SZČO ani zamestnanci nemusia vždy platiť poistné do Sociálnej poisťovne. Kto má výnimku a na aké obdobie?

SZČO sa prerušuje povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie vo viacerých prípadoch, ktoré ustanovuje legislatíva. Kedy sa tak môže stať?

08.01.2024 06:00
muž, zamestnanec, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Od januára zmena vo vylúčení povinnosti platiť poistné v období tehotenstva a materstva a v spojitosti s ňou aj zmena v inštitúte prerušenia povinného sociálneho poistenia.

Od nového roka má mať poistenec, a to zamestnanec a SZČO, vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v období, v ktorom poberá materské, by mu trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia podľa § 48 ods. 1 alebo § 49 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Uvedené znamená, že vylúčenú povinnosť platiť poistné budú mať v období, počas ktorého nepoberajú materské, pričom nárok na materské by im trval a jediným dôvodom nepriznania materského je, že nezískali potrebných 270 dní nemocenského poistenia.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné

Vylúčenie povinnosti platiť poistné bude trvať rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako by inak trval nárok na materské, t. j. podmienky trvania nároku na materské sú podmienkami trvania vylúčenia povinnosti platiť poistné. Podmienky trvania vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie sú napr. starostlivosť o dieťa, trvanie statusu iného poistenca, vek dieťaťa, o ktoré sa iný poistenec stará.

Tí zamestnanci a SZČO, ktorým sa vyplácalo materské k 31. decembru 2023 a materské sa im vypláca aj po 31. decembri 2023, automaticky majú od 1. januára 2024 vylúčenú povinnosť platiť poistné, a to počas celého obdobia poberania materského.

Tým zamestnancom a SZČO, ktorí k 31. decembru 2023 mali vylúčenú povinnosť platiť poistné, pričom materské nepoberali a noberajú ho ani od 1. januára 2024, im trvá vylúčená povinnosť platiť poistné aj od 1. januára 2024 počas obdobia, v ktorom by im trval nárok na materské. Zamestnanci a SZČO v týchto situáciách nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať, ani predkladať.

Týka sa to aj zamestnancov

Zamestnanci – iní poistenci, ktorí do 31. decembra 2023 nemali vylúčenú povinnosť platiť poistné z dôvodu, že čerpali rodičovskú dovolenku a ani nepoberali materské, rovnako aj SZČO – iní poistenci, ktorí do 31. decembra 2023 nemali vylúčenú povinnosť platiť poistné a ani nepoberali materské, nie sú povinní od 1. januára 2024 platiť poistné na sociálne poistenie za predpokladu, že predložia Sociálnej poisťovni žiadosť o materské, na základe ktorej im bude materské priznané od 1. januára 2024, alebo sa im materské k uvedenému dátumu neprizná len z dôvodu, že nezískali potrebných najmenej 270 dní nemocenského poistenia.

Rodičovská dovolenka

Od 1. januára 2024 sa zamestnancovi (bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu) prerušuje povinné sociálne poistenie v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa Zákonníka práce, ak mu neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

SZČO sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom má nárok na rodičovský príspevok podľa zákona o rodičovskom príspevku a v ktorom podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť SZČO, ak jej neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

Od nového roka teda platí, že zamestnancovi a SZČO sa z uvedeného dôvodu preruší povinné sociálne poistenie len v období, v ktorom nebudú mať vylúčenú povinnosť platiť poistné v období tehotenstva a materstva.

Kedy sa ešte nemusí platiť poistné

V období, v ktorom je poistenec vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie, v období, v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, pozastavený výkon činnosti alebo pozastavenú činnosť (na prerušenie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti, pozastaveného výkonu činnosti alebo pozastavenej činnosti, je nutné, aby boli u SZČO pozastavené všetky existujúce oprávnenia),

Od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania/sta­rostlivosti fyzickej osoby do skončenia potreby ošetrovania/sta­rostlivosti,

Odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia,

V období trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy, ak v tomto období podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO,

Od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby, ktorá vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby do skončenia tohto ošetrovania,

Odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia v prípadoch, keď podporné obdobie uplynulo počas trvania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia).

Vznik prerušenia povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO sa posudzuje rovnako ako zánik týchto poistení. Skončenie prerušenia týchto poistení sa posudzuje rovnako ako ich vznik.

Povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená SZČO nie je povinná platiť poistné na nemocenské a na dôchodkové poistenie:

  • v období, počas ktorého sa jej poskytuje materské,
  • od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania/sta­rostlivosti fyzickej osoby najdlhšie do štrnásteho dňa, ak ošetrovanie/sta­rostlivosť trvá v tomto období,
  • v období, počas ktorého je uznaná za dočasne práceneschopnú alebo má nariadené karanténne opatrenie,
  • od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #SZČO #živnostníci #poistné