Ako vybaviť preukaz osoby s hendikepom a parkovací preukaz

Vďaka týmto dvom preukazom má následne držiteľ nárok na viaceré zľavy prípadne parkovanie na mieste vyhradenom pre ŤZP.

, 28.05.2021 10:00
ŤZP, parkovací preukaz Foto:
Preukaz osoby s ŤZP slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní). Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb.
debata

Žiadosť treba podať na oddelení posudkových činností úradu práce. V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť rodič. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

Preukaz ŤZP

Preukaz osoby s ŤZP slúži na uplatnenie zliav a výhod (napríklad v doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní). Výšku zliav a výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb. Je vhodné informovať sa, či napríklad konkrétny prepravca, organizátor kultúrneho podujatia, športového podujatia poskytuje zľavy alebo iné výhody držiteľom preukazu osoby s ŤZP.

Ako ho získať: Úrad vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze osoby s ŤZP vyplýva, že ide o osobu s ŤZP. Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.

Žiadosť je potrebné podať na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. O preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

ZŤP, ŤZP, parkovanie, parkovisko Čítajte viac ŤZP: Preukazy a zľavy, ktoré pomôžu

Parkovací preukaz

Výhody plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom:

  • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,
  • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia,
  • môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta.

Parkovací preukaz osoby so zdravotným postihnutím sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

Úrad práce vyhotoví preukaz osobe s ŤZP, ak:

  • z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 alebo je odkázaná na individuálnu prepravu osobným autom podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu.
  • Osobe s ŤZP, ktorá podľa komplexného posudku spĺňa podmienku odkázanosti na individuálnu prepravu autom, úrad vydá parkovací preukaz hneď na základe jej záujmu o parkovací preukaz (bez vydávania rozhodnutia).
  • Ak osobe s ŤZP nebol v konaní o peňažnom príspevku na kompenzáciu vydaný komplexný posudok, resp. nevyplýva z neho odkázanosť osoby s ŤZP na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, avšak má záujem o parkovací preukaz, je potrebné písomne požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. O parkovací preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.
Zdroj: employment.gov.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #parkovací preukaz #preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
Flowers