Daňové priznanie živnostníka:

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 je povinný podať živnostník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahli sumu 2 289,63 eura. Daňovník je však povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu.

29.03.2023 16:00
Povolania Foto: ,
Ilustračná foto.
debata

Daňové priznanie sa podáva správcovi dane, ktorým je daňový úrad, pobočka daňového úradu a kontaktné miesto daňového úradu.

Tlačivo daňového priznania určené pre živnostníka: daňovník, ktorý dosiahne v zdaňovacom období príjmy zo živnosti a vznikne mu povinnosť podať daňové priznanie, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Lehoty na podanie daňového priznania

  • Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je stanovená do 31. marca 2023.
  • Možnosť predĺženia lehoty: daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa dani z príjmov, sa na základe
  • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,
  • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.
  • Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo a ktoré je k dispozícii na internetovej stránke Finančnej správy.
peniaze, dôchodok, penzia, starobné úspory, Čítajte viac Požiadali ste počas pandémie o odklad poistného? Blíži sa jeho splatnosť

Lehota na podanie daňového priznania, ak došlo v priebehu roka k ukončeniu živnosti:

  • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia živnostník zrušil živnostenské oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti, lehota na podanie daňového priznania zostáva nezmenená. Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je do 31. marca 2023.

Lehota na podanie daňového priznania, ak živnostník zomrie:

  • Ak živnostník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak dedič podá žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Základ dane živnostníka

Pri zisťovaní základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania sa vychádza:

  • u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa zákona o dani z príjmov z rozdielu medzi príjmami a výdavkami,
  • u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia.

Do základu dane sa nezahŕňa príjem, pri ktorom vybraním dane zrážkou podľa zákona o dani z príjmov je splnená daňová povinnosť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnostník #daňové priznanie živnostníka