Vydedenie, ale aj závet možno súdne napadnúť. Toto treba urobiť, aby ste súd vyhrali

Na to, aby bolo vydedenie platné, treba splniť zákonom stanovené podmienky. V prípade, ak dedič nesúhlasí so závetom, prípadne s listinou o vydedení, môže sa súdnou cestou (žalobou) domáhať určenia neplatnosti závetu, prípadne listiny o vydedení.

30.01.2024 06:00
súd, právnik, dedičské konanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Takúto žalobu je potrené podať v čase od začatia dedičského konania do jeho skončenia, pričom dedičské konanie sa v tomto prípade preruší až do konečného rozhodnutia o neplatnosti danej listiny.

Každé podanie na súd, či je to žiadosť o pokračovanie v dedičskom konaní, alebo žaloba musí obsahovať minimálne údaje o tom, kto podanie robí, akej veci sa týka (odporúča a uvádzať vždy aj spisovú značku veci), čo sa má podaním dosiahnuť a ktorému súdu je podanie určené. Nakoniec každé podanie treba označiť dátumom a podpísať. Podpis nemusí byť úradne overený. Pre žaloby (podania, ktorými sa začína súdne konanie) zákon stanovuje prísnejšie kritériá a vyžaduje viac údajov, ktoré musia obsahovať. Každá žaloba musí okrem uvedených údajov obsahovať aj označenie účastníkov konania, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa žalobca dovoláva, a musí byť z nej zrejmé, čoho sa žalobca domáha.

Správne naformulovanie žaloby a označenie dôkazov nemusí byť vždy jednoduché, a preto sa pred podaním žaloby odporúča konzultovať postup s advokátom, prípadne sa nechať v súdnom konaní aj zastúpiť. Súd spravidla sám nehľadá dôkazy a pokiaľ účastník nejaký dôkaz neoznačí, hoci by mu mohol pomôcť uspieť v súdnom konaní, súd ho nevykoná, čo je na škodu tohto účastníka. To isté však platí aj pre účastníkov, ktorí sú na strane žalovaných, ktorí rovnako ako žalobca majú svoje práva a môžu využívať prostriedky procesnej obrany, uvádzať dôležité tvrdenia a navrhovať dôkazy vo svoj prospech.

Dedičstvo Čítajte viac Oplatí sa viac darovacia zmluva alebo napísať závet? Počítať musíte s týmito vecami

Ak sa dedič rozhodne napadnúť darovaciu zmluvu medzi zosnulým poručiteľom a treťou osobou (tzv. určenie že vec patrí do dedičstva po poručiteľovi) alebo sa rozhodne napadnúť platnosť závetu či listiny o vydedení (tzv. určenie neplatnosti závetu, alebo listiny o vydedení), je potrebné, aby mal na to dotknutý dedič presvedčivé dôvody.

Súd sa vecou začne zaoberať po podaní žaloby. Najskôr súd skúma, či má žaloba predpísané náležitosti a či sú splnené podmienky konania (napr. či sú zaplatené súdne poplatky, či sú účastníci, ktorí musia mať zástupcu, zastúpení a pod.).

Ak sú splnené podmienky konania, súd sa začne zaoberať vecou samou. Súd v súdnom konaní na základe podanej žaloby skúma, či žalobca má naliehavý právny záujem na určení toho, čoho sa podanou žalobou domáha, a teda či sa rozhodnutím odstraňuje neistota vzťahu účastníkov konania, alebo rozhodnutie vytvára pevný základ pre usporiadanie takého vzťahu. Okrem naliehavého právneho záujmu je potrebné v konaní tiež preukázať obsahové alebo formálne chyby právneho úkonu, ktoré spôsobujú jeho neplatnosť. Tak závet, ako aj listina o vydedení musia mať predpísanú formu (písomnú) a obsah a musia byť vydané v súlade so zákonom. To isté sa týka aj darovacej zmluvy na nehnuteľnosti.

dedenie, rodina, pozostalí Čítajte viac Kto má nárok na najväčší podiel z dedičstva? Kedy nededia príbuzní? Môže dediť po vás váš sused?

Pokiaľ tieto predpoklady listiny nespĺňajú, vzniká priestor na ich napadnutie. Súdne konanie v týchto prípadoch môže byť komplikované, hlavne pokiaľ ide o dokazovanie, keďže osoba, ktorá listinu spísala, už nežije a nemôže podať autentické svedectvo. Do úvahy teda prichádzajú len ostatné dôkazy.

Dôkazné bremeno je v úvode súdneho konania na žalobcovi – na osobe, ktorá podala žalobu, a teda pred podaním žaloby je potrebné vyhodnotiť dôkaznú situáciu a zvoliť vhodnú stratégiu ďalšieho postupu.

Dôležité je spomenúť, že súd sám nevyhľadáva dôkazy a rozhodne na základe situácie, ako mu ju objasní žalobca, prípadne na základe dôkazov, ktorými sa bráni žalovaný. Pred podaním žaloby sa preto odporúča poradiť sa s advokátom, ktorý situáciu vyhodnotí a poskytne klientovi odborné právne poradenstvo pri spísaní žaloby, pri vyhodnotení dôkazov (svedecké výpovede, listiny, dokumenty, znalecké posudky a pod.), ktoré je potrebné pre úspech v súdnom konaní zabezpečiť a predložiť.

JUDr.Maroš Jakubek, advokát a konateľ advokátskej kancelárie Jakubek & Partners.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičské spory #vydedenie #dedičské konanie #dedič