Kedy nemusia SZČO platiť poistné? Nie každý živnostník je povinný platiť odvody

Ste samostatne zárobkovo činná osoba? Prinášame vám prehľad, kedy nemusíte platiť poistné.

11.07.2023 06:30
Kalkulačka Foto:
Ilustračná fotografia.
debata (6)

SZČO sa prerušuje povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie:

 • v období, v ktorom je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie, v období, v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť (na prerušenie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti, pozastaveného výkonu činnosti alebo pozastavenej činnosti, je nutné, aby boli u SZČO pozastavené všetky existujúce oprávnenia),
 • od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania/sta­rostlivosti fyzickej osoby do skončenia potreby ošetrovania/sta­rostlivosti,
 • v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok, ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia,
 • v období trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak v tomto období podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO,
 • od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby, ktorá vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby do skončenia tohto ošetrovania,
 • odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia v prípadoch, keď podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia.

Vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO sa posudzuje rovnako ako zánik týchto poistení. Skončenie prerušenia týchto poistení sa posudzuje rovnako ako ich vznik.

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nie je povinná platiť poistné na nemocenské a na dôchodkové poistenie:

 • v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské,
 • od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania/sta­rostlivosti fyzickej osoby najdlhšie do štrnásteho dňa, ak ošetrovanie/sta­rostlivosť trvá v tomto období,
 • v období, počas ktorého je uznaná za dočasne práceneschopnú alebo má nariadené karanténne opatrenie,
 • od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania.

Výška minimálnych odvodov SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2023

Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov
Odvody do Sociálnej poisťovne: 33,15 % 605,50 eura 200,72 eura
z toho:      
nemocenské poistenie 4,4 % 605,50 eura 26,64 eura
starobné poistenie 18 % 605,50 eura 108,99 eura
invalidné poistenie 6 % 605,50 eura 36,33 eura
rezervný fond solidarity 4,75 % 605,50 eura 28,76 eura
Odvody do zdravotnej poisťovne 14 %/7 % 605,50 eura 84,77 eura/42,38 e­ura
Koľko zaplatí SZČO spolu      
osoba bez zdravotného postihnutia) 285,49 eura
osoba so zdravotným postihnutím 243,10 eura

Minimálny a maximálny vymeriavací základ

 • Minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie, teda 605,50 eura. Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca už s účinnosťou od 1. januára 2010 na účely sociálneho poistenia nie je upravený, zamestnávateľ však má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde.
 • Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 je pre všetky fondy sociálneho poistenia – nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity, osobitné sociálne poistenie (s výnimkou úrazového poistenia) v sume 8 477 eur.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #živnostníci #odvody do Sociálnej poisťovne