Hlučný sused? Cudzie sliepky za vaším plotom? Štekajúci pes? Smrad od susedov? Ako to vyriešiť?

Typov susedských sporov existuje veľa, takisto sa rôznia spôsoby, ako ich riešiť. Vždy to závisí od situácie. Riešenie susedského sporu v zásade možno rozdeliť do dvoch právnych rovín – civilnej roviny a verejnoprávnej roviny.

06.08.2023 06:00
pes, štekajúci pes Foto:
Ilustračné foto.
debata (13)

Susedské spory – civilná rovina

V občianskoprávnej (civilnej) rovine je právnym základom pri riešení susedského sporu § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv

Susedské spory
Video
Zdroj: TV Pravda

Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Každý má právo na to, aby svoj majetok nerušene užíval. Pokiaľ do jeho práva na pokojné užívanie majetku niekto zasahuje, musíme skúmať, či je tento zásah oprávnený, alebo nie.

V podstate hovoríme o tzv. imisiách. Imisie sú, veľmi zjednodušene povedané, rôznorodé prejavy (vplyvy/ zásahy), ktoré neoprávnene zasahujú do práva inej osoby. Alebo povedané inými slovami, imisia je prejav konania jedného vlastníka, ktorý neoprávnene zasahuje do práva iného vlastníka.

Zákon demonštratívne (príkladmo) vymenúva niektoré druhy imisií. Nejde teda o konečný výpočet a imisiou (neoprávneným zásahom) môže byť aj iný vplyv, než uvedený v tomto ustanovení. Na to, aby bola imisia považovaná za neoprávnenú, musí dosiahnuť určitú intenzitu. Nestačí teda akýkoľvek zásah. Zároveň sa musí posudzovať aj miesto a čas tejto imisie. Imisie sa posudzujú s ohľadom na miestne pomery a zvyklosti, pretože zásah iného vlastníka je neoprávnený, až keď presahuje mieru primeranú miestnym pomerom, alebo vážne ohrozuje výkon práv iného vlastníka.

Štekanie psa bude inak vnímané v bytovom dome a inak napr. na dedine. Tiež nebude ničím nezvyčajným, keď počas pracovného týždňa či napr. v sobotu sused naštartuje traktor a odíde ním, prípadne začne píliť cirkulárom drevo. Každá situácia sa však posudzuje individuálne.

Základom je ale zásada, podľa ktorej sa moje práva končia tam, kde sa začínajú práva iného. Vlastník veci má, samozrejme, výsostné právo svoj majetok užívať spôsobom, akým uzná za vhodné, ale len do tej miery, aby bol ten výkon oprávnený a nezasahoval do práv inej osoby. Potom už takýto jeho výkon vlastníckeho práva nebude požívať právnu ochranu, pretože bude neoprávnený.

susedia, sused, hádka Čítajte viac Hádky so susedom: Vyrieši obec, polícia alebo súd?

Ako je možné riešiť susedský spor civilnou cestou?

1. Neformálne oslovenie suseda

Vždy je dobré pokúsiť sa veci riešiť zmierne a „nehrotiť“ ich. Preto je vhodné osloviť suseda neformálne a pokúsiť sa situáciu vyriešiť dohodou či kompromisom. Inak povedané, porozprávať sa o tom a skúsiť situáciu vyriešiť.

2. Zásah obce (obnovenie pokojného stavu)

Každá obec má podľa § 5 Občianskeho zákonníka právo zakročiť. „Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde.“ Obec si tak môže predvolať oboch susedov a ľudovo povedané im dohovoriť a pokúsiť sa dosiahnuť zmier z pozície autority. Samozrejme, musí byť na strane starostu či primátora ochota, či skôr odvaha vstúpiť do sporu a pokúsiť sa z pozície úradnej osoby – autority, spor vyriešiť a obnoviť pôvodný pokojný stav.

3. Predžalobná výzva

Ak zásah obce situáciu nezlepší, potom je vhodné susedovi poslať predžalobnú výzvu a poslednýkrát ho vyzvať, aby zjednal nápravu a nezasahoval do vašich práv určitým spôsobom. Podľa typu zásahu je vhodné mu dať napr. lehotu na nápravu. Ak ide o bezprostredný zásah, ktorý je možné odvrátiť okamžite, tak lehota logicky nie je ani potrebná. Je vhodné, ak pri spracúvaní výzvy oslovíte advokáta, pretože ten presne vie, ako by taká výzva mala vyzerať a na čo si dať pri jej formulácii pozor.

4. Žaloba + (neodkladné opatrenie):

Ak zlyhá aj mimosúdna výzva a vylúčime možnosť, že sa zmierite s týmto susedovým konaním, potom vám neostane nič iné, len podať žalobu – tzv. susedskú žalobu. Susedská žaloba je tzv. žaloba negatórna a musí byť spísaná správne. Od súdu nemôžete žiadať, aby susedovi prikázal urobiť to či ono.

Súd má právo susedovi len zakázať to, aby do vášho práva zasahoval vami popísaným spôsobom. Ak to sused rešpektovať nebude, je možné sa tohto práva domáhať aj prostredníctvom exekútora, ktorý splnenie tejto povinnosti môže vymôcť v exekúcii (napr. ukladaním pokút).

Pokiaľ by konanie suseda bolo také závažné, že jeho riešenie neznesie odklad, je možné prostredníctvom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia požiadať súd, aby do 30 dní (predbežne) rozhodol o danom spore. Niekedy stačí, ak súd vydá neodkladné opatrenie a nie je potrebné ani podávať žalobu, pretože samotným nariadením neodkladného opatrenia sa vec právne vyrieši. Inokedy je žaloba naozaj nevyhnutná. Najmä ak je vo veci viacero dôkazov a sporných skutočností.

Dokazovanie

Poradie nie je právne záväzné. Vždy závisí od konkrétnej situácie, ktoré kroky a v akom poradí využiť. V rámci súdneho konania je potrebné upozorniť na to, že najväčším problémom je dokazovanie. Najmä pri schválnostiach v bytových domoch, pri púšťaní hlasnej hudby a pod. Totiž takýto hluk treba nejako zaznamenať, ideálne certifikovaným meracím zariadením. Problém je, že subjekty, ktoré na to majú zariadenia a certifikát, nie vždy môžu prísť na miesto v čase, keď hudba hrá práve nahlas. Často je problematická aj nahrávka vyhotovená telefónom, a to z hľadiska ochrany osobnosti. V takom prípade je dobré, aby situáciu dosvedčili svedkovia a napr. aby ste napr. rádio pustené nahlas nahrali ako zvukovú alebo videonahrávku vo vašom byte na mobilný telefón.

susedské spory, hádka, susedia, hluk Čítajte viac Obťažuje vás sused hlukom? Ako sa môžete brániť?

Susedské spory – verejnoprávna rovina

V rámci roviny verejného práva, kam zaraďujeme napr. trestné právo a správne právo, je možné susedské spory riešiť rôznym spôsobom v závislosti od toho, o aký spor ide. Či o hádky susedov, hlasné púšťanie hudby, orezávanie stromov a pod. Môže ísť napr. o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, podľa zákona o priestupkoch: priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním sa ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.

V prípade orezávania stromov môže za istých okolností ísť o porušovanie povinností podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, kde sa za istých okolností vyžaduje súhlas na výrub dreviny a zároveň je možné orezávať stromy len vo vhodnej ročnej dobe. Pokiaľ nadobudnete podozrenie, že konaním suseda mohla byť naplnená skutková podstata priestupku, prípadne porušený nejaký právny predpis v rámci správneho práva, je možné podať podnet na prešetrenie na príslušný okresný úrad.

Z hľadiska trestného práva, pokiaľ sa situácia v susedskom spore zhorší natoľko, že dôjde k naplneniu znakov skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v osobitnej časti Trestného zákona, potom by bolo možné takéto konanie riešiť aj v rámci trestného konania.

Keďže susedské spory majú rôznorodú podobu, môže ísť v krajnom prípade o rôzne druhy trestných činov. napr. poškodzovanie cudzej veci, ublíženie na zdraví, ohováranie atď. V takom prípade je možné podať trestné oznámenie, ktoré príslušný orgán policajného zboru preverí a rozhodne, či začne trestné stíhanie, alebo nie.

Vždy je potrebné každú jednu situáciu a susedský spor posudzovať individuálne. Niekedy stačí, aby advokát v mene klienta poslal susedovi výzvu – list a veci sa zlepšia. Niekedy je už potrebné podať aj podnet na okresný úrad a inokedy zase žalobu. Preto je vhodné, ak sa o probléme najskôr poradíte s profesionálom, ktorý odporučí možný postup.

JUDr. Patrik Ozimanič, advokát

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #susedia #susedské spory #susedské vzťahy