Vlastníte podiel v urbári a nemáte z toho žiadne peniaze? Ako ich získať?

Nie ste spokojní s činnosťou vedenia spoločenstva? Ako skontrolovať jeho činnosť a čo robiť v prípade, ak urbár nevypláca podiely?

24.10.2022 06:00
farmár, traktor Foto:
Ilustračné foto
debata

Zákon umožňuje členom pozemkových spoločenstiev ovplyvňovať fungovanie urbáru, a to prostredníctvom využitia svojich práv na zhromaždení. V prípade akýchkoľvek sťažností členov vrátane sťažností ohľadne postupu výboru pri vyplácaní odmien jednotlivým členom spoločenstva tieto prerokúva dozorná rada.

Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva, alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov. Takisto v prípade, ak existuje nárok podielnika na vyplatenie podielu, ktorý mu však nebol zaplatený, je možné sa ho domáhať súdnou cestou.

V prípade, ak členovia urbáru nie sú spokojní s vedením, môžu odvolať zvoleného predsedu výboru, člena výboru alebo člena dozornej rady spoločenstva. Urobiť tak možno nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, s ktorými nenakladá fond a ktorých podiely na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá správca. Návrh na odvolanie môže podať ktorýkoľvek člen spoločenstva.

darovacia zmluva, darovanie majetku, dom Čítajte viac Urbáre majú špeciálne pravidlá. Ako v nich možno prevádzať vlastnícke práva?

V rámci výkonu štátneho dozoru príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor môže upozorniť pozemkové spoločenstvo na porušovanie svojich povinností podľa zákona a zároveň mu môže uložiť pokutu. V prípade pochybení orgánov spoločenstva možnosťou jednotlivých členov spoločenstva je obrátiť sa so svojimi podnetmi na uvedený orgán štátneho dozoru.

Jedným z riešení situácie s nevyplácanými podielmi je aj možnosť predať svoje podiely. Na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi spoluvlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, ak nejde o prevod podľa osobitného paragrafu zákona o urbároch. „Ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti prevádza spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu, je povinný ho ponúknuť ostatným vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti; podiel možno ponúknuť prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov alebo v ich mene spoločenstvo, možno ho previesť tretej osobe,“ upozorňuje právnička.

farmár, poľnohospodár, traktor, urbár Čítajte viac Vlastníte podiel v urbári? Aké sú vaše práva

Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. V prípade k výbor v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti uzatvorí zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti, nadobúdateľom podielu sa stávajú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti pomerne podľa veľkosti podielov a cenu platí spoločenstvo.

Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný, ak by podiel spoločenstva na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti presiahol 49 %. Zmluvu o prevode vlastníckeho práva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemkové spoločenstvá #urbáre