Potrebujete vybaviť list vlastníctva? Pozrite si návod, ako ho jednoducho získať

Vlastníkom nehnuteľnosti sa stávate, až keď kataster rozhodne o povolení návrhu na vklad vlastníckeho práva. Čo musí návrh obsahovať a na čo si treba dať pozor, aby vám kataster návrh nevrátil?

10.07.2023 13:00
kataster, muž, počítač, mapa Foto:
Ilustračné foto.
debata

V návrhu je potrebné uviesť aj identifikačné údaje navrhovateľa ako dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby. Od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor. Takisto je potrebné do návrhu uviesť adresu na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napríklad sú dlhodobo v zahraničí. Zákon vyžaduje aj to, že navrhovateľ v návrhu na vklad musí uviesť, čoho sa domáha.

Práva k nehnuteľnostiam (napr. vlastnícke právo, záložné právo, vecné bremeno…) zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom, ak katastrálny zákon neustanovuje inak.

Konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania, ktorý je účastníkom právneho úkonu, na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu https://www.katasterportal.sk/…ladAction.do. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušný kataster. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie kataster vymaže z evidencie.

Čo musí návrh obsahovať

Chýbať nesmú identifikačné údaje navrhovateľa. Potrebné je uviesť aj dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby, od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor, tiež aj adresa na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napr. sú dlhodobo v zahraničí.

Zákon vyžaduje, aby návrh na vklad obsahoval predmet, aby navrhovateľ uviedol, čoho sa domáha

Označenie nehnuteľnosti: podľa legislatívy platnej do 1. októbra nebolo potrebné predmetnú nehnuteľnosť identifikovať, po novom sa musia v návrhu uviesť údaje o katastrálnom území, parcelnom čísle pozemku, druhu pozemku, výmere pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísle bytu, alebo nebytového priestoru, čísle poschodia, čísle vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený. Vyžaduje sa aj označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku, v prípade, ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb.

kataster, nehnuteľnosť, vlastníctvo, právnik, manželia Čítajte viac Potrebujete rýchlo list vlastníctva? Kedy vám kataster zamietne návrh na vklad a vy budete čakať ďalšie týždne na jeho vydanie??

Návrh na vklad sa podáva písomne na príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu a obsahuje:

 1. identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu:
 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca, iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie na Slovensku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj o štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu
 2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu
 1. názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný
 2. uvedenie predmetu návrhu
 3. označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad
 4. označenie nehnuteľností podľa katastrálneho zákona
 5. označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku
 6. číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku, alebo pri zápise údajov podľa vymedzených ustanovení katastrálneho zá­kona
 7. údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu
 8. označenie príloh
 9. žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej po­dobe
 10. žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie

Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, vo dvoch vyhotoveniach.

Ďalšími prílohami sú:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva

b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva

c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku

d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa katastrálneho zá­kona

e) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe

Katastrálne konanie, ktorým je aj rozhodovanie o vklade práv, možno vykonať aj elektronicky (http://www.portal.gov.sk/). Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní návrhu na vklad sa podáva jeden rovnopis návrhu na vklad a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickom podobe a opatrené zaručeným elektronickom podpisom a s časovou pečiatkou.

Dôchodca, dcéra. vecné bremeno Čítajte viac Vecné bremeno nemusí byť večné, vždy sa dá zrušiť

Ako postupuje kataster

Katastrálny úrad návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad.

Elektronické podanie sa považuje za doručené až vtedy, keď ho zaeviduje príslušný kataster.

Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad má informatívny charakter pre kataster a nemá vplyv na poradie zápisov.

Ak oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad nie je v súlade s údajmi v zmluve, nepovažuje sa za prílohu návrhu na vklad.

Každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad.

Kataster preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, kataster posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Na čo si dať pozor

Na zmluvách musí byť úradne overený:

a) podpisu prevodcu (predávajúceho, darcu, pri zámene oboch zmluvných strán)

b) podpis povinného z predkupného práva

c) podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena

d) podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nehnuteľnosti #kataster #list vlastníctva