13 úrazových dávok. Kto a kedy ich dostane vyplatené? Môžete dostať aj viac naraz?

Sociálna poisťovňa vypláca z úrazového poistenia trinásť dávok. Niektoré sú jednorazové, iné opakované.

25.11.2022 10:00
sklad, úraz, pracovný úraz, nehoda Foto:
Ilustračné foto.
debata

Úrazové poistenie je povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má chrániť pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za poškodenie zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom. Táto povinnosť mu vyplýva zo Zákonníka práce.

Na rozdiel od nemocenského a dôchodkového poistenia je povinné úrazové poistenie viazané na zamestnávateľa, ktorý je v pozícii poistenca a platí si úrazové poistenie.

Niektoré úrazové dávky majú nadstavbový charakter k dôchodkovým dávkam (invalidný dôchodok) alebo k nemocenským dávkam (nemocenské), čo sa premieta aj do podmienok nároku na tieto úrazové dávky alebo na ich výplatu a na určovanie ich sumy.

Z úrazového poistenia Sociálna poisťovňa poskytuje 13 úrazových dávok prevažne peňažného charakteru, sú to:

 • úrazový príplatok,
 • úrazová renta,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • pozostalostná úrazová renta,
 • jednorazové odškodnenie,
 • pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné,
 • rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné,
 • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • náhrada nákladov spojených s liečením,
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom.

Posudzovanie miery zodpovednosti

Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, aj keď dodržal povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa zodpovednosti nezbaví.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti celkom, ak preukáže, že jedinou príčinou škody bola skutočnosť, že

majster, robotník, kutil, pracovný úraz, rebrík, pád Čítajte aj Pracovný úraz? Pri trvalom poškodení zdravia žiadajte kompenzáciu
 • škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojím zavinením porušil predpisy o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo
 • škodu si spôsobil postihnutý zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol škode zabrániť.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti, ak preukáže, že

* postihnutý zamestnanec porušil svojím zavinením pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody. Pri posudzovaní sa nemožno dovolávať len všeobecných ustanovení, podľa ktorých si má každý počínať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a zdravie iných, jednou z príčin škody bolo, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania tak, že je zrejmé, že hoci neporušil predpisy, konal ľahkomyseľne a musel si pritom byť vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že si môže privodiť ujmu na zdraví. Za ľahkomyseľné konanie nemožno považovať bežnú neopatrnosť a konanie vyplývajúce z rizika práce.

Ak sa zamestnávateľ zbaví zodpovednosti sčasti, určí sa časť škody, za ktorú zodpovedá zamestnanec, podľa miery jeho zavinenia. V takom prípade zamestnancovi uhradí aspoň jednu tretinu škody.

Zamestnávateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti, ak zamestnanec utrpel pracovný úraz pri odvracaní škody hroziacej tomuto zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život alebo zdravie, ak zamestnanec tento stav sám úmyselne nevyvolal.

debata chyba
Viac na túto tému: #práca #zamestnanec #zamestnávateľ #Sociálna poisťovňa #pracovný úraz #sociálne práva zamestnancov