Všetko dôležité o penzijných dávkach

Predčasný, starobný, minimálny, invalidný, pozostalostný dôchodok... Aké sú medzi nimi rozdiely a kedy máte na ktorý z nich nárok? Na čo si treba dať pozor?

07.02.2020 06:00
ľudia, skupina, ukazovanie Foto:
Za 30 odpracovaných rokov patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.
debata

Starobný dôchodok

Nárok naň má každý, kto odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Od 1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení právna úprava dôchodkového veku a ktorý stanovuje dôchodkový vek všetkým poistencom. Zákon bol prijatý na vykonanie ústavného zákona, ktorým sa zaviedla hranica, ktorú nemožno v súvislosti s určením podmienky veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe presiahnuť. Dôchodkový vek po 31. decembri 2019 je uvedený v prehľadnej tabuľke, ktorá tvorí prílohu zákona o sociálnom poistení. Znížený dôchodkový vek poistencov, ktorí odpracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie a I. a/alebo II. kategórii funkcií, zostáva zachovaný.

Príklady:

Poistenka sa narodila 6. marca 1959 a vychovala tri deti. Kedy dovŕši dôchodkový vek?
Dôchodkový vek dovŕši 6. septembra 2020 vo veku 61 rokov a 6 mesiacov.

Poistenec sa narodil 17. januára 1962. Kedy dovŕši dôchodkový vek?
Dôchodkový vek dovŕši 17. mája 2025 vo veku 63 rokov a 4 mesiace.

Príklady výpočtu sumy penzie

Príklad č. 1

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že zarábal priemernú mzdu), odpracoval 43,6768 roka. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Suma starobného dôchodku sa určí takto: 1,0012 × 43,6­768 × 13,6361 = 596,30 eura mesačne.

Táto suma bude ešte valorizovaná o tzv. dôchodcovskú infláciu, teda o 2,9 % na sumu 613,60 eura.

Príklad č. 2

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416, zarábal teda nízku mzdu. Odpracoval 43,8028 roka. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Suma starobného dôchodku: 0,5416 × 43,8­028 × 13,6361 = 323,50 eura mesačne.

Táto suma bude ešte valorizovaná o tzv. dôchodcovskú infláciu, teda o 2,9 % na sumu 332,90 eura.

Keďže tento penzista má odpracovaných 43 rokov, ak splní aj ostatné podmienky na priznanie minimálneho dôchodku, bude dostávať starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho – 397,40 eura.

mohlo by vás zaujímať

Ako požiadať o zmenu v poukazovaní dôchodku

Z dôvodu zvyšovania poplatkov za vedenie účtu v banke dôchodcovia často žiadajú o poukazovanie dôchodku na iný účet alebo o poukazovanie dôchodku v hotovosti prostredníctvom poš­ty.

Ak žiadajú o poukazovanie dôchodku na účet v inej banke, Sociálna poisťovňa odporúča predložiť vyplnené, podpísané a príslušnou bankou overené tlačivo „Poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke“. Toto tlačivo obsahuje všetky potrebné náležitosti k bezproblémovému zariadeniu výplaty dôchodku na nový účet v banke. Tlačivo je dostupné v každej banke, v pobočke Sociálnej poisťovne alebo aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Ak dôchodca žiada svoj penziu poukazovať na účet manžela/manželky, musí Sociálnej poisťovni predložiť vyplnené, podpísané a príslušnou bankou overené tlačivo „Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela (manželky) dôchodcu“. Tlačivo vypĺňa poberateľ dôchodku. Súhlas vyjadruje aj majiteľ účtu svojím vlastnoručným podpisom.

Ak dôchodca žiada poukazovať svoj dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty stačí, aby Sociálnej poisťovni zaslal neformálnu žiadosť – list, v ktorom uvedie, že dôchodok žiada poukazovať prostredníctvom pošty na adresu bydliska. Presnú adresu je potrebné v liste uviesť, list vlastnoručne podpísať a doručiť ho Sociálnej poisťovni.

Sociálna poisťovňa neodporúča rušiť pôvodný účet skôr, ako penzista dostane písomné oznámenie o zmene. V opačnom prípade môže prísť k prerušeniu výplaty dôchodku. Zmena totiž môže trvať aj dva mesiace.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Minimálny dôchodok: Za aspoň tridsať odpracovaných rokov

Aké sú podmienky?

 • minimálne 30 odpracovaných rokov,
 • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 • požiadate o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by ste mohli mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Za 30 odpracovaných rokov patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:
o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a
o 3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Zvýšenie dôchodku na minimálny

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 296,60 eura mesačne získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 81,90 eura (378,50 – 296,60 = 81,90) na minimálny dôchodok 378,50 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľ dôchodku poberá starobnú penziu v sume 275 eur mesačne. Za 45 odpracovaných rokov má nárok na minimálny dôchodok 410 eur mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto bude tento rok dostávať starobný dôchodok zvýšený o 135 eur (410 – 275 = 135) na minimálny dôchodok 410 eur mesačne.

Dátum vydania rozhodnutia o minimálnej penzii nemá vplyv na jej výšku

Sociálna poisťovňa ubezpečuje dôchodcov, ktorí majú nárok na priznanie, resp. zvýšenie minimálneho dôchodku podľa novej právnej úpravy, že robí všetko pre to, aby ho dostali v zákonnej lehote. Dôležitejší je však ten fakt, že dátum doručenia rozhodnutia nemá žiaden vplyv na jeho výšku. Dávku dostanú vyplatenú od dátumu zákonného nároku (aj s doplatkom), v tomto prípade od 1. januára 2020. Nebudú teda o nič ukrátení. O minimálny dôchodok nemusia osobitne žiadať, dostanú ho automaticky na základe úpravy zákona.

Vzhľadom na to, že legislatívne zmeny, ktoré zmenili podmienky na priznanie a výplatu minimálneho dôchodku, boli prijaté až koncom roku 2019, Sociálna poisťovňa robí v mimoriadnom pracovnom režime všetky potrebné kroky, aby ich zrealizovala čo najskôr. Zákonná lehota na priznanie dôchodku je 60 dní, tak ako pri ostatných dávkach sociálneho poistenia. Táto zákonná lehota uplynie na konci februára.

Predčasný dôchodok: Musíte dosiahnuť minimálnu sumu

Nárok naň má poistenec, ak odpracoval najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, suma predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda je vyššia ako 252,30 eura mesačne a nemá nijaký pracovný pomer (od 1. júla 2018 okrem dohodára s mesačným príjmom do 200 eur s odvodovou úľavou). V porovnaní so starobným dôchodkom sa predčasný kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec o predčasný starobný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, skráti sa o 12,5 %. Ak oň požiada napríklad presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, skráti sa o 6,5 %.

Príklad

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek 1. septembra 2021, požiada o priznanie predčasného dôchodku od 1. septembra 2020. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu bude chýbať 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu bude 1,0012, odpracuje 43,0247 rokov. Aktuálna dôchodková hodnota je 13,6361 eura.

Suma predčasného dôchodku sa určí:

 • určí sa plná suma dôchodku:

  1,0012 × 43,0­247 × 13,6361 = 587,393138604­004 eura mesačne

 • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:
 • hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5 – prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %
 • 587,393138604004 – (6,5 % x 587,393138604004) = 587,393138604004 – 38,18055400926026 = 549,30 eura mesačne.

Suma predčasnej penzie sa následne zvýši o valorizáciu – 16,00 eur mesačne na 565,30 eura mesačne.

Príklad je len informatívny.
Ilustračné foto.

otázky a odpovede

Narodil som sa 24. septembra 1957. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného starobného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1957 je 62 rokov a 6 mesiacov. Tento vek dovŕšite 24. marca 2020. Nárok na predčasný dôchodok vám, pri splnení ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, t. j. už aj v súčasnosti môžete požiadať o predčasný dôchodok. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, ktoré je do 30. 6. 2020 stanovené na 210,20 eura. Dôchodok teda musí byť najmenej vo výške 252,30 eura. Nárok vám však nevznikne, ak ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete pracovať.

Narodila som sa 13. júna 1959. Som bezdetná. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Nárok na predčasný dôchodok vám vznikne 13. apríla 2020. Dôchodkový vek žien narodených v roku 1959 a ktoré nevychovali žiadne dieťa, je 62 rokov a 10 mesiacov. Riadny dôchodkový vek tak dovŕšite 13. apríla 2022. Predčasný dôchodok vám bude priznaný len v prípade, ak splníte aj ďalšie zákonom stanovené podmienky.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

mohlo by vás zaujímať

Sociálna poisťovňa prepočíta predčasné dôchodky u žien s deťmi, narodených v rokoch 1958 – 59

Podľa novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1. januára 2020 došlo k zmene dôchodkového veku niektorých poisteniek. Sociálna poisťovňa v tomto roku prepočíta dôchodok poistenkám narodeným v roku 1958 a 1959, ak vychovali jedno alebo dve deti a bol im priznaný predčasný dôchodok pred 1. januárom 2020. O nové určenie výšky dôchodku netreba žiadať. Ak sa na poberateľku predčasnej penzie nové určenie sumy dôchodku vzťahuje, Sociálna poisťovňa rozhodne o novej výške dôchodku bez žiadosti v zákonom stanovenej lehote do 31. decembra 2020. Zvýšenie bude doplatené spätne od 1. januára 2020.

Invalidný dôchodok: Ak máte problém so zdravím

Kto má nárok?

Poistenec, ktorý súčasne splní niekoľko podmienok, a to:

 • je invalidný (na základe správ z odborných vyšetrení o invalidite a o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať rozhoduje posudkový lekár)
 • získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku)
 • ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom.

Aká bude jeho suma:

Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

0,7874 × 21,1­042 × 13,6361 = 226,60 eura. Táto suma sa zvýši o valorizáciu – 7,60 eura mesačne na 234,20 eura.

Niektorí poistenci už nemusia chodiť k posudkovému lekárovi osobne

Od septembra minulého roka môže posudkový lekár Sociálnej poisťovne v niektorých prípadoch určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nebude pre posúdenie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne vždy potrebná. Zdravotný stav posudkový lekár potom posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii končatín a pod. Poistenec bude o možnosti posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný, keď o tom rozhodne posudkový lekár. Ak poistenec napriek tomu prejaví vôľu osobne sa zúčastniť na posúdení jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.

POZOR!

Poistencovi ani po ročnej péenke nevzniká automaticky nárok na invalidný dôchodok

Poistenci sa často pýtajú, či im nárok na invalidný dôchodok vznikne automaticky, po ukončení platenej péenky, ktorá môže trvať maximálne jeden rok. Nie je to tak. Nárok na invalidný dôchodok nevzniká automaticky. Treba oň riadne požiadať a splniť všetky potrebné podmienky na jeho priznanie. Poistenec môže byť lekárom „vypísaný“ ako práceneschopný aj viac ako rok, ale uplynutím 52 týždňov péenky (podporného obdobia) mu automaticky zaniká nárok na dávku nemocenského. Následne, ak to jeho zdravotný stav vyžaduje, môže požiadať o priznanie invalidného dôchodku. Pritom nie je možné súbežne poberať nemocenské aj invalidný dôchodok.

Ilustračné foto.

Pozostalostné dôchodky: Nedostanete celú penziu zomretého

Nárok na tento druh dôchodku má vdova po manželovi alebo vdovec po manželke v prípade, že bol poberateľom starobného, invalidného alebo predčasného dôchodku. Po splnení podmienok sa vypláca minimálne jeden rok. Nárok naň vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu). Ak sa pozostalý partner opäť zosobáši, na tento druh dôchodku nárok zanikne.

Prečo sa pri žiadostiach o pozostalostné dôchodky odlišuje postup?

Prečo treba k žiadosti o vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok v niektorých prípadoch predkladať doklady o dobe poistenia zomretého? To je častá otázka zo strany poistencov, ktorí pri spisovaní žiadosti nechápu požiadavku zo strany Sociálnej poisťovne. Vysvetlenie spočíva v tom, že treba rozlišovať, či poistenec žiada o pozostalostný dôchodok po poberateľovi dôchodku alebo po zomretom, ktorý nebol poberateľom žiadneho dôchodku.

Ak napríklad poistenec žiada o pozostalostný dôchodok po poberateľovi starobného dôchodku, ktorý popri poberaní dôchodku už nepracoval, stačí k spísaniu žiadosti o dôchodok predložiť len originál sobášneho a úmrtného listu. V takomto prípade Sociálna poisťovňa pozná výšku jeho dôchodku, od ktorého sa bude pozostalostný dôchodok odvodzovať. Ak poistenec žiada o pozostalostný dôchodok po zomretom, ktorý bol aktívne pracujúci, k spísaniu žiadosti o pozostalostný dôchodok je potrebné predložiť aj doklady o všetkých dobách poistenia, ktoré nie sú v evidencii Sociálnej poisťovne. Dôvod je ten, že na výpočet pozostalostných dôchodkov potrebuje neskôr vypočítať dôchodok zomretého. A na to potrebuje všetky jeho odpracované obdobia.

Na spísanie žiadosti o pozostalostný dôchodok je vhodné, po vydaní úmrtného listu, objednať sa prostredníctvom rezervačného systému Sociálnej poisťovne cez jej webovú stránku – Objednajte si termín návštevy v pobočke. Poistencovi bude následne zaslaná informácia o potvrdení termínu a o dokladoch potrebných k spísaniu žiadosti o dôchodok.

Príklad

Poistenec, ktorý zomrel, poberal ku dňu smrti starobný dôchodok v sume 494 eur. Manželka zomretého poberá starobný dôchodok v sume 240 eur. Vdovský dôchodok je 60 % starobného dôchodku zomretého.

494 × 60 % = 296,40 eura.

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného aj vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok v sume jednej polovice.

Keďže suma 60 % zo starobného dôchodku zomretého je vyššia ako jej penzia, Sociálna poisťovňa bude vdove v plnej sume vyplácať pozostalostný dôchodok (296,40 eura), v sume jednej polovice jej bude vyplácať jej penziu (240 : 2 = 120), čiže bude dostávať 296,40 + 120 = 416,40 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #invalidný dôchodok #vdovský dôchodok