Má váš manžel dlhy? Musíte platiť jeho úvery? O čo všetko môžete prísť

V prípade ak má jeden z manželov pôžičky a dlhy a nespláca ich, platí, že druhý z manželov nie je spoludlžník a zodpovedný za tieto záväzky. Dlh vzniknutý uzavretím zmluvy jedným z manželov neprechádza na druhého manžela a nie je braný ako spoludlžník. Ale pri exekúcii je povinný strpieť uspokojenie pohľadávky zo spoločného majetku, upozorňuje advokátka Katarína Kasalová z advokátskej kancelárie act mph advocates.

17.04.2023 07:00
Rozvod Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čo sa deje v prípade, ak si jeden z manželov vzal pôžičku a nespláca ju? Je povinný tento dlh platiť druhý z manželov? Môže napríklad exekútor siahnuť na majetok v BSM a uspokojiť veriteľa z neho?

Ak sa jeden z manželov rozhodne uzavrieť zmluvu o pôžičke či zmluvu o úvere, nepotrebuje na to súhlas druhého manžela. Za splnenia ostatných zákonných podmienok pôjde aj v prípade absencie súhlasu druhého manžela o platný záväzok. Len tomuto manželovi vznikajú z tohto záväzku práva a povinnosti. Je však potrebné upozorniť, že pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je druhý manžel povinný strpieť prípadný výkon rozhodnutia (exekúciu), aj keď na zmluve nefiguruje ako dlžník. Opäť platí to, že exekútor nemôže siahnuť na majetok patriaci výlučne manželovi, ktorý túto zmluvu neuzavrel (ktorý nie je dlžníkom), napr. dary, dedičstvo, osobné veci, veci slúžiace na podnikanie a podobne. Rovnako nemôže manželovi nedlžníkovi nariadiť zrážky zo mzdy. Môže nastať aj situácia, keď sa dlh jedného manžela vzniknutý počas manžela uhradí zo spoločného majetku, o ktorého nadobudnutie sa z väčšej časti pričinil manžel nedlžník (napr. mal väčšie príjmy a pod.), a to dokonca až v takom rozsahu, že sa dlh uhradí aj zo spoločného majetku.

Manželia Čítajte viac BSM má prísne pravidlá, čo vlastní manžel, nemusí byť aj vaše

Ak si jeden z manželov berie pôžičku, je druhý automaticky spoludlžníkom?

Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. Počas trvania manželstva môže nastať situácia, keď sa jeden z manželov stane dlžníkom napr. banky alebo inej, nebankovej spoločnosti. Tento záväzok sám osebe nespadá do BSM a druhý z manželov nie je dlžníkom. Ak by aj manžel dlžník uznal záväzok, toto uznanie nemá účinky voči druhému manželovi (nedlžníkovi). Napriek tomu však môže byť pohľadávka uspokojená z majetku patriaceho do BSM, podľa ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“ V praxi to znamená, že aj keď práva a povinnosti zo záväzku znáša iba manžel, ktorý do záväzku vstúpil, v prípade, že dôjde k výkonu rozhodnutia, môže byť pohľadávka uspokojená aj z majetku patriaceho do BSM a druhý manžel je povinný strpieť výkon rozhodnutia napriek tomu, že v záväzku nefiguruje ako dlžník. Stále však platí, že pohľadávku nemožno uspokojiť z vecí vylúčených z BSM. Pri výkone rozhodnutia, resp. exekúcii, môže exekútor nariadiť zrážky zo mzdy. V prípade manželov a BSM však nemôže siahnuť na výplatu druhého z manželov priamo zrážkou zo mzdy, a to z dôvodu, že mzda sa stáva predmetom BSM až jej vyplatením, napr. momentom, ako je pripísaná na účet druhého manžela. V tomto momente však už prechádza do BSM a je spôsobilým majetkom na uspokojenie pohľadávky, na ktorý môže exekútor siahnuť. Z uvedeného vyplýva, že dlh ako taký, pokiaľ vznikol uzavretím zmluvy len jedným z manželov, neprechádza na druhého manžela. Ale, pokiaľ dôjde k výkonu rozhodnutia, pohľadávka môže byť uspokojená aj z majetku v BSM.

Je možné na Slovensku uzavrieť predmanželskú zmluvu alebo inak ošetriť, aby manželia nenadobúdali majetok do BSM?

Predmanželskú zmluvu nie je možné podpísať pred manželstvom. Na Slovensku je možné modifikovať BSM zúžením. Dvojica sa vtedy pri vstupe do manželstva zmluvne dohodne, ktorý majetok bude vo výlučnom vlastníctve jedného z nich. Rozdiel tejto dohody oproti predmanželskej zmluve známej zo zahraničia je v tom, že zmluva o modifikovaní BSM sa dá spísať iba po uzavretí sobáša, nie pred ním.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dlhy #BSM #dedenie majetku v BSM