Ak sa rozhodnete napísať závet, dajte si pozor na tieto veci, inak ho nespokojní dedičia napadnú a vyhrajú

Zmyslom závetu je určiť, kto zdedí váš majetok. Podľa Občianskeho zákonníka môže závet zriadiť vždy iba jeden poručiteľ, ktorým môže byť len fyzická osoba, spoločný závet viacerých osôb je neplatný, a to aj v prípade, ak by ho zriadili manželia. Manželia teda majetok nemôžu odkázať v spoločnom závete, každý z nich musí spísať svoju poslednú vôľu na osobitnej listine.

30.11.2023 06:00
dôchodkyňa, seniorka, staršia pani Foto:
Ilustračné foto.
debata

Písomná forma a potrebné náležitosti

Testament možno zriadiť iba v písomnej forme ako holografný (napísaný a podpísaný vlastnou rukou poručiteľa), ako alografný (napísaný v inej písomnej forme a súčasne podpísaný vlastnou rukou poručiteľa a svedkov) a formou notárskej zápisnice (povinná forma pri mladistvých, ktorí dovŕšili 15-ty rok). Náležitosti závet sú: označenie poručiteľa, dedičov a uvedenie dňa, mesiaca a roku, kedy bol závet podpísaný. Podstatnou náležitosťou je aj podpísanie, ktoré je rôzne podľa typu závetov a formálnych náležitostí. Ak chýbajú, je závet neplatný.

Platnosť závetu

Neplatný je aj závet, ktorý napísala osoba súdom pozbavená spôsobilosti na právne úkony. Ak závet napísala osoba, ktorá v tom čase trpela trpí duševnou poruchou, ktorá by mohla znamenať obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (nedostatok spôsobilosti na právne úkony), spôsobuje to neplatnosť závetu.

Podmienky v závete

Závet nemôže obsahovať žiadne podmienky, teda viazať dedičstvo na splnenie určitého želania poručiteľa a podobne. Napríklad nemožno syna zaviazať, že bude pokračovať vo vedení otcovej firmy alebo vnučkino dedičstvo podmieniť vydajom alebo vyštudovaním vysokej školy. Takéto vety v závete majú len morálny význam, ale bez právnej záväznosti.

Svedkovia pri závete

Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom. Svedkovia nesmú byť dedičmi ani zo závetu, ani zo zákona (môžu to byť napríklad susedia), nie sú potrebné žiadne úradné osoby. V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať.

Dedičstvo Čítajte viac Oplatí sa viac darovacia zmluva alebo napísať závet? Počítať musíte s týmito vecami

Notárska zápisnica

Poručiteľ takisto môže prejaviť svoju poslednú vôľu do notárskej zápisnice; osobitný zákon ustanovuje, kedy sa musí úkon urobiť pred svedkami. Maloletí, ktorí dovŕšili 15. rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice. Výhodou notárskej zápisnice je, že je spísaná priamo pred notárom, má najvierohodnejšiu podobu, overené podpisy, ťažko sa spochybňuje, navyše je uložená v registri závetov (vždy sa nájde, na rozdiel od doma uložených závetov).

Nevidomé a nepočujúce osoby

Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná. Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči. V listine musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči; aj toto musí byť v listine uvedené. Listinu musia svedkovia podpísať.

Právne úkony

Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť. Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.

Určenie dedičov

V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. O svojom majetku nemôže ale rozhodovať neobmedzene. Existujú takzvaní neopomenuteľní dedičmi, ktorými sú deti (prípadne vnuci či pravnuci), a je jedno, či sa narodili v manželstve, alebo mimo nich.

Tie o právo na dedičstvo pripraviť nemôžete. Ak na ne totiž, či už z nedbanlivosti alebo schválne, v závete zabudnete, rovnako dostanú, čo im patrí. A to tak, že maloleté deti získajú celý svoj podiel, na ktorý majú podľa zákona právo, a plnoletí polovicu svojho zákonného podielu. Deti sa ale musia do troch rokov od chvíle, keď sa o smrti dozvedeli, o svoje práva prihlásiť. Urobia to tak, že u notára podajú námietku proti platnosti závetu.

Dedičstvo Čítajte viac Musia po vás vždy dediť deti alebo môže dostať dedičstvo aj cudzí človek? Je to na vás

Zrušenie závetu

Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet. Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný. Závet môže poručiteľ kedykoľvek odvolať alebo zmeniť; ak je viac závetov, vždy je platná len tá posledná podľa dátumu. Nemusíte teda starý závet trhať. Aby ste mali istotu, že vaši blízki závet nájdu, povedzte im, že ste ho napísali a kde ho nájdu.

Koho možno vynechať zo závetu

Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Uschovanie testamentu

Najspoľahlivejším spôsobom úschovy závetu je jeho uloženie u notára. Závet možno zveriť ktorémukoľvek notárovi. Po prijatí závetu je notár povinný spísať zápisnicu, ktorá musí obsahovať náležitosti k úschove listiny (miesto a čas prevzatia závetu, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko osoby, ktorá uschováva listinu, údaj, o akú listinu ide a údaj o tom, že listina bola notárom prevzatá do úschovy.

Listina obsahujúca závet musí byť notárovi predložená otvorená, nie je prípustné, aby bola predložená v zalepenej obálke. Notár závet preskúma a podrobným popisom zistených chýb a zaprotokolovaním výslovnej žiadosti o úschovu aj napriek upozorneniu sa notár zbaví prípadných nárokov zo zodpovednosti za škodu, ktoré by voči nemu mohli byť vznesené, ak bude závet v dôsledku zistených chýb neplatný alebo neúčinný.

Vydanie závetu

Každú úschovu závetu notár bezodkladne oznámi súdu, v obvode ktorého má osoba, ktorá závet napísala, trvalé bydlisko. V oznámení uvedie, o akú listinu ide, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko osoby, ktorá závet napísala. Vydanie závetu je jediný spôsob ukončenia úschovy v zmysle zákona. Úschovu nemožno zrušiť žiadnym úkonom notára a listinu, ktorá je predmetom úschovy, nemožno zničiť v rámci skartácie. Listinu možno vydať iba tomu, kto ju vložil do úschovy, v prípade závetu len poručiteľovi, a ďalej tomu, kto sa preukáže osobitným splnomocnením, ktoré ho výslovne oprávňuje na prevzatie listiny v úschove, pričom pravosť podpisu musí byť úradne overená. O vydaní závetu notár spíše zápisnicu.

Dedičstvo Čítajte viac Nechcete, aby po vás niektoré osoby dedili? Napíšte závet. Kedy, komu a prečo sa ho oplatí napísať

Koho možno vydediť

Právne dôvody vydedenia určuje Občiansky zákonník. Vydediť potomka možno na základe týchto dôvodov: ak sa dedič správa v rozpore s dobrými mravmi a neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch alebo neprejavuje o poručiteľa záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať alebo bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka alebo vedie trvalo neusporiadaný život. Vydediť svojho príbuzného môžete formou listiny o vydedení, ktorá musí mať formu potrebnú pre závet. Najlepšie vám ju vypracuje notár. Musí obsahovať presný dátum a okruh vydedených osôb a váš vlastnoručný podpis. Dôvod vydedenia musíte uviesť čo najkonkrétnejšie.

Dedičský podiel vydedenej osoby nadobudnú rovnakým dielom jej deti. Ak sa má vydedenie vzťahovať aj na deti vydedeného potomka, musí sa to v listine o vydedení presne uviesť. Ak sa situácia zmení a vzťahy sa napravia, poručiteľ môže počas svojho života rozhodnutie o vydedení zmeniť. Zrušiť rozhodnutie o vydedení môže (s výnimkou notárskej zápisnice) aj zničením listiny obsahujúcej vydedenie.

Príklad, ako sa delí dedičstvo v závete

Príklad: Zomrel poručiteľ a zanechal po sebe finančnú hotovosť v hodnote 45-tisíc eur. Po poručiteľovi zostala manželka, jedno maloleté a jedno plnoleté dieťa. Ak by sa dedilo zo zákona, každý z nich by zdedil jednu tretinu z uvedenej sumy, pretože všetci traja dedičia patria do prvej dedičskej skupiny, v ktorej každý z nich dedí rovným dielom.

Neplnoleté dieťa by teda dostalo 15-tisíc eur, teda jednu tretinu z uvedenej sumy rovnako ako dieťa plnoleté a manželka. Ak by ale poručiteľ nechal závet, tak môže so sumou naložiť inak. Zo závetu musí neplnoleté dieťa dostať 15-tisíc eur, teda podiel, ktorý by dostalo aj zo zákona. Plnoletý súrodenec musí dostať sumu minimálne 7,5-tisíca eur, teda polovicu svojho zákonného podielu. Manželka nemusí zo závetu dostať nič, zvyšné peniaze môže poručiteľ odkázať komukoľvek, manželka medzi neopomenuteľných dedičov nepatrí, a preto zo závetu nemusí dostať žiaden majetok.

Aby sa poručiteľ vyhol čiastočnej neplatnosti závetu, musí ale obom potomkom odkázať spolu sumu 22,5– tisíca eur. Ak poručiteľ tak neurobí a jedného z neopomenuteľných dedičov, teda jedno z detí, prípadne obe, opomenie, závet sa nestáva automatický neplatným. Závet bude platný dovtedy, kým sa jeden z dotknutých dedičov nezačne dovolávať neplatnosti právneho úkonu, teda neplatnosti závetu.

Typy závetov

Holografný závet

 • napísaný vlastnou rukou
 • závetca musí sám napísať celé znenie závetu
 • závetca musí napísať deň, mesiac, rok, kedy závet napísal
 • závetca musí závet podpísať
 • pri spísaní závetu nemusia byť prítomní svedkovia
 • podpis závetcu nemusí byť úradne overený.

Alografný závet

 • závet nenapísaný vlastnou rukou, ale vlastnou rukou podpísaný
 • znenie závetu a dátum spísania závetu môže napísať ktokoľvek iný ako závetca buď mechanicky alebo vlastnou rukou
 • závetca musí závet podpísať vlastnou rukou a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami musí výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu
 • svedkovia sa musia na závet podpísať
 • špeciálna forma musí byť dodržaná pri alografných závetoch osôb, ktoré:
 • nemôžu čítať alebo písať, nevidia, nepočujú a zároveň nemôžu čítať a písať

Osobitá forma závetu:

 • Ak je pisateľ závetu v zlom zdravotnom stave, nevidiaci, nepočujúci, nemôže písať alebo čítať, využíva sa osobitá forma závetu.
 • Prítomní musia byť traja svedkovia, pred ktorými sa nahlas prečíta text závetu, ktorý oni svojím podpisom potvrdia.
 • Svedkami závetu môžu byť len osoby spôsobilé na právne úkony, ďalej to nesmú byť osoby nevidomé, nepočujúce, nemé a tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa závet vyhotovuje. Taktiež nesmie byť svedkom zákonný dedič a jemu blízke osoby.
 • Pisateľom ako aj predčitateľom môže byť aj svedok. Podmienkou však je, že pisateľ nesmie byť zároveň predčitateľom. V listine sa musí zároveň uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu.
 • V závete musí byť uvedené, kto listinu napísal a prečítal.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #závet #dedičské konanie #dedenie