasu so SEPA inkasom, platba platobnou kartou v SR a zahraničí. Tiež výber hotovosti z bankomatov ČSOB v SR a bankomatov KBC Group, služby elektronického bankovníctva MOJA ČSOB a ČSOB SmartBanking, ČSOB Linka 24 a ČSOB Info 24, odoslaná platba v eurách elektronicky v neobmedzenom poč­te.

Spoločnosti a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí si otvoria v ČSOB balík služieb: Podnikateľské konto do 12 mesiacov od vzniku oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti, získavajú vedenie balíka služieb na 3 mesiace bez poplatku, resp. 6 mesiacov, ak si v tom istom mesiaci súčasne zriadia aj štandardný balík služieb pre fyzické osoby (nie podnikateľov). Ak sa klient rozhodne nevyužívať balík služieb, môže si otvoriť bežný účet, resp. fondový účet, pri ktorom sú služby nad rámec vedenia účtu spoplatnené podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

V rámci všetkých balíkov, ako aj bežného účtu má klient možnosť zadarmo využívať vkladové bankomaty. Vklad je možné realizovať všetkými debetnými a kreditnými kartami vydanými ČSOB aj na iný ako eurový účet ČSOB, ktorý sa viaže ku karte klienta. Vkladový bankomat umožňuje aj vydávanie z vkladovej sumy, či už v bankovkách, alebo minciach, rovnako je možná voľba nominálov. Podnikateľ môže využívať vkladový bankomat ako trezor na úschovu svojich tržieb, večer vloží hotovostnú tržbu, ráno si vyberie sumu, akú potrebuje v požadovanom zložení do pokladnice. Klientovi vieme na požiadanie bezplatne vydať vkladovú kartu umožňujúcu len vklad hotovosti na účet, ktorú môže využívať zamestnanec, pokladník alebo iná poverená osoba.

2. Jednotlivé typy balíkov sú nastavené tak, aby reflektovali potreby podnikateľov a veľkosť ich biznisu. Preto sa líšia počtom prijatých platieb zahrnutých v balíku, počtom odoslaných platieb v eurách v pobočke, výberom hotovosti z bankomatov iných bánk v SR, hotovostnými výbermi a vkladmi v pobočke, počtom platobných kariet k účtu, vedením internetového bankovníctva ČSOB Business Banking Lite a podobne. Práve to by mali podnikatelia zohľadňovať pri výbere balíka, aby v ňom mali zahrnuté služby, ktoré potrebujú a v počte, ktorý zodpovedá dennodennému biznisu.

3. Fyzická osoba – podnikateľ: platný občiansky preukaz, prípadne povolenie na trvalý pobyt spolu s platným cestovným dokladom, živnostenský list alebo koncesná listina nie staršia ako 3 mesiace, alebo osvedčenie vydané príslušným orgánom, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať, doklad o pridelení IČO, ak bolo pridelené, alebo aktuálny výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace, ak sa fyzická osoba – podnikateľ zapisuje do takéhoto registra.

Právnická osoba – podnikateľ: aktuálny výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace alebo iný doklad osvedčujúci vznik právnickej osoby a predmet jej činnosti s dokladom preukazujúcim oprávnenie podnikať a dokladom o pridelení IČO, ak bolo pridelené. Právnická osoba – nepodnikateľ: doklad o právnej subjektivite právnickej osoby, stanovy s potvrdením o registrácii v príslušnom úradnom registri, zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina, alebo štatút, alebo zápis z ustanovujúcej schôdze, doklad o pridelení IČO, ak bolo pridelené.

4. Výška mesačného poplatku sa odvíja od typu balíka služieb a prestavuje 7 eur v prípade štandardného balíka služieb Podnikateľské konto, 17 eur mesačne v prípade Podnikateľského konta Elektron a 60 eur v prípade Podnikateľského konta Komplet. Podnikatelia a malé firmy s ročným obratom do 1,5 milióna eur si môžu znížiť mesačný poplatok o 50¤%. A to tým, že realizujú minimálne 5 platobných operácií mesačne v prípade podnikateľa FO, resp. 10 operácií v prípade PO a mesačný obrat na účte predstavuje minimálne 3¤000 eur. Ak sa klient rozhodne nevyužívať balík služieb, ale chce si iba zriadiť bežný účet, mesačný poplatok za jeho vedenie je 3,50 eura, resp. 1,50 eura v prípade fondových účtov. Služby nad rámec vedenia účtu sú spoplatnené podľa aktuálneho sadzobníka poplatkov.

Fio banka

1. Ponúkame jeden typ podnikateľského účtu, ktorý je určený pre všetkých – fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, nerobíme medzi nimi teda žiadne rozdiely a účet má pre všetky rovnaké parametre. Podnikateľský účet si u nás založíte zadarmo a bez poplatku je tiež jeho vedenia. Bezplatne sú platby v rámci Fio banky, v EUR v rámci SEPA, v SKK do / z ČR, trvalé príkazy i inkasá. K účtu vydáme 2 platobné karty Mastercard zadarmo – jednu pre majiteľa účtu a druhú pre ďalšiu osobu, s kartou má každý 2 výbery mesačne z akéhokoľvek bankomatu na svete zadarmo. Bez poplatku je taktiež používanie Internetbankingu, Smartbankingu, API bankovníctvo, on-line zmeny limitov alebo udelenie disponentských práv pre nakladanie s účtom inej osobe, ako je majiteľ. Bezplatne je vklad v eurách v pokladnici a výber v pokladnici nad 50 eur. K základnému euroúčtu je tiež možné si zriadiť ďalšie účty v 14 rôznych menách, napríklad v CZK, USD a ďalších. Pri zakladaní účtu je tiež možné si zadarmo zvoliť vlastné číslo účtu na želanie.

2. Náš účet ponúka jednoduché a prehľadné prostredie, zázemie pobočiek vo všetkých väčších mestách a stabilnú bezpoplatkovú politiku.

3. Na otvorenie účtu, jeho vedenie zadarmo a všetky jeho výhodné parametre nie je potrebné splniť žiadne podmienky. Stačí prísť do pobočky s potrebnými dokladmi totožnosti a výpisom z obchodného registra a účet založíme za niekoľko minút.

4. Väčšina základných bankových služieb je úplne bez poplatkov a klient nemusí plniť žiadne podmienky. Za menej obvyklé služby sú určité poplatky podľa cenníka, väčšinou sa k nim snažíme ponúkať aj bezplatnú alternatívu – napríklad vybavením on-line.

mBank

1. mBank ponúka bežné podnikateľské účty pre fyzické osoby podnikateľov. Vedenie bežného účtu je úplne zadarmo, preto balíčky služieb neponúkame

2. Pri porovnávaní podnikateľských účtov je dôležité zamerať sa na to, či je vedenie účtu bezplatné, prípadne, aké podmienky je na to potrebné splniť. Dôležité je napríklad aj to, že, ak má klient v tej istej banke podnikateľský a zároveň bežný účet, mal by mať rovnaké prihlasovacie údaje do oboch účtov nielen cez internetbanking, ale aj v aplikácii.

3. Jedinou podmienkou je mať živnostenské alebo iné oprávnenie povoľujúce fyzickej osobe podnikať

4. V mBank je vedenie účtu zadarmo. Klienti tak nie sú limitovaní žiadnymi podmienkami, a preto môžu účet využívať podľa svojich potrieb.

Prima banka

1. Prima banka ponúka pre živnostníkov a slobodné povolania Podnikateľský účet a pre malé a stredné spoločnosti Firemný účet. Výhody Podnikateľského a Firemného účtu sú: najpoužívanejšie bankové služby za jednu cenu, všetky prijaté platby neobmedzený počet odoslaných transakcií zadaných elektronicky, všetky výbery z bankomatov Prima banky, elektronické bankovníctvo – pre pohodlnú, bezpečnú a rýchlu prácu s účtami, výpis z účtu zasielaný elektronicky, realizácia trvalých príkazov a inkás, bez poplatku za vedenie účtu, ak je priemerný denný kreditný zostatok na účte vyšší ako 20 000 eur, všetky bezhotovostné platby platobnou kartou, bezplatné Push notifikácie v mobilnej aplikácii Peňaženka – pre podrobný prehľad o všetkých kreditných a debetných obratoch na účte.

2. Prima banka Slovensko poskytuje klientom jeden typ účtu podľa typu podnikania. Obsahom účtu je všetko, čo podnikateľ alebo firma potrebuje za výhodnú cenu.

3. Podmienky na uzatvorenie Podnikateľského účtu pre fyzickú osobu – podnikateľ tuzemec: doklad totožnosti oprávnenej osoby, živnostenský list alebo iná listina preukazujúca oprávnenie založenia účtu na podnikateľské účely, cudzozemec: doklad totožnosti oprávnenej osoby, výpis z obchodného registra SR. Podmienky na uzatvorenie Firemného účtu pre právnickú osobu – tuzemec, obchodné spoločnosti a družstvá: výpis z obchodného registra, doklad totožnosti oprávnenej osoby, obchodné spoločnosti pred vznikom: spoločenská zmluva, doklad totožnosti oprávnenej osoby, ostatné: doklad o registrácii na príslušnom úrade štátnej správy, doklad o pridelení IČO, doklad, na základe ktorého sú ustanovení štatutárni zástupcovia, doklad totožnosti oprávnenej osoby

4. Podnikateľský aj Firemný účet spolu s najpoužívanejšími bankovými produktmi, službami a transakciami môžu klienti získať za cenu 5,90 eura mesačne

Slovenská sporiteľňa

1. Ponúkame: Business účet pre podnikateľov (vybrané transakcie a služby bez poplatku POS terminál prvé 3 mesiace bez poplatku, možnosť vedenia účtu bez poplatku 12 mesiacov bez poplatku pre začínajúcich podnikateľov. S kampaňovou výhodou získate všetky transakcie a služby zahrnuté v Business účte a k tomu neplatíte ani poplatok za vedenie účtu (5,90 eura mesačne). Neobmedzené transakcie bez poplatku: prichádzajúce platby, domáce prevody zadané elektronicky, trvalé prevody a inkasá, platby kartou, výbery kartou (v bankomatoch SLSP a skupiny Erste), vklady hotovosti v bankomatoch SLSP s funkciou vkladu a jeden hotovostný vklad mesačne bez poplatku (ostatné za 0,50 eura).

Služby bez poplatku: elektronické bankovníctvo George a Business24, elektronické výpisy rovnocenné s papierovými, služby SMS Extra – notifikácie o realizovaných aj nerealizovaných transakciách, manažment trvalých príkazov a inkás, embosovaná platobná karta Mastercard Business, služba Vlastná karta k jednej platobnej karte, Vkladová Business karta – slúži výhradne na vklady hotovosti v sieti vkladomatov. Ak spravíte mesačne 5 a viac transakcií kartou vydanou k Business účtu, máte Osobný účet zadarmo. K zriadeniu účtu potrebujete listinný dokument oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia) a platný doklad totožnosti.

Business účet pre firmy (všetky prichádzajúce platby bez poplatku, moderné elektronické bankovníctvo POS terminál prvé 3 mesiace bez poplatku, 12 mesiacov bez poplatku pre začínajúce firmy). Typy Business účtu 20/50/120 – mesačný poplatok je 6,90 eura, 11,90 eura, 31,90 eura. Domáce prevody cez EB: 20 transakcií, 50 transakcií, 120 transakcií, platby kartou: 20, 50, 120, výbery v bankomatoch SLSP a skupiny Erste: 20, 50, 120. V cene Business účtov 20/50/120 určených pre vašu firmu máte zahrnuté: 2× platobná karta MasterCard Business + 1× platobná karta MasterCard Gold Business, služba Vlastná karta k jednej platobnej karte, služby elektronického bankovníctva: George a Business24, manažment trvalých príkazov a inkás, elektronický výpis, neobmedzený počet prijatých platieb, služby SMS Extra, vkladová Business karta.

Navyše v cene: k Business účtu 120: SMS služby Plus, 40 % zľavu za spracovanie v rámci File Transfer cez EB pre Domáce prevody, 10 % zľavu na Cezhraničný prevod cez EB.

Výhody Business účtu: možnosť zvoliť si najvhodnejší typ účtu a kedykoľvek ho bezplatne zmeniť, garantuje spokojnosť: ak do 3 mesiacov nebudete s novým Business účtom 20/50/120 z akýchkoľvek dôvodov spokojný a účet z tohto dôvodu zrušíte, vrátime vám všetky mesačné poplatky za vedenie účtu, ktoré ste nám zaplatili, v rámci programu pre začínajúcich podnikateľov vám pomôžeme zistiť, či vás váš nápad môže živiť, poradíme vám, ako získať financie či naštartovať nový biznis.

Na zriadenie účtu potrebujete: listinný dokument oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia) a platný doklad totožnosti. Navyše je možné k Business účtom 20/50/120 získať: službu prijímania platobných kariet prostredníctvom POS terminálu počas prvých troch mesiacov bez poplatku.

Pripomíname otázky:

1. Aké podnikateľské účty ponúkate? Čo balík obsahuje?

2. Na aké kritériá treba pri výbere účtu prihliadať?

3. Aké sú podmienky na otvorenie účtu?

4. Aké sú poplatky za účet?

Tatra banka

1. Našou novinkou medzi podnikateľskými účtami je Živnostenský účet. Ide o účet špeciálne pre fyzické osoby – podnikateľov, teda živnostníkov a slobodné povolania, vytvorený na základe analýz a prieskumov, ktoré sme s touto skupinou podnikateľov realizovali.

Živnostenský účetTB prináša: 20 automatizovaných transakcií, debetnú kartu Visa Electron, 2 výbery hotovosti z bankomatu Tatra banky a bankomatov skupiny RBI v zahraničí, neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky mobilom, novú firemnú kreditnú kartu na prvých 6 mesiacov bez poplatku, neobmedzený počet e-mailových výpisov z účtu, jednoduchý a rýchly prehľad o zostatkoch a pohyboch, neobmedzený počet e-mailových a push notifikácií o pohyboch. Vďaka živnostenskému účtu môžete navyše: platiť bezkontaktne smartfónom cez MobilePay, vkladať na účet bez poplatku prostredníctvom siete bankomatov Tatra banky, získať výhody Visa Benefit programu.

Pre právnické osoby obsluhované pobočkovou sieťou má Tatra banka v ponuke 2 podnikateľské účty: Podnikateľský účet Tatra Business a Podnikateľský účet Tatra Business Premium. Tieto balíky sú určené firmám, ktoré potrebujú pre svoje podnikanie efektívne bankové služby a svoje firemné účty chcú spravovať moderne a pohodlne s bankou nabitou inováciami. Tatra Business je určený pre začínajúce firmy a tiež pre spoločnosti, ktoré očakávajú od účtu, že im pomôže pri podnikaní. Tatra Business Premium je vlajkovou loďou medzi podnikateľskými účtami v Tatra banke. Tento nadštandardný účet je určený pre náročných klientov, ktorí majú vysoké požiadavky na svoj podnikateľský účet. Jeho synonymom je neobmedzenosť.

Pre právnické osoby obsluhované firemnými centrami a korporátnym bankovníctvom má Tatra banka v ponuke účet s balíkom služieb Tatra Corporate. Tatra Corporate je komplexný bankový účet pre veľké firmy a korporácie a služby a inovácie, ktoré zahŕňa, napomáhajú k efektívnemu narábaniu s financiami a k úspešnému chodu veľkej spoločnosti.

2. Medzi najdôležitejšie kritériá pre výber správneho účtu s balíkom služieb patria produkty a služby, ktoré plánuje podnikateľ na účte využívať. Nemenej dôležitým kritériom je počet transakcií, ktoré plánuje na svojom účte realizovať. Pre podnikateľov je však čas veľmi vzácny, a preto častokrát nepočítajú transakcie a služby a je pre nich pohodlnejšie vedieť, že v rámci balíka majú transakcie a služby neobmedzene a rozhodnú sa pre takýto balík. Pri rozhodovaní o správnom výbere podnikateľského účtu máme pre podnikateľov na našej webstránke pomôcku vo forme balíkového selektora, ktorá im na základe zadaných preferencií odporučí najvhodnejší účet.

3. Medzi podmienky na otvorenie podnikateľského účtu stačí predloženie dokladov: platný identifikačný doklad prítomných osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť, ďalšie doklady podľa právnej formy, v ktorej podnikáte (medzi najčastejšie doklady patrí výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, osvedčenie o živnostenskom oprávnení a pod.) Všetky bankou požadované dokumenty musia byť predložené ako originál alebo notárom overená kópia. Pokiaľ je daný dokument v inom ako slovenskom/an­glickom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho úradný preklad.

4. Poplatky: Živnostenský účet – prvý rok zadarmo, aj potom za 0 eur. Počas prvých 12 mesiacov vedenie úplne zadarmo bez akýchkoľvek podmienok, následne na nulový poplatok za vedenie účtu bude stačiť bezhotovostný kreditný obrat aspoň 500 eur mesačne, inak je poplatok 7 eur mesačne, Účet Tatra Business – poplatok je 7 eur mesačne, Účet Tatra Business Premium – poplatok je 19 eur mesačne. Ak si otvoríte podnikateľský účet Tatra BusinessB alebo Tatra Business Premium do jedného roka od vzniku spoločnosti, automaticky získavate 100 % zľavu z poplatku za účet na prvých 12 mesiacov, Účet Tatra Corporate – poplatok je 19 eur mesačne.

UniCredit bank

1. Ponúkame štyri typy účtov: U konto Podnikateľ (výbery z bankomatov UniCredit Bank v SR a z bankomatov bánk patriacich do UniCreditGroup, elektronicky zadané odchádzajúce a prichádzajúce SEPA platby, vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste. U nás máte vklady hotovosti na účet zadarmo, zriadenie a vedenie bežného účtu v cudzej mene bez mesačného poplatku, platobná karta podľa vášho výberu (Mastercard Business / Visa Classic), internetové bankovníctvo BusinessNet Professional).

U konto Business – účet pre živnostníkov a s. r. o. (výbery hotovosti z bankomatov UniCredit Bank v SR a z bankomatov bánk patriacich do UniCreditGroup elektronicky zadané odchádzajúce a prichádzajúce SEPA platby. Šetrite svoje náklady – vďaka prichádzajúcim a odchádzajúcim elektronicky zadaným SEPA platbám do objemu 100¤000 eur za mesiac v rámci účtu, 10 vkladov na účet v hotovosti, až 4 bežné účty v cudzej mene, až 3 platobné karty podľa vášho výberu (Mastercard Business /Visa Classic), internetové bankovníctvo BusinessNet Professional).

Konto Profesia – účet pre slobodné povolania (medzinárodná debetná karta VISA Gold alebo Business Gold, výbery hotovosti z bankomatov UniCredit Bank v SR a z bankomatov bánk patriacich do UniCreditGroup, 20 prijatých a odoslaných SEPA úhrad zadaných trvalým príkazom, inkasom, zrealizovaných aj cez elektronické bankovníctvo, alebo prevod zostatku, vklady v hotovosti na účet na obchodnom mieste bežný účet v eurách a ďalší bežný účet v cudzej mene, internetové bankovníctvo BusinessNet Professional

Konto Domov – účet pre bytové domy pod správou správcu alebo SVB (30 prijatých a odoslaných SEPA úhrad zadaných trvalým príkazom, inkasom, zrealizovaných aj cez elektronické bankovníctvo, alebo prevod zostatkov, vklady v hotovosti na účet za zvýhodnený poplatok 1 euro, internetové bankovníctvo BusinessNet Professional).

3. Klient sa musí preukázať platným dokladom totožnosti a listinou preukazujúcou vznik oprávnenia na otvorenie „podnikateľského účtu“ V prípade živnostníkov požadujeme výpis so živnostenského registra, pri s. r. o je to výpis z obchodného registra. Bytové domy si zriaďujú účet na základe mandátnej zmluvy alebo zmluvy o výkone správy.

4. Poplatky: U konto Podnikateľ – určený pre živnostníkov – 8 eur alebo 0 eur ak mesačný kreditný obrat na balíkovom účte je min 400 eur. U konto Business – účet pre živnostníkov a s. r. o.-5 eur , Konto Profesia – účet pre slobodné povolania 6 eur alebo zadarmo, ak s nami aktívne spolupracujete: využívate účty notárskych úschov, váš priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte je nad 6¤000 eur, Konto Domov – účet pre bytové domy pod správou správcu alebo SVB – 4 eurá alebo 2 eurá ak priemerný mesačný kreditný zostatok na balíkovom účte je nad 15 000 eur.

VÚB

1. Klient si môže vybrať z 3 pásiem VÚB Biznis účtov. Jednotlivé pásma sú zostavené tak, aby naplnili potreby klienta podľa rozsahu a fázy podnikania, v ktorej sa práve nachádza. VÚB Biznis Štandard je účet so základnými službami pre začínajúcich podnikateľov. V cene konta je aj 15 elektronických transakcií a debetná platobná karta. VÚB Biznis Aktiv je vhodný pre zabehnuté podnikanie, okrem základných služieb obsahuje 100 elektronických transakcií, 2 debetné platobné karty, možnosť viesť sporiaci účet so zvýhodnenou úrokovou sadzbou či poistenie platieb pre podnikateľov.

VÚB Biznis Premium je určený pre aktívnych klientov s komplexnými potrebami, ktorí využívajú rôzne bankové produkty a služby. V cene konta je okrem služieb spomenutých v predchádzajúcom konte neobmedzené množstvo elektronických transakcií, zľava na vybrané pobočkové operácie, zľava z provízie z POS terminálu, možnosť viesť bez poplatku ďalší bežný účet či kreditnú kartu. S VÚB Biznis účtami môže klient využívať aj ďalšie bezplatné služby – Internetbanking, Mobilebanking, mesačný elektronický výpis z účtu, sms/push/email notifikácie, VIAMO platby a iné.

2. Pred samotným zriadením účtu je vhodné sa zamyslieť nad očakávaným počtom realizovaných/pri­jatých platieb a dodatočnými produktmi a službami, ktoré bude klient využívať – platobné karty, POS terminál, sporiaci resp. ďalší bežný účet, operácie realizované cez pobočku a iné. Pre klienta je vždy výhodnejšie, keď má využívané produkty a služby viazané v balíku.

Ak klient po otvorení účtu zistí, že by mu viac vyhovoval iný typ účtu, môže si účet kedykoľvek bezplatne modifikovať, či už v pobočke, alebo cez kontaktné centrum s platnosťou od nasledujúceho mesiaca.

3. Na zriadenie účtu je potrebný doklad overujúci vznik/oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti (nie starší ako 3 mesiace) a doklad totožnosti fyzickej osoby.

4. Poplatky: VÚB Biznis Štandard – 7 eur, VÚB Biznis Aktiv – 11 eur, VÚB Biznis Premium – 19 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #banky #účet zadarmo #účet v banke