Chystáte sa vypovedať nájomnú zmluvu k poľnohospodárskym pozemkom? Pozor na výpovedné lehoty

Nájom poľnohospodárskej pôdy si vyžaduje dobrú zmluvu. Tá rieši výpoveď z nájmu, platenie nájomného a ostatné dôležité veci. Chrániť by mala vlastníka pozemku, ale aj nájomcu.

09.02.2023 07:00
farmár, traktorista, pôdohospodárstvo,... Foto:
Prenajímateľ ako vlastník pôdy môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda.
debata

Výpovedné lehoty pri nájme pôdy na poľnohospodárske účely sú jeden rok, ak sa nedohodnete na inom čase, a päť rokov v prípade, že ste uzavreli zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na neurčitý čas. Platí, že vypovedať ju môžeme len písomne. Podľa aktuálne platnej legislatívy platí, že na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy sa už nájomné zmluvy po svojom skončení automaticky neobnovujú, čím sú chránené práva nielen nájomcu, ale aj vlastníka, ktorý pôdu prenajíma. Do apríla platilo, že aj keď sa skončila doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve, dochádzalo k automatickému predĺženiu nájomnej zmluvy.

Zmluvné strany nemuseli uzatvoriť novú nájomnú zmluvu a nájomca mohol pokračovať v užívaní pozemku. Zrušiť zmluvu možno dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou zo zákonom dovolených dôvodov. Okrem ukončenia zmluvy dohodou zmluva uzavretá na dobu určitú sa skončí uplynutím času nájmu a zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno zrušiť výpoveďou, pričom v takom prípade sa zmluva skončí uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku uzavretú na neurčitý čas možno vypovedať len písomne, pričom výpovedná lehota je päť rokov.

manželia, muž, žena Čítajte aj Nájomná zmluva? Nájomca nesmie ťahať za kratší koniec

Ku skončeniu nájomného vzťahu môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy. Prenajímateľ ako vlastník pôdy môže kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak nájomca napriek písomnej výstrahe užíva prenajatú vec alebo ak trpí užívanie veci takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo že mu hrozí značná škoda. Prenajímateľ môže tiež odstúpiť od zmluvy, ak nájomca, napriek tomu, že bol upomenutý, nezaplatil splatné nájomné ani do splatnosti ďalšieho nájomného.

"Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely by mala obsahovať určenie zmluvných strán ako prenajímateľa a nájomcu, špecifikovanie predmetu nájmu, nájomného a doby nájmu. Ak prenajatý pozemok slúži na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti pri prevádzkovaní podniku nájomcu, tak sa na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku vyžaduje aj dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia. Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, ako aj všetky úkony s ňou súvisiace musia mať písomnú formu, uviedol JUDr. Martin Jacko z advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o. (LGP).

Výška nájomného je najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy určenej podľa osobitného predpisu a v prípade pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie slúžiace na poľnohospodárske účely alebo pozemku zastavaného stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely je výška nájomného najmenej dvojnásobok obvyklej výšky nájomného v danom katastrálnom území, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

poľnohospodári, poľnohospodár, traktor, pole Čítajte aj Kedy vám môže štát znížiť výmeru prenajímanej pôdy

Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov. Ak zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku je uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac 15 rokov.

Podľa právnika okrem ukončenia zmluvy dohodou zmluva uzavretá na dobu určitú sa skončí uplynutím času nájmu a zmluvu uzavretú na dobu neurčitú možno zrušiť výpoveďou, pričom v takom prípade sa zmluva skončí uplynutím výpovednej lehoty. Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku uzavretú na neurčitý čas možno vypovedať len písomne, pričom výpovedná lehota je päť rokov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozemok #nájomná zmluva #poľnohospodárska pôda #nájom pôdy