Ako požiadam o nemocenské? Pozrite sa, aké povinnosti máte a čo nemusíte urobiť

Čo poistenec musí a čo nemusí spraviť, keď je práce neschopný?

03.07.2023 08:00
Invalid, invalidný dôchodok, PN, poistenec, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ako požiadam o nemocenské?

V prípade ePN nepodávate samostatnú žiadosť. Za žiadosť o nemocenské sa považuje samotné vystavenie ePN za nasledovných podmienok:

 • poistenec je v prvý deň dočasne práce neschopný (DPN) zamestnancom alebo je v ochrannej lehote po skončení zamestnania (u zamestnanca, ktorému pracovný pomer trvá počas celej DPN, vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa DPN, u zamestnanca, ktorému pracovný pomer skončil počas prvých 10 dní, DPN vzniká nárok dňom nasledujúcim po skončení poistenia a u zamestnanca v ochrannej lehote vzniká nárok prvým dňom DPN),
 • poistenec je v prvý deň DPN povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou alebo mu plynie ochranná lehota po skončení tohto poistenia (nárok na nemocenské vzniká od prvého dňa DPN),
 • poistenec je v prvý deň DPN dobrovoľne nemocensky poistenou osobou alebo mu plynie ochranná lehota po skončení tohto poistenia (nárok na nemocenské vzniká od prvého dňa DPN),
 • poistenec je v prvý deň DPN poistencom Sociálnej poisťovne, avšak nie je nemocensky poistený (nárok na nemocenské a jeho výplatu nevznikne).
Výplatná páska: Ako sa počíta mzda, keď ste na dovolenke a ako vtedy, ak ste na PN
Video
Zdroj: TV Pravda

Ako požiadam o úrazový príplatok v prípade vystavenia ePN?

Samotné vystavenie ePN sa automaticky považuje za žiadosť o úrazový príplatok, ak DPN vznikla z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Sociálna poisťovňa následne posúdi túto žiadosť a o tom, ako rozhodla, bude poistenec informovaný rozhodnutím.

Aké povinnosti MÁ poistenec?

 • dodržiavať liečebný režim a vychádzky určené ošetrujúcim lekárom a poskytovať súčinnosť pri ich kontrole,
 • zdržiavať sa na adrese pobytu uvedenej v elektronickom zázname o dočasnej pracovnej neschopnosti,
 • preukázať sa pri kontrole dodržiavania liečebného režimu občianskym preukazom alebo iným dokladom preukazujúcim jeho totožnosť,
 • ak počas trvania práceneschopnosti zmení pobyt, kde sa bude zdržiavať, je povinný to oznámiť Sociálnej poisťovni v lehote do 8 dní,
 • dostaviť sa na určené kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu k ošetrujúcemu lekárovi,
 • do troch dní od vzniku prvej ePN nahlásiť číslo účtu v banke, na ktorý sa má poukazovať nemocenské alebo úrazový príplatok alebo adresu na poukazovanie nemocenského alebo úrazového príplatku (táto povinnosť sa netýka zamestnanca); tlačivo je dostupné aj v Elektronickom účte poistenca,
 • pri vzniku ePN z dôvodu úrazu alebo pracovného úrazu predložiť vyplnené Hlásenie úrazu (tlačivo je dostupné aj v Elektronickom účte poistenca),
 • vziať späť žiadosť o nemocenské/ú­razový príplatok, ak nepožaduje dávku napriek tomu, že lekár potvrdil ePN (tlačivo je dostupné aj v Elektronickom účte poistenca), a to až do ukončenia konania o nároku na nemocenské alebo úrazový príplatok,
 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie a zánik nároku na dávku a jej výplatu.
žena, choroba, smrkanie, vreckovka, teplota, horúčka, Covid-19, prechladnutie, chrípka, alergia Čítajte viac Ste na péenke? Vedeli ste, že vás môžu skontrolovať a dať pokutu? Môže tak urobiť aj zamestnávateľ?

Aké povinnosti NEMÁ poistenec?

 • poistenec nemusí predkladať žiadosť o dávku (s výnimkou, ak má lekár technické problémy s odoslaním ePN),
 • poistenec nemusí predkladať potvrdenie o práceneschopnosti zamestnávateľovi (údaje poskytne zamestnávateľovi Sociálna poisťovňa),
 • poistenec nemusí predkladať doklad Preukaz o trvaní DPN, pri každej kontrole lekár vykoná záznam o predpokladanom trvaní DPN alebo DPN ukončí,
 • poistenec nemá povinnosť zasielať doklady potrebné ku konaniu a výplate dávky poštou; v prípade, ak si aktivuje prístup do Elektronického účtu poistenca, potrebné doklady môže zaslať prostredníctvom tejto služby elektronicky
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #práceneschopnosť #PN #ePN