Ako vybavíte vodičský preukaz a koľko za to zaplatíte? + prehľad cien

Kde si mám podať žiadosť? Koľko bude platiť? Do kedy je platný môj vodičský preukaz a čo všetko musím vedieť, keď si preberám vodičský preukaz?

05.11.2023 06:00
sofer v panike, šofér, panika, bezmocnosť, strach Foto:
Ilustračná fotka.
debata (1)

Vydanie vodičského preukazu

Žiadateľ o vydanie vodičského preukazu je povinný: 1. predložiť platný doklad svojej totožnosti. Držiteľ vodičského oprávnenia teda predloží platný doklad totožnosti a starý vodičský preukaz (ak bol jeho držiteľom), na základe čoho oddelenie dokladov preverí v evidenciách identifikačné údaje žiadateľa a jeho udelené vodičské oprávnenia, 2. vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené, 3. spĺňať podmienky podľa zákona o cestnej premávke, to znamená, že:

 • – dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky viac aspoň šesť mesiacov,
 • – nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • – nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti, alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
 • – nie je držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiada o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia,
 • – nemá zadržaný vodičský preukaz,
 • – nemá odobraté vodičské oprávnenie,
 • – nemá súdom alebo iným príslušným orgánom cudzieho štátu uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
 • – nemá vodičské oprávnenie udelené v cudzine odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené,
 • – nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený,
 • – nie je držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny.

4. predložiť príslušné doklady a podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručného podpisu.

 • Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami. V odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo z náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.
 • Za vodičský preukaz zadržaný v cudzine alebo zadržaný za blokovú pokutu nezaplatenú na mieste možno vydať nový vodičský preukaz po preukázaní pominutia dôvodov jeho zadržania, žiadateľ o vydanie vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz zadržaný v cudzine je povinný predložiť informáciu štátu, ktorý vodičský preukaz zadržal, spolu s jej osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
 • Vzor žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia nájdete v prílohe č. 2a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
Má slovo policajta vyššiu váhu ako to vaše?
Video
Zdroj: TV Pravda

Postup polície

 • oddelenie dokladov vyberie správny poplatok, vytlačí dve záväzné žiadosti o vyhotovenie nového vodičského preukazu a žiadateľ svojím vlastnoručným podpisom potvrdí správnosť údajov na uvedených žiadostiach,
 • oddelenie dokladov zosníma údaje žiadateľa (vyhotoví čiernobielu fotografiu a podpis žiadateľa ) priamo na oddelení dokladov,
 • oddelenie dokladov jednu potvrdenú záväznú žiadosť o vyhotovenie nového vodičského preukazu vráti žiadateľovi spolu so starým vodičským preukazom s určením termínu prevzatia nového vodičského preukazu,
 • pri podaní žiadosti o vyhotovenie vodičského preukazu občan môže poskytnúť telefonický alebo e-mailový kontakt, na ktorý bude zaslaná správa o vyhotovení vodičského preukazu.

Medzinárodný vodičský preukaz

Medzinárodný vodičský preukaz vybavíte na počkanie na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Dňom 1. 6. 2010 je možnosť požiadať súčasne o vydanie medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru a ďalšieho medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru. Žiadosť sa podáva zvlášť za každý medzinárodný vodičský preukaz. Príslušné oddelenie dokladov prijíma žiadosti o vydanie medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru alebo Ženevského dohovoru ústnym oznámením držiteľa platného vodičského preukazu.

 • – žiadateľ o medzinárodný vodičský preukaz predloží platný doklad totožnosti a platný vodičský preukaz, na základe čoho oddelenie dokladov preverí v evidenciách identifikačné údaje žiadateľa a jeho udelené vodičské oprávnenia,
 • – žiadateľ ďalej predkladá neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu zhotovenú na hladkom, lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm, zobrazujúcu podobu tváre držiteľa vodičského preukazu v trojštvrťovom profile s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno,
 • – oddelenie dokladov vyberie správny poplatok, vytlačí záväznú žiadosť o vyhotovenie medzinárodného vodičského preukazu a žiadateľ svojím vlastnoručným podpisom potvrdí správnosť údajov na žiadosti,
 • – oddelenie dokladov vráti žiadateľovi vodičský preukaz a vydá medzinárodný vodičský preukaz.

Správne poplatky

 • Výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú začatú stranu) 2,00 eura

Vydanie VP (do 30 dní)… 6,50 eura

 • Vydanie MVP… 6,50 eura
 • Vydanie VP, zmena trvalého pobytu, zmena priezviska (do 30 dní)… 6,50 eura
 • Vydanie VP po skončení skúšobnej doby (do 30 dní… 6,50 eura
 • Rozšírenie VP (do 30 dní)… 6,50 eura
 • Každé vydanie MVP a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia VO uvedeného vo VP a skončení jeho platnosti (do 30 dní)… 6,50 eura
 • Vydanie VP – náhrada za odcudzený (do 30 dní)… 6,50 eura
 • Vydanie MVP – náhrada za odcudzený… 6,50 eura
 • Vydanie VP – náhrada za zničený, stratený alebo poškodený (do 30 dní)… 6,50 eura
 • Vydanie MVP – náhrada za zničený, stratený alebo poškodený … 6,50 eura
 • Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní, pričom správny poplatok sa vtedy vyberie do výšky 4-násobku príslušnej sadzby, t. j. 26 eur.
 • Medzinárodný vodičský preukaz vybavíte na počkanie za nezmenený správny poplatok… 6,50 eura.
 • Výmena vodičského preukazu
 • Polícia vymení platný vodičský preukaz vydaný v Slovenskej republike pred 19. januárom 2013 za vodičský preukaz podľa tohto zákona.
 • Polícia vyznačí platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE podľa platnosti predloženého dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.
 • Polícia vymení vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v nasledujúcich dvoch odsekoch nie je ustanovené inak.
 • Polícia vymení vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti. V takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.
 • Polícia vymení vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, aká je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.
 • Polícia vymení vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o výmenu podľa odseku 3, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.
 • Osoba, ktorej zdravotná spôsobilosť je podmienená zo zákona, je povinná podrobiť sa lekárskej prehliadke v lehote určenej posudzujúcim lekárom.
 • Žiadateľ o výmenu vodičského preukazu je povinný odovzdať políciivodičský preukaz, o ktorého výmenu žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu.
koniec, ružový vodičský preukaz, vodičák Čítajte viac Chcete v januári šoférovať? Ponáhľajte sa vymeniť si vodičský preukaz, inak prídete o stovky eur

Obnovenie vodičského preukazu

Polícia obnoví vodičský preukaz, ktorý je:

 • neplatný podľa § 100 ods. 1 zákona o cestnej premávke t. j. z dôvodu že:
 • – uplynula jeho platnosť podľa § 143b ods. 2 alebo 3 zákona t. j.:
 • vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023,
 • vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032,
 • – obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
 • – údaje v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
 • – meno a priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
 • – údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
 • – držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie,
 • – za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa § 95 ods. 3. zákona a v ktorom uplynula platnosť vyznačená pre niektorú skupinu vodičského oprávnenia podľa § 94 ods. 3 až 5, t. j.:
 • platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov, najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v bode 3 nie je ustanovené inak.
 • platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov, najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak v bode 3 nie je ustanovené inak.
 • platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti.
 • Pri obnovení vodičského preukazu polícia vydá vodičský preukaz.
 • Polícia obnoví vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak v nasledujúcich dvoch odsekoch nie je ustanovené inak.
 • Polícia obnoví vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takom prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o obnovenie vodičského preukazu.
 • Polícia obnoví vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou, ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom obnovy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.
 • Polícia obnoví vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti, a ak ide o obnovenie podľa odseku 2, aj platný doklad o psychickej spôsobilosti.
 • Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný predložiť vodičský preukaz, o ktorého obnovenie žiada; to neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný a držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie.
 • Žiadateľ o obnovenie vodičského preukazu je povinný odovzdať orgánu Policajného zboru, na ktorom si podal žiadosť o obnovenie, vodičský preukaz, o ktorého obnovenie žiada, a to najneskôr v čase vydania vodičského preukazu; to neplatí, ak je vodičský preukaz neplatný a držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie.
 • Žiadosť o výmenu vodičského preukazu alebo žiadosť o obnovenie vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska možno podať aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí.

Neplatnosť vodičského preukazu

Vodičský preukaz je neplatný, ak

 • a) uplynula jeho platnosť

vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023, vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032,

 • b) obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
 • c) meno alebo priezvisko v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti,
 • d) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
 • f) držiteľ nahlási jeho stratu alebo odcudzenie,
 • f) za tento bol vydaný nový vodičský preukaz podľa zákona o cestnej premávke.

Vodičský preukaz je neplatný aj vtedy, ak

 • a) jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr,
 • b) jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • c) bol vydaný v rozpore so zákonom,
 • d) sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia,
 • e) vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.

Vodičský preukaz sa považuje za neplatný v čase, v ktorom má jeho držiteľ súdom uložené ochranné liečenie alebo v ktorom má súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.

 • Vodičský preukaz sa považuje za neplatný, ak nie sú splnené povinnosti podľa zákona o cestnej premávke.

Prevzatie vodičského preukazu

Pri prevzatí nového vodičského preukazu žiadateľ predloží doklad totožnosti (pre urýchlenie činnosti aj potvrdenú záväznú žiadosť o vyhotovenie vodičského preukazu), odovzdá starý vodičský preukaz a prevzatie nového vodičského preukazu potvrdí vlastnoručným podpisom.

Iná osoba môže za držiteľa vodičského preukazu prevziať nový vodičský preukaz, len ak jej bolo udelené písomné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom držiteľa vodičského preukazu.

Prevziať vodičský preukaz môže aj osoba blízka (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel) držiteľovi vodičského oprávnenia, pričom na tento úkon sa nevyžaduje písomné plnomocenstvo držiteľa vodičského preukazu.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #vodičský preukaz #vodičský