Kedy si musíte vymeniť občiansky preukaz, aj keď ten starý je stále platný + návod ako to urobiť

Občianske preukazy vydáva ktorékoľvek okresné riaditeľstvo PZ (oddelenie dokladov). Elektronicky sa dá požiadať o doklad len pri zmene trvalého pobytu alebo pri skončení časovej platnosti občianskeho, a to za predpokladu, že podoba tváre a podpis žiadateľa nie sú v informačných systémoch evidované dlhšie ako päť rokov.

05.06.2023 06:00
muž s peňaženkou, doklady Foto:
Ilustračné foto.
debata

Skontrolujte si aj platnosť dokladu totožnosti. Občan je povinný požiadať o vydanie nového dokladu do 30 dní od ukončenia platnosti starého preukazu. Neplatným sa občiansky preukaz nestáva len v prípade, že uplynie doba jeho platnosti. Neplatným a stáva aj pri zmene mena, priezviska, trvalého pobytu alebo rodného čísla „V prípade, že si občan nesplní povinnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu do 30 dní od jeho neplatnosti, dopustí sa priestupku, ktorý ho môže stáť niekoľko desiatok eur,“ uvádza ministerstvo vnútra. V prípade, že v stanovenej lehote nepožiadate o vydanie nového dokladu, môžete dostať pokutu až do výšky 33 eur. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť priestupku.

Požiadať o vydanie nového dokladu musíte aj pri strate alebo krádeži. Žiadosť o vydanie nového preukazu môžete podať na ktoromkoľvej oddelenní okresného riaditeľstva Policajného zboru Nezabudnite, že pri strate alebo odcudzení ste povinný priniesť iné potvrdenie preukazujúce vaše skutočné údaje, napríklad rodný list alebo cestovný preukaz. Počítať musíte aj s poplatkami.

 • žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva príslušnému úradu osobne. Pri tejto povinnosti platí jedna výnimka, a to v prípade, keď o vydanie občianskeho preukazu môže za občana, ktorý nemôže pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne, aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a písomného plnomocenstva na zastupovanie, na ktorom musí byť podpis bezvládneho občana, podpis bezvládneho občana sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať. K žiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára o tom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko.
 • Elektronicky sa dá požiadať o tento doklad len pri zmene trvalého pobytu alebo pri skončení časovej platnosti občianskeho, a to za predpokladu, že podoba tváre a podpis žiadateľa nie sú v informačných systémoch evidované dlhšie ako päť rokov.
 • Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho tváre a jeho podpisu na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Nasnímanie podoby bezvládneho občana možno urobiť aj v mieste, kde sa zdržuje.

Lehoty na prijatie žiadosti

 • o vydanie prvého občianskeho preukazu pre maloletého občana je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti, alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy, najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana.
 • o vydanie nového občianskeho preukazu je občan povinný požiadať príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu (napr. zmena mena, priezviska, trvalého pobytu, rodného čísla).
 • občan môže podať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu pred skončením (časovej) doby jeho platnosti. V tomto prípade možno žiadosť podať najskôr 180 dní pred uplynutím (časovej) doby platnosti.
rodina, dovolenka, letná dovolenka, rodinná dovolenka Čítajte viac Blíži sa dovolenková sezóna, skontrolujete si doklady. Potrebujete nový cestovný pas alebo občiansky preukaz?

Elektronické služby

 • ak zmeníte trvalý pobyt a už máte vydaný elektronický občiansky preukaz s čipom, ktorý aj aktívne využívate pri elektronických službách, o nový doklad s novou adresou po presťahovaní môžete požiadať cez internet.
 • nie je teda potrebné ísť osobne na políciu, stačí použiť e-službu: fotografiu, podpis a ďalšie osobné údaje totiž môže polícia čerpať zo svojich informačných systémov, v ktorých figurujú žiadatelia od momentu požiadania o občiansky preukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz. Údaje však nesmú byť staršie ako 5 rokov v prípade dospelého, a nie staršie ako 3 roky v prípade občana do 18 rokov.
 • nový doklad si je kvôli kontrole žiadateľ povinný ísť na políciu zobrať osobne, ale môže si vybrať, na ktoré pracovisko dokladov a evidencií mu ho doručia.
 • rovnako si cestu na políciu môže občan ušetriť pri strate alebo odcudzení elektronického občianskeho preukazu s čipom. Urobí tak pomocou e-služby, ale opäť len v prípade, že občiansky preukaz naozaj využíva elektronickým spôsobom a cez e-službu zadal tzv. diskrétny údaj. V takom prípade totiž sú v informačnom systéme MV SR k dispozícii kontakty ako e-mail či telefónne číslo a predovšetkým zadaný diskrétny údaj. Práve diskrétny údaj treba uviesť pri nahlasovaní straty či krádeže elektronického dokladu. Kontakty a diskrétny údaj možno kedykoľvek zmeniť či aktualizovať na to určenou e-službou modifikácia kontaktných údajov.
 • ďalšie doplnkové e-služby možno využiť, ak sa občan z hocijakého dôvodu rozhodne zrušiť prihlasovanie elektronickým občianskym preukazom s čipom – urobiť tak pomocou e-služby cez internet. Rovnakým spôsobom si môžete overiť, aké certifikáty máte pre svoj elektronický doklad vydané: autentifikačný, šifrovací či kvalifikovaný určený pre autorizáciu elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Certifikáty môžete v prípade potreby tiež elektronicky zrušiť. Opätovne obnoviť si ich však môžete bezplatne len osobnou návštevou pracoviska dokladov a evidencií.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #správne poplatky #občiansky preukaz #cestovné doklady