Čo musíte spĺňať, aby ste mohli odísť do predčasnej penzie?

Kedy vám nárok na ňu, naopak, zanikne? Akú sumu penzie musíte po novom dosiahnuť, aby vám dôchodok bol priznaný? A aká bude suma vášho predčasného dôchodku?

, 11.06.2021 08:00
oddych, úsmev, seniori, manželia Foto:
Nárok na predčasnú penziu nezaniká uplynutím času.
debata (8)

Nárok na predčasný dôchodok má poistenec, ak
1. odpracoval najmenej 15 rokov,
2. chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
3. suma predčasnej penzie ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu

Poistenec, ktorý získal obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení, má od 1. januára 2015 nárok na predčasný dôchodok aj vtedy, ak

vyrobené na Slovensku Dávame do pozornosti Už 16. 6. nájdete v denníku Pravda vloženú špeciálnu prílohu Vyrobené na Slovensku

1. odpracoval najmenej 15 rokov,
2. chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
3. súčet súm penzií z prvého aj druhého piliera je vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu
Od 1. augusta 2006 vzniká nárok na predčasný dôchodok najskôr odo dňa podania žiadosti oň, pričom poistenec si môže podať žiadosť najviac dvakrát v roku

Suma penzie, ktorú musíte dosiahnuť, aby vám bol dôchodok priznaný
obdobie, do ktorého spadá dátum priznania dôchodku suma ŽM Suma PS, od ktorej vzniká nárok na PS
1. júl 2009 až 30. jún 2010 185,19 eura mesačne 222,30 eura mesačne
1. júl 2010 až 30. jún 2011 185,38 eura mesačne 222,50 eura mesačne
1. júl 2011 až 30. jún 2012 189,83 eura mesačne 227,80 eura mesačne
1. júl 2012 až 30. jún 2013 194,58 eura mesačne 233,50 eura mesačne
1. júl 2013 až 30. jún 2017 198,09 eura mesačne 237,80 eura mesačne
1. júl 2017 až 30. jún 2018 199,48 eura mesačne 239,40 eura mesačne
1. júl 2018 až 30. jún 2019 205,07 eura 246,10 eura mesačne
1. júl 2019 až 30. jún 2020 210,20 eura 252,30 eura mesačne
1. júl 2020 až 30. jún 2021 214,83 eura 257,80 eura mesačne
1. júl 2021 až 30. jún 2022 218,06 eura 261,70 eura mesačne

Kedy nárok na predčasnú penziu zaniká

 • ak poistenec začne pracovať ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba po vzniku nároku na predčasný dôchodok alebo ak sa poberateľ predčasného dôchodku stane osobou s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasnej penzie zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku splatného po vzniku povinného dôchodkového poistenia alebo od najbližšieho výplatného termínu po tom, ako sa stal osobou s odvodovou úľavou
 • nárok na výplatu predčasného dôchodku vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby alebo odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom fyzická osoba prestala byť osobou s odvodovou úľavou. Výplata predčasného dôchodku sa obnoví na žiadosť
 • nárok na jeho výplatu nevznikne, ak osobe, ktorá prestala byť osobou s odvodovou úľavou, vzniklo povinné dôchodkové poistenie zamestnanca z dôvodu, že jej pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer trval dlhšie ako 12 mesiacov alebo jej po 30. júni 2014 vzniklo povinné dôchodkové poistenie zamestnanca z dôvodu, že jej príjem bol vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy za stanovený rok. Nárok na výplatu v takomto prípade vznikne odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia zamestnanca.
 • nárok naň nezaniká uplynutím času
mama, dcéra, objatie, úsmev Čítajte viac Ako je to s prechodom z predčasného na starobný dôchodok?

Aká bude suma vášho predčasného dôchodku?

1. najprv sa vypočíta plná suma dôchodku

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod; ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok; ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

2. plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %. Od 1. januára 2008 sa už obdobie, za ktoré sa má dôchodok znížiť, neskracuje o obdobie, počas ktorého by mal poistenec nárok na výplatu dávky v nezamestnanosti, ak poistenec ku dňu, od ktorého požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku, spĺňal podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, na ktorú by mal nárok ako evidovaný uchádzač o zamestnanie, no nárok na túto dávku si neuplatnil.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Pán Jaroslav dovŕši dôchodkový vek 2. júla 2022, požiada však o priznanie predčasného starobného dôchodku už od 2. júla 2021. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 365 dní.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5081, aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura, odpracoval 33,0658 roku.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí takto:

 • určí sa plná suma dôchodku:

  0,5081 × 33,0­658 × 14,2107 = 238,80 eura mesačne

 • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5
 • prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

  238,80 – (6,5 % x 238,80) = 238,80 – 15,52 = 223,30 eura mesačne

Suma dôchodku sa následne zvýši o 9,10 eura, na 232,40 eura mesačne

Suma predčasného starobného dôchodku však nie je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 261,70 eura. Z uvedeného dôvodu bude žiadosť o predčasný starobný dôchodok zamietnutá.

Príklad č. 2

Pán Karol, ktorý dovŕši dôchodkový vek 1. júla 2022, požiada o priznanie predčasného starobného dôchodku od 1. júla 2021. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu preto chýba 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (zarábal priemernú mzdu). K 1. marcu odpracuje 43,0247 roku. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107 eura.

Suma predčasného dôchodku sa určí takto:

 • určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 14,2107 = 612,14 eura mesačne
 • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5 – prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 % 612,14479761 – (6,5 % x 612,14479761) = 612,14479761 – 39,78941184 = 572,40 eura mesačne.

Suma predčasnej penzie sa následne zvýši o valorizáciu, teda o 14,90 eura mesačne, na 587,30 eura mesačne.

Keďže suma penzie je vyššia ako zákonom stanovená suma 261,70, predčasný dôchodok bude tomuto penzistovi priznaný.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #príklad #predčasná penzia
Flowers