Otázky a odpovede o hľadaní práce

Dostali ste výpoveď a hľadáte si prácu? Nie ste v tom sami. Odpovedáme na vaše otázky súvisiace s touto situáciou.

18.06.2021 11:00
rúško, zúfalstvo, únava, smútok Foto:
Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká uchádzačovi o zamestnanie, ak má platené poistenie v nezamestnanosti najmenej dva roky za posledné štyri roky.
debata

Skončil som zamestnanie, čo mám robiť?

Evidencia na úrade je dobrovoľná, občanovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, ale je povinný ako dobrovoľne nezamestnaná osoba sám si hradiť zdravotné poistenie.

Ak sa ale rozhodne, že chce byť na úrade evidovaný, môže si podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie: osobne, elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. Žiadosť sa podáva na úrade práce, v ktorého územnom obvode má občan miesto trvalého pobytu (žiadosť o zaradenie do evidencie).

Ak požiadate o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich dní po ukončení pracovného pomeru, budete zaradený do evidencie nasledujúci deň po ukončení zamestnania. Ak tak urobíte po uplynutí siedmich dní, budete zaradený v deň osobného podania žiadosti.

Aké doklady potrebujem predložiť?

Platný občiansky preukaz, kópiu dokladu o rozviazaní pracovného pomeru, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Zamestnanec úradu práce pri podávaní žiadosti poskytne občanovi informácie o podmienkach evidencie a poučí ho, že žiadosť o zaradenie je zároveň žiadosťou o dávku v nezamestnanosti, ktorú posudzuje, priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa. Občanovi stále zostáva aj možnosť podať si žiadosť o dávku v nezamestnanosti aj v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Kedy mi vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti?

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká uchádzačovi o zamestnanie, ak má platené poistenie v nezamestnanosti najmenej dva roky za posledné štyri roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas.

Nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov (podporné obdobie v nezamestnanosti), pričom do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého má poistenec nárok na výplatu nemocenského, ošetrovného, materského, a počas ktorého sa mu vypláca rodičovský príspevok.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % denného vymeriavacieho základu a poskytuje sa za dni. Vyplácanie dávky v nezamestnanosti je v kompetencii Sociálnej poisťovne (podmienky nároku – www.socpoist.sk/…amestnanosti.

urad prace, Vazovova Čítajte aj Nezamestnanosť stále rastie. Ktoré profesie a kraje najviac zasiahla pandémia?

Ako preukážem úradu práce, že si hľadám zamestnanie?

Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z týchto možných foriem predloženia dokumentov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi,

b) doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,

c) potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia,

d) preukázateľné konanie vo veci začatia vykonávania osobnej asistencie,

e) preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti,

f) žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo

g) žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania.

Žiadosť sa považuje za formu osobného preukazovania aktívneho hľadania zamestnania len vtedy, ak je v nej uvedený dátum prevzatia a podpis osoby oprávnenej na prevzatie žiadosti, alebo ak je doložená poštovým podacím lístkom o jej zaslaní, alebo ak je doložená preukázaním jej odoslania elektronickou poštou.

Môže uchádzač o zamestnanie pracovať?

Počas evidencie môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť, resp. byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu nepresiahne v úhrne 40 dní v roku u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ktorý ho v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom.

Výška odmeny za vykonávanú činnosť nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnú k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška odmeny (ešte do konca júna je to suma 214,83 eura).

Uchádzač o zamestnanie je povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila. Uchádzač o zamestnanie je povinný do ôsmich kalendárnych dní preukázať úradu práce skutočnosti pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, teda skutočnosti o výške mzdy/odmeny za uplynulý mesiac.

žena, znechutenie, výpoveď, starosti Čítajte viac Dávka v nezamestnanosti: Aká je jej suma + príklady

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hľadanie práce #Úrad práce #otázky a odpovede