Koľko zaplatíte za návrh na vklad? Pozrite sa, ako môžete ušetriť až skoro 250 eur

Aj na správnych poplatkoch možno ušetriť. Poradíme vám, ako zaplatiť za návrh na vklad vlastníckeho práva namiesto obvyklých 266 eur len 18.

12.07.2023 06:00
peniaze, advokát, kataster, list vlastníctva Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Koľko zaplatíte

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností…66 e­ur

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky…33 e­ur

Poplatok vo výške 266 eur zaplatíte, ak pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiadate rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.

Poplatok vo výške 133 eur zaplatíte, ak podáte návrh na vklad do katastra elektronicky.

Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 katastrálneho zákona bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky. Správne poplatky za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t. j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena…).

Ako ušetriť

Poplatky si môžete znížiť až o 50 % v prípade elektronického návrhu na vklad, zaplatíte teda:

33 eur – v prípade, ak má katastrálny odbor okresného úradu rozhodnúť do 30 dní

133 eur – v prípade, ak má katastrálny odbor okresného úradu rozhodnúť do 15 dní

Elektronické podanie

Fyzická osoba – všetky dokumenty musia byť podané v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis (t. j. overený notárom alebo matrikou), v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou. Časová pečiatka je údaj o tom, kedy bol kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený a Ústredný portál verejnej správy ju prikladá pri podpise automaticky. Elektronické podanie musí obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis všetkých účastníkov zmluvy.Zmluva obsahuje autorizačnú doložku, postačuje kvalifikovaný elektronický podpis advokáta.

Notár – notár zmluvu vyhotoví vo forme notárskej zápisnice a opatrí kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak návrh na vklad obsahuje aj iné prílohy ako zmluvu (napr. vyhlásenie správcu bytov o nedoplatkoch na úhradách), elektronický návrh na vklad musí podať práve notár, keďže uvedená príloha musí byť ním úradne overená, ak ju správca bytov nepodpíše elektronickým podpisom.

Ako ušetriť a zaplatiť len 18 eur

Pred podaním návrhu na vklad musíte vyplniť elektronický formulár Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad na stránke katastrálneho úradu. V lehote 90 následne musíte podať návrh na vklad na príslušný katastrálny odbor v listinnej podobe – v tomto prípade je potrebné si toto vyplnené oznámenie vytlačiť, podpísať a priložiť ho k predkladanému návrhu na vklad, alebo v elektronickej podobe – tu treba len uviesť číslo, pod ktorým bolo oznámenie prijaté. Poplatky sa vám znížia takto:

Rozhodnutie do 30 dní: od poplatku 66 eur za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností odpočítajte 15 eur (suma, o ktorú sa poplatok znižuje, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu) – zaplatíte teda 51 eur.

Rozhodnutie do 15 dní: od poplatku 266 eur za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností odpočítajte 15 eur (suma, o ktorú sa poplatok znižuje, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu) – zaplatíte teda 251 eur.

Elektronické podanie: rozhodnutie do 30 dní: od poplatku 33 eur za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností odpočítajte 15 eur (suma, o ktorú sa poplatok znižuje, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu) – zaplatíte teda 18 eur.

Elektronické podanie: rozhodnutie do 15 dní: od poplatku 133 eur za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností odpočítajte 15 eur (suma, o ktorú sa poplatok znižuje, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu) – zaplatíte teda 118 eur.

žena, únava, stres, frustrácia Čítajte viac Mešká kataster s rozhodnutím a stále nemáte list vlastníctva? Sťažujte sa

Vzor: Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Okresný úrad v… odbor katastra

(adresa príslušného pracoviska)

Návrh na zápis vlastníckeho práva a povolenie vkladu

Navrhovatelia:

1. Predávajúci: meno, priezvisko / názov

Ulica, číslo

PSČ, mesto

RČ / IČO

2. Kupujúci: meno, priezvisko / názov

Ulica, číslo

PSČ, mesto

RČ / IČO

1. Navrhovatelia ako účastníci kúpnej zmluvy zo dňa .............­.............­... predkladáme túto vo dvoch vyhotoveniach spolu s návrhom na povolenie vkladu vlastníckeho práva.

Na základe uvedeného ako účastníci Zmluvy o prevode vlastníckeho práva navrhujeme, aby okresný úrad, odbor katastra vydal rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva v celosti k vyššie uvedenému predmetu prevodu (nehnuteľnosti) v prospech kupujúceho do jeho výlučného vlastníctva.

2. Kúpna zmluva sa dotýka nehnuteľností v katastrálnom území .............­.............­.............­.............­..... zapísaných na liste vlastníctva č. .............­.............. ako: parcela číslo .............­......... s výmerou .............­....... m2˛

Predávajúci predáva uvedenú nehnuteľnosť za dohodnutú cenu .............­.............­....... eur.

3. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujeme, že sme túto uzatvorili na základe slobodne, vážne a zrozumiteľne prejavenej vôle, v predpísanej písomnej forme.

V… dňa …

podpis navrhovateľa podpis navrhovateľa

(u právnických osôb odtlačok pečiatky, (u právnických osôb odtlačok pečiatky,

meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby) meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/opráv­nenej osoby)

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #nehnuteľnosť #list vlastníctva