Notári vám pomôžu v týchto prípadoch

Ľudia sa často obracajú na notára, ak potrebujú dať niečo do notárskej úschovy, ale aj spísať zmluvu či dokument vo forme notárskej zápisnice. Nie je to ale jediná činnosť, ktorá patrí do kompetencie notárskeho úradu.

07.01.2024 06:00
zmluva, manželia, právnička, právna kancelária Foto:
Ilustračné foto.
debata

S čím vám pomôže notár

 • notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a v súlade s Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.
 • notár pomáha predchádzať sporom, je arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, je právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.
 • notár je poradcom rodiny, na ktorého sa možno obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporom v majetkovoprávnej oblasti.
 • notár je aktívny v oblasti obchodného práva, pomáha napríklad pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností.
 • notár je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.
právnici, advokáti, dediči, dedičské konanie Čítajte aj 30 otázok a odpovedí O dedičskom konaní, dedení, delení majetku, vydedení a dedičských podieloch

Čo môžu robiť notári:

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch:

 • Notár spisuje a vydáva verejné listiny o právnych úkonoch – notárske zápisnice, ktoré obsahujú dvojstranné právne úkony ako zmluvy, dohody alebo jednostranné právne úkony ako závet. Formu zápisnice môžu mať:
 • kúpne zmluvy
 • darovacie zmluvy
 • zmluvy o zriadení alebo zrušení vecného bremena, podielového spoluvlastníctva
 • zámenné zmluvy
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • závety, listiny o vydedení
 • iné právne úkony (udelenie plnomocenstva, čestné vyhlásenie)

Osvedčovanie právne významných skutočností. Vydáva najmä osvedčenia:

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny
 • o pravosti podpisu na listine
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o vyhlásení o vydržaní,
 • Notár pri osvedčovacej činnosti nezodpovedá za obsah právneho úkonu, zodpovedá len za správne a pravdivé opísanie osvedčovaných skutočností.

Konanie vo veciach notárskych úschov:

Notár na žiadosť zložitel'a prijme do notárskej úschovy: listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť, peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi, peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podl'a zmluvy alebo podl'a osobitného predpisu.

Notár uschová závet aj iné listiny

Čo možno dať do úschovy notárovi? Ako prebieha notárska úschova a prečo je dobré ju využiť?

Čo možno dať do úschovy:

 • závet
 • inú listinu, listinný cenný papier
 • peniaze,
 • hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku

Ako nakladá notár s listinou alebo peniazmi v úschove:

 • podľa príkazu zložiteľa
 • podľa dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo
 • na účely splnenia záväzku
 • podľa osobitného predpisu
 • na účely splnenia záväzku

V konaniach vo veciach úschov notár spíše zápisnicu o úschove so zložiteľom. Zápisnicu spíše aj s príjemcom, ak o to zložiteľ alebo príjemca požiada.

Ak sa zápisnica o úschove spisuje len so zložiteľom a s predmetom úschovy sa má nakladať podľa dohody uzatvorenej medzi zložiteľom a príjemcom, pravosť podpisu príjemcu na tejto dohode musí byť úradne osvedčená.

Počas trvania úschovy notár môže nakladať s predmetom úschovy len spôsobom zabezpečujúcim splnenie účelu úschovy. Notár nie je oprávnený z predmetu úschovy uspokojiť nároky tretích osôb vyplývajúce z osobitných predpisov

Ján Palenčár, Ide o peniaze Čítajte aj Byty nezlacneli, len sa zreálnila ich hodnota. Akým smerom pôjdu ceny realít v budúcom roku?

Iné činnosti

 • Vystupuje ako súdny komisár v dedičskom konaní.
 • Vykonáva úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov.
 • Vykonáva funkciu mediátora.
 • Poskytuje právne rady.
 • Spisuje iné listiny.
 • Vykonáva správu majetku fyzických a právnických osôb a ich zastupovanie v súvislosti so správou ich majetku.
 • Zastupuje v katastrálnom konaní.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poradňa #advokát #notár