Živnostníci si zvýšia dôchodok aj dobrovoľným dôchodkovým poistením

Kto môže využiť balíky dobrovoľného dôchodkového poistenia a aké konktrétne má záujemca na výber? Uvádzame príklady

08.12.2022 10:00
živnostník, práca, poistenie, práca z domu Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)
 • Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.
 • Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba nemôže súčasne mať priznaný predčasný starobný dôchodok.
 • Obdobie dobrovoľného poistenia, keď si dobrovoľne poistená osoba riadne a včas platí poistné, sa zhodnocuje ako obdobie poistenia pri posudzovaní nároku na dávky zo Sociálnej poisťovne.

Balíky dobrovoľného poistenia

Záujemca si môže vybrať a využiť niektorý z balíkov dobrovoľného poistenia:

1. dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

2. dobrovoľné nemocenské poistenie a dobrovoľné dôchodkové poistenie

3. dobrovoľné dôchodkové poistenie

4. dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Seniori na káve Čítajte aj Radi by ste si vylepšili výšku dôchodku? Čo treba urobiť
 • Dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti – túto kombináciu môže využiť tiež len SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená (a to aj v prípade, ak má prerušené poistenie z dôvodu ošetrovania blízkeho príbuzného alebo z dôvodu nároku na rodičovský príspevok) a súčasne nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 • Niektoré osoby nemôžu využiť určité balíky dobrovoľného poistenia: balíky č. 1 a 2 – nemôže ich využiť fyzická osoba, ktorá je zároveň aj povinne nemocensky poistená ako zamestnanec alebo ako SZČO, balík číslo 3 – nemôže ho využiť osoba s priznaným predčasným starobným dôchodkom, balíky číslo 1, 2, 4 a 5 – nemôže ich využiť osoba s priznaným starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a poberateľ akéhokoľvek invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Ako sa stať dobrovoľne poistenou osobou

 • Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO). Spolu s prihláškou pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska doručí aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. V ňom okrem iného deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte EÚ, ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.
 • Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky, teda nie je možné spätné prihlásenie ani odhlásenie z dobrovoľného poistenia.

Príklad:

Fyzická osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky, má záujem o komplexný balík dobrovoľného poistenia. Vyplní Registračný list FO – prihláška DPO a uvedie dátum vzniku nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti – 1. december 2022. Prihlášku doručí osobne najneskôr 1. decembra 2022. Dobrovoľné poistenie vznikne tejto osobe 1. decembra 2022. Ak však prihlášku doručí osobne alebo zašle poštou až 5. decembra 2022, napriek uvedenému dátumu jej dobrovoľné poistenie vznikne až 5. decembra 2022.

Platenie poistného na dobrovoľné poistenie

 • Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý uvádza pri platení poistného. Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
 • Pri platbe poistného nepredpísaného rozhodnutím sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napr. 122019). Ak dobrovoľne poistená osoba uhrádza poistné trvalým príkazom, uvádza špecifický symbol v tvare 88. Pri platbe poistného, ktoré je predpísané rozhodnutím, je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.
 • Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa príslušných sadzieb poistného (s ohľadom na balík poistenia):
kalkulačka Čítajte aj Dobrovoľné dôchodkové poistenie zvýši dôchodok

na nemocenské poistenie – 4,4 % na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 4,75 % príslušnej DSS) na invalidné poistenie – 6 % do rezervného fondu solidarity – 4,75 % na poistenie v nezamestnanosti – 2 %

 • Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku a vyšší ako maximálny vymeriavací základ. Zároveň musí byť rovnaký pre všetky druhy poistenia vo vybranom balíku.

Príklad:

Fyzická osoba si pri prihlasovaní na komplexný balík dobrovoľného poistenia v roku 2022 určila vymeriavací základ 600,00 eur (Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je minimálny vymeriavací základ 566,50 eur a maximálny vymeriavací základ 7 931,00 eur). Z tohto vymeriavacieho základu si vypočíta 4,40 % na nemocenské poistenie (26,40 eur), 18 % na starobné poistenie (108 eur), 6 % na invalidné poistenie (36 eur), 4,75 % do rezervného fondu solidarity (28,50 eura) a 2 % na poistenie v nezamestnanosti (12 eur). To znamená, že táto dobrovoľne poistená osoba bude povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie v sume 210,90 eura mesačne.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ sa menia vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Ak dobrovoľne poistená osoba platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, poistné za január zaplatí do 8. februára z nového minimálneho vymeriavacieho základu. Ak má trvalý príkaz v banke, je potrebné si ho včas zmeniť.

Zmena vymeriavacieho základu

Dobrovoľne poistená osoba (DPO) si môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu. Ak DPO zmení vymeriavací základ, poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmenu vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

Príklad:

Fyzická osoba podala prihlášku na dobrovoľné dôchodkové poistenie 15. mája 2022. Dobrovoľné dôchodkové poistenie jej vzniklo dňom podania prihlášky, t. j. 15. mája 2022. Vymeriavací základ na platenie poistného na dobrovoľné dôchodkové poistenie si určila v sume 600 eur. Plynutie šesťmesačnej lehoty sa počíta od 15. mája 2022. Oznámiť zmenu vymeriavacieho základu môže najskôr 16. novembra 2022 a platiť poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie zo zmeneného vymeriavacieho základu môže začať najskôr od 1. decembra 2022.

Táto dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba od 1. decembra 2022 platí už poistné zo zmeneného vymeriavacieho základu 1 000 eur. Platiť z opätovne zmeneného vymeriavacieho základu môže začať najskôr od 1. júna 2022 za predpokladu, že najskôr 15. mája 2022 a najneskôr 31. mája 2022 písomne oznámi pobočke zmenu vymeriavacieho základu.

Ukončenie dobrovoľného poistenia

Ak fyzická osoba nemá záujem ďalej platiť poistné na dobrovoľné poistenie, môže sa z neho kedykoľvek odhlásiť. Dobrovoľné poistenie zaniká dňom odhlásenia, najskôr odo dňa podania odhlášky. Na ukončenie dobrovoľného poistenia je potrebné, aby poistenec vyplnil tlačivo Registračný list FO – ako odhlášku dobrovoľne poistenej osoby, ktorú možno zaslať poštou alebo podať osobne v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska.

Dobrovoľné poistenie zaniká aj dovŕšením dôchodkového veku a priznania dôchodku.

Taktiež dobrovoľné poistenie zaniká i v situácii, keď fyzická osoba už nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt.

Dobrovoľné poistenie poistencovi zaniká v prípade, ak nezaplatí poistné na dobrovoľné poistenie dva po sebe nasledujúce mesiace. (To neplatí, ak dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo osoba dobrovoľne poistená v nezamestnanosti nebola v kalendárnom mesiaci povinná platiť poistné na dobrovoľné poistenie.)

1 debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #živnostníci #dobrovoľné dôchodkové poistenie #balík poistenia