Potrebujete rýchlo list vlastníctva? Kedy vám kataster zamietne návrh na vklad a vy budete čakať ďalšie týždne na jeho vydanie??

Pri podávaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností treba myslieť na to, aby obsahoval potrebné náležitosti, inak vám úrad návrh zamietne. Kataster totiž v rámci konania o povolení návrhu na vklad kontroluje samotný návrh, ako aj zmluvy, na základe ktorých má dôjsť k prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti. Ak podáte návrh bez chýb, urýchlite tým vydanie listu vlastníctva.

15.07.2023 06:00
kataster, nehnuteľnosť, vlastníctvo, právnik,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak zistí, že v dokumentoch sú chyby, ktoré je možné odstrániť, vyzve účastníkov konania, aby tieto v určenej lehote odstránili. V takomto prípade treba doručiť katastru buď písomný dodatok, alebo urobiť opravu formou doložky. Konanie sa zvyčajne prerušuje na 30 dní.

V návrhu potrebné uviesť aj identifikačné údaje navrhovateľa ako dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby. Takisto je potrebné do návrhu uviesť aj adresu na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napríklad sú dlhodobo v zahraničí. Zákon vyžaduje, že navrhovateľ v návrhu na vklad musí uviesť, čoho sa domáha.

Takisto je potrebné predmetnú nehnuteľnosť identifikovať, uviesť sa musia údaje o katastrálnom území, parcelnom čísle pozemku, druhu pozemku, výmere pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísle bytu alebo nebytového priestoru, čísle poschodia, čísle vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený. Vyžaduje sa aj označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku, v prípade, ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb.

kataster, list vlastníctva Čítajte viac Ako získať list vlastníctva? Tu je podrobný postup

Podpisy na návrhu na vklad nemusia byť úradne osvedčené. Osvedčiť ale treba podpisy na zmluvách, a to podpisy tých účastníkov, ktorých zapísané práva zanikajú, menia sa alebo sa určitým spôsobom obmedzujú. V každom prípade si treba dať pozor, či návrh na vklad a priložené prílohy spĺňajú zákonom stanovené náležitosti. V konaní o povolení vkladu sa posudzujú zákonné náležitosti samotného návrhu, ale aj formálne a obsahové náležitostí zmluvy.Ak sa zistí, že návrh neobsahuje predpísané náležitosti, konanie preruší a účastníka vyzve, aby v určenej lehote nedostatky odstránil.

A čo je potrebné urobiť v prípade, ak kataster s vydaním rozhodnutia mešká? Ak by nedodržaním lehoty hrozila účastníkovi škoda, môže zaslať na okresný úrad, katastrálny odbor, písomnú žiadosť o rozhodnutie a kataster upozorniť na možné spôsobenie škody, ktorej náhradu by si mohol voči katastru uplatniť.

Takisto môže účastník podať sťažnosť na základe zákona o sťažnostiach. Podaním sťažnosti sa možno domáhať ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa daná osoba domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy – v tomto prípade katastra – alebo poukázať na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia.

Vybavená musí byť do 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti. V prípade, ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť táto lehota predĺžená o 30 pracovných dní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #list vlastníctva #vlastnícke právo