Prvá pomoc+: Návod, ako vyplniť a podať žiadosť o príspevok

Aké SZČO majú nárok na príspevok podľa nového projektu Prvá pomoc +? Čo je potrebné vyplniť v žiadosti? Kam a ako ju potom treba podať?

, 24.11.2020 08:00
žiadosť, zmluva, papier, písanie Foto:
Žiadosť/výkaz za mesiac október 2020 je možné predložiť do konca januára 2021.

Aká SZČO má nárok na príspevok:

Za SZČO sa považuje fyzická osoba, ktorá:

a) prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

b) vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákon č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a pod.), vykonáva slobodné povolania, ktoré nie sú upravené osobitnými predpismi, a nie sú ani podnikaním podľa § 2 Obchodného zákonníka, sú slobodným povolaním, teda. sú činnosťou, na ktorej vykonávanie zákon nevyžaduje žiadne oprávnenie (napr. herec, choreograf, tanečník, hudobník, novinár, sochár, atď., ktorí pri vykonávaní svojej činnosti nie sú v pracovnom pomere ani v obdobnom pracovnom vzťahu),

c) vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov, a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení alebo ktorá nečerpá tzv. odvodové prázdniny.

Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO podľa písm. a) až c), ktorá začala prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 9. 2020.

Za SZČO sa považuje aj fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným (tzv. jednoosobová s. r. o.), ktorej zisk po zdanení za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré sa skončilo najneskôr 31. 12. 2019, nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur, v prípade jednoosobovej s. r. o., ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019, zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12 x počet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12 x počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019, a je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie je zároveň jej zamestnancom a nie je spoločníkom v inej s. r. o.

Návod, ako vyplniť žiadosť o príspevok

SZČO so stratou alebo s poklesom príjmu

1. Prvá časť žiadosti

„Údaje o SZČO“ vypĺňa SZČO – táto časť žiadosti obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa, ktoré je potrebné vyplniť.

V rámci tejto časti sa nachádzajú aj položky: „Zapísaná v registri“ do tejto položky sa uvádza príslušný register, na základe ktorého žiadateľ začal vykonávať svoju činnosť: napr. živnostenský register, register príslušný pre vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu, zákona č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti, zákona č. 40/2015 Z. z o audiovízii a pod.).

  • „Predmet prevažujúcej činnosti – SK NACE Rev. 2“ – do tejto položky sa uvádza 5-miestny číselný kód v súlade s vyhláškou Štatistického úradu SR, ktorý je zverejnený na stránke www.statistics.sk.
  • „Oblasť podnikania“ – „Odvetvie rybolovu a akvakultúry“, „Poľnohospodárska prvovýroba“, „Iné“ – žiadateľ vyberie jednu z možností, do ktorej uvedenie áno, podľa toho, ktorá z položiek sa ho týka.

2. Druhá časť žiadosti:

„Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)“ obsahuje základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

3. Tretia časť žiadosti:

„Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky uvedené v časti čestné vyhlásenie. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti čestné vyhlásenie, žiadosť si nemôže podať.

4. Štvrtá časť žiadosti:

„Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť.

5. Piata časť žiadosti:

„Poučenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť.

Na konci žiadosti žiadateľ uvedie dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa.

Jednoosobová s. r. o. vyplní žiadosť takto:

1. Prvá časť žiadosti:

„Údaje o SZČO, ktorá je konateľom“ vypĺňa konateľ – táto časť žiadosti obsahuje základné identifikačné údaje žiadateľa a identifikačné údaje s. r. o., v ktorej je žiadateľ konateľom, a ktoré je potrebné vyplniť.

2. Druhá časť žiadosti:

„Údaje o zodpovednom pracovníkovi (kontaktná osoba žiadateľa)“ obsahuje základné identifikačné údaje o zodpovednom pracovníkovi, ktorý bude komunikovať s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

3. Tretia časť žiadosti:

„Čestné vyhlásenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s údajmi uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť, z dôvodu, že odoslaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že spĺňa všetky podmienky uvedené v časti čestné vyhlásenie. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v časti čestné vyhlásenie, žiadosť si nemôže podať.

4. Štvrtá časť žiadosti:

„Poučenie o ochrane osobných údajov“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť.

5. Piata časť žiadosti:

„Poučenie“ sa nevypĺňa, ale žiadateľ je povinný s informáciami uvedenými v tejto časti žiadosti sa detailne oboznámiť.

Na konci žiadosti žiadateľ uvedie dátum vyplnenia žiadosti bez podpisu žiadateľa

Ako podať žiadosť:

Žiadosť/výkaz o poskytnutie príspevku môže SZČO predložiť úradu práce takto:

  • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
  • elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť
  • vo výnimočných prípadoch je možné žiadosť predložiť aj poštou na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, alebo* osobne na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť

Zamestnanec úradu práce vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti (overí, či je žiadosť kompletná v súlade s podmienkami tohto oznámenia). V prípade, že bude žiadosť neúplná alebo žiadateľovi chýbajú niektoré z povinných príloh, vyzve bezodkladne žiadateľa na doplnenie chýbajúcej dokumentácie. Lehota na doplnenie chýbajúcich dokumentov je päť pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie.

Žiadateľ predkladá žiadosť/výkaz počas dvoch kalendárnych mesiacov, ktoré nasledujú po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie príspevku.

Žiadosť/výkaz za mesiac október 2020 je možné predložiť do konca januára 2021.

Príspevok sa poskytuje žiadateľovi bezodkladne na základe dohody o poskytnutí finančného príspevku.

Príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode SZČO prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Žiadateľovi následne úrad práce zasiela informáciu o výške poskytnutého príspevku za daný mesiac prostredníctvom oznámenia o poskytnutí príspevku.

Za ďalšie mesiace žiadateľ predkladá úradu práce už iba výkaz.

So žiadateľmi, ktorí majú uzatvorenú s úradom práce dohodu, bude uzatvorený dodatok k tejto dohode.

Žiadosti a výkazy prijaté v mesiaci október alebo november 2020 za mesiac september 2020 sa posudzujú podľa podmienok platných do 30. 9. 2020. Na tieto žiadosti úrad uzatvára dohody podľa podmienok platných do 30. 9. 2020. Následne úrad k tejto dohode vypracuje dodatok, v ktorom budú zapracované podmienky platné od 1. 10. 2020.

Zdroj: pomahameludom.sk

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #s. r. o. #Prvá pomoc +