Prenajímate lesnú pôdu? Viete ako zrušiť nájom?

Nájomná zmluva musí mať v prípade nájmu lesných pozemkov písomnú formu a okrem náležitostí vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka musí obsahovať aj náležitosti vyplývajúce zo zákona o lesoch. Ak nájomca alebo podielový spoluvlastník nevlastní nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku, prílohou nájomnej zmluvy je aj písomný súhlas spoluvlastníkov, s ktorými dosiahne nadpolovičný spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku.

01.05.2023 08:00
poľnohospodárstvo, pôda, farmárka, pozemky,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

V nájomnej zmluve môže byť dohodnutý rozsah oprávnení nájomcu na zastupovanie vlastníka lesného pozemku v konaniach podľa zákona o lesoch, zastupovanie vlastníka nájomcom v konaniach na vykonávanie rybárskeho práva alebo zastupovanie podľa iného, osobitného predpisu.

Ak bolo účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch, nájomný vzťah bude trvať najmenej do konca platnosti programu starostlivosti o lesy. Ak je nájomný vzťah dohodnutý na neurčitú dobu, možno ho vypovedať k 1. januáru. Výpovedná lehota je päť rokov a výpoveď musí mať písomnú formu. Ak je nájomný vzťah dohodnutý na určitú dobu, skončí sa uplynutím tejto doby. Nájomná zmluva sa obnovovať nebude, pokiaľ tak vyslovene nie je dohodnuté.

muž, pôda, nájom, poľnohospodár Čítajte viac Prenajímate pôdu a neplatí vám nájomca nájomné? Ako môžete zrušiť nájomnú zmluvu

Ak v zmluve nebude dohodnuté inak, nájomné z lesných pozemkov sa platí ročne pozadu, najneskôr k 31. marcu. Výška nájomného sa určí dohodou. Ak má byť výška nájomného nižšia ako 2 eurá za rok, možno v nájomnej zmluve dohodnúť spôsob určenia úhrady nájomného alebo bezodplatné užívanie lesného pozemku a v takom prípade bude táto považovaná za zmluvu o výpožičke podľa ustanovení § 659 až 662 Občianskeho zákonníka.

Obdobne ako v Občianskom zákonníku, nájom môže zaniknúť buď uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, alebo výpoveďou. Zákon o lesoch uvádza ešte jeden špecifický prípad, keď nájom k lesnému pozemku zanikne po uplynutí platnosti programu starostlivosti o lesy. Vypovedať nájomný vzťah bude možné k 1. januáru a výpovedná lehota pri nájme lesného pozemku na dobu určitú bude rok a na dobu neurčitú až 5 rokov. Ak si účastníci nájmu nedohodnú inak, nájomné sa bude platiť ročne pozadu a výška nájomného bude tiež predmetom dohody. Nájomca bude mať právo požadovať aj primerané zníženie nájomného podľa zákona o lesoch a primeranú náhradu za náklady, ktoré vynaložil na udržiavanie lesného pozemku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prenájom pôdy #nájom pôdy #prenajímatelia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy