Prerušila vám dovolenku prírodná katastrofa? Kedy vám cestovka musí vrátiť peniaze alebo dať zľavu z ceny zájazdu?

Požiare na Rodose, Korfu ale aj v Chorvátsku zničili pobyt mnohým dovolenkárom. Na čo máte právo pri predčasnom ukončení dovolenky? Zákon o zájazdoch je striktný a prihliada výrazne na práva klientov cestovných kancelárií. V podstate prikazuje cestovke nahradiť škody, ktoré vzniknú klientovi porušením zmluvy o zájazde. Pozor však, naozaj musia byť porušené zmluvné podmienky, nesmie ísť o subjektívne pocity účastníka zájazdu.

25.07.2023 06:00
manželia, pár, reklamácia, cestovka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak ste dovolenkovali v postihnutej oblasti a zájazd máte kúpený cez cestovnú kanceláriu,máte výhodu.

V prípade ak nie je možné zostať v hoteli a pokračovať v pobyte, ani vás presťahovať do bezpečnej časti destinácie, zájazd kancelária musí ukončiť a preplatiť vám zostávajúce dni aj dopravu domov. Ak sa na dovolenku iba chystáte a zájazd sa pre prírodné katastrofy pred odchodom zruší, dostanete od kancelárie späť plnú sumu do 14 dní.

Reklamácia dovolenky: Musí vám cestovná kancelária vrátiť peniaze?
Video
Zdroj: TV Pravda

Obava z nastúpenia na zájazd nie je dôvodom na jeho storno

Cestovné kancelárie vrátia zákazníkom, ktorí sa obávajú cestovať do oblastí postihnutých prírodnou katastrofou peniaze iba v prípade, ak miestne autority oblasť z bezpečnostných dôvodov uzavrú.

Zákazník cestovnej kancelárie nemá nárok na stornovanie zájazdu len z obavy, že na danom mieste je niekde požiar či iná prírodná katastrofa. Ako uviedol pre agentúru SITA prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes, všetko záleží od autorít v danej oblasti. Tie sa vyjadrujú, či je daná lokalita pre turistov bezpečná, alebo nie. „Obava z nastúpenia na zájazd nie je dôvodom na jeho storno. My sa musíme riadiť autoritami v daných oblastiach, vyjadreniami ich krízových štábov. Ak autorita hovorí, že môže byť daná dovolenková oblasť otvorená, zájazd sa uskutoční,“ povedal Berkes.

Cestovné kancelárie vrátia zákazníkom, ktorí sa obávajú cestovať do oblastí postihnutých prírodnou katastrofou peniaze iba v prípade, ak miestne autority oblasť z bezpečnostných dôvodov uzavrú. „Ak ju uzatvoria, tak sa pobyty rušia a cestovné kancelárie vrátia zákazníkom peniaze, alebo im ponúknu iný zájazd. Čiže v oblastiach, ktoré nie sú uzavreté, budú dovolenkové zájazdy pokračovať,“ konštatoval Berkes, podľa ktorého rušiť zájazdy len pre obavy nemôžu ani samotné cestovné kancelárie, keďže tie sú tiež viazané z druhej strany.

Stornovať zájazd môže zákazník ešte v prípade zásahu slovenských štátnych orgánov. Tie môžu zakázať cestovať do daných oblastí. Aj v tomto prípade by mal zákazník právo na odškodné. „Ale zatiaľ tak v prípade Rhodosu neurobili,“ uzavrel Berkes.

Ak cestujete sami

V prípade, ak cestujete sami, oplatí sa mať cestovné poistenie obsahujúce storno poplatky. Na poistenie storno poplatku myslite, ak dávate prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky. Poistenie storna je zahrnuté vo vyšších balíkoch s prednastavenými limitmi, storno je však možné uzatvoriť aj samostatne. Môže nastať situácia, že nakoniec nebudete môcť vycestovať – choroba, úmrtie blízkej osoby, tehotenstvo či rozvod, živelná udalosť, pri ktorej došlo k poškodeniu vášho majetku, prípadne došlo k živelnej udalosti v cieľovej destinácii, alebo ste dostali výpoveď z práce či neurobili štátnice – to všetko sú dôvody na uplatnenie si nároku na úhradu storno poplatku.

Preplatenie nákladov

Poisťovňa Vám preplatí vopred uhradené náklady na cestu, ubytovanie a nespotrebované služby v prípade, že máte poistené storno poplatky. Požičanie auta, karavanu či motorky však do poistenia storna nespadá. Poisťovni stačí doručiť lekársku správu, resp. potvrdenie dokazujúce dôvod zrušenia cesty a potvrdenie o zakúpení a úhrade dovolenky so storno podmienkami.

„V poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov najmä pri rodinách s deťmi, kde sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila,“ radí manažérka CP UNIQA Ľubomíra Hricová.

Pozor! Dôvody na uplatnenie storna sú jasne špecifikované v poistných podmienkach a cestu nemôžete stornovať z akýchkoľvek dôvodov. Napríklad, ak sa rodina bojí odcestovať do Egypta, kde pred časom útočil žralok, takýto prípad poistenie nekryje. Naopak, živelná pohroma, akou sú aktuálne požiare v letoviskách Chorvátska a Grécka, je poistením krytá.

Kto je zodpovedný za zájazd

 • Cestovná kancelária zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu.
 • Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde alebo v súlade so zákonom o zájazdoch alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi.
 • Cestovná kancelária je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou a zákonom alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho – ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí cestovnej kancelárii neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.
 • Určenie lehoty nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.
 • Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť
 1. rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo
 2. nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.
 • Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou kanceláriou, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, a cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu.
dovolenka, leto, letenky, letisko, partneri Čítajte viac Nedostali ste na dovolenke izbu s výhľadom na more? Reklamujte priamo na mieste

Čo ak cestovná kancelária neurobí nápravu

 • Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu, cestujúci má právo
 1. vykonať nápravu sám a požadovať od cestovnej kancelárie náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených
 2. odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.
 • Cestovná kancelária je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak
 1. nevykoná nápravu
 2. zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu
 3. cestujúci náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
 4. cestujúci vykoná nápravu sám.

Práva cestujúceho

 • Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu alebo, ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam spísaný na mieste dovolenky.
 • Cestujúci má právo na primeranú zľavu. Ak cestovná kancelária nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde. Tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody.
 • Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, cestovná kancelária zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.
 • Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, cestovná kancelária uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.
 • Obmedzenie nákladov na ubytovanie sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola cestovná kancelária o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.
 • Cestovná kancelária sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.
šťastná rodina, hotel, dovolenka, recepcia Čítajte viac 3 tipy, ako ušetriť na dovolenke. Pozrite si, aj aké sú základné pravidlá pri platbe kartou v zahraničí

Náhrada škody

 • Právo na zľavu: Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá cestovná kancelária; náhradu škody poskytne cestovná kancelária cestujúcemu bezodkladne.
 • Zodpovednosť za škodu: Cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené
 1. cestujúcim,
 2. treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo
 3. neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
 • Ak medzinárodná zmluva, ktorou je EÚ viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na cestovnú kanceláriu. Ak medzinárodná zmluva, ktorou EÚ nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na cestovnú kanceláriu.
 • V zmluve o zájazde možné obmedziť náhradu škody, ktorú má uhradiť cestovná kancelária, len ak sa toto obmedzenie nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti a ak náhrada škody nepredstavuje menej ako trojnásobok celkovej ceny zájazdu.
 • Právo na náhradu škody alebo na primeranú zľavu podľa zákona o zájazdoch nemá vplyv na práva cestujúcich. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dovolenka #cestovné kancelárie #reklamácie #reklamácia dovolenky