Čo je dobre vedieť o dôchodkoch

Viete, ako je to s dôchodkom Slováka, ktorý žije v cudzine? Viete, že pracujúci penzisti majú nárok na odvodovú úľavu? A ktorí penzisti dostanú jednorazový príspevok v sume 630 eur?

20.08.2021 08:00
dôchodcovia, penzisti, manželia, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

Senior, ktorý žije v cudzine

Penzista žijúci v zahraničí musí preukazovať žitie

Potvrdenie o žití je doklad preukazujúci, že penzista žije, a teda sa nezmenili skutočnosti podmieňujúce nárok na dôchodok. Poberateľ dôchodku, ktorý sa vypláca do cudziny, ktorá nie je členským štátom EÚ, štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskou konfederáciou, je povinný predložiť potvrdenie o žití vždy k 1. januáru, 1. aprílu, 1. júlu a 1. októbru každého roka. Na zabezpečenie plynulej výplaty dôchodku do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP a Švajčiarskej konfederácie, je potrebné preukázať žitie v pravidelných ročných lehotách vždy k 31. januáru každého roka.

Potvrdenie o žití je potrebné vyplniť, podpísať a pravosť podpisu úradne osvedčiť notárom, resp. spôsobom obvyklým v mieste bydliska alebo po preukázaní totožnosti tlačivo môžete podpísať pred zamestnancom inštitúcie sociálneho poistenia príslušnej podľa miesta bydliska. Tlačivo môžete v týchto lehotách dať potvrdiť aj v ústredí alebo pobočkách Sociálnej poisťovne v prípade, ak sa budete k týmto dátumom zdržiavať v Slovenskej republike.

Za aké obdobie sa vypláca dôchodok

Dôchodky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Do cudziny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie (EÚ), štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), a Švajčiarskou konfederáciou, sa dôchodky vyplácajú pozadu v trojmesačných lehotách po predchádzajúcom potvrdení o žití poberateľa dôchodku. Sociálna poisťovňa vyhotovuje poukazy na výplatu dôchodkov s časovým predstihom tak, aby boli odpísané z účtu Sociálnej poisťovne do piateho dňa v kalendárnom mesiaci. Z dôvodu pracovného voľna, resp. štátnych sviatkov sa medzinárodný platobný styk môže predĺžiť. Obdobie, za ktoré dôchodok patrí, sa počíta vždy od prvého do posledného dňa v mesiaci.

Ak sa napríklad dôchodok vyplatí 5. februára príslušného roka, je vyplatený za obdobie: od 1. februára do 29. februára toho istého roka (ak sa dôchodok vypláca do členského štátu EÚ, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o EHP, alebo Švajčiarskej konfederácie), od 1. októbra do 31. decembra predchádzajúceho roka (ak sa dôchodok vypláca do iného štátu).

Viac spôsobov výplaty

Dôchodok Sociálna poisťovňa môže vyplácať: na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom poistenec má právo sám si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný, v hotovosti, na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na poukazovanie dôchodku na účet v banke do členských štátov EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o EHP, a Švajčiarskej konfederácie je potrebné uviesť číslo účtu príjemcu dôchodku v tvare IBAN s BIC (SWIFT) kódom banky.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
penzisti, dôchodcovia, seniori, smiech Čítajte viac Dôchodcovia: Do 31. augusta 2021 je potrebné oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia

Dôchodca a práca na dohodu? Platí odvodová úľava

Dôchodca pracujúci na dohodu si môže uplatniť odvodovú úľavu. Výnimka sa týka dôchodcu so starobným, predčasným, invalidným, výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidným výsluhovým dôchodkom, ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti (za dôchodcu, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti, sa považuje aj dôchodca, ktorý má s účinnosťou od 1. januára 2020 uzatvorenú zmluvu o výkone činnosti športového odborníka).

Na účely platenia poistného na dôchodkové poistenie právne účinky dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia.

Tento dôchodca si bude môcť uplatniť výnimku, teda určiť si jednu dohodu, z ktorej nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur. V prípade, ak príjem/priemerný mesačný príjem dôchodcu-dohodára z určenej dohody za kalendárny mesiac presiahne 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie platí len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur. Zo všetkých ostatných uzatvorených dohôd tento dôchodca-dohodár platí poistné na dôchodkové poistenie a je povinne dôchodkovo poistený.

Dôchodca-dohodár, ktorý si uplatňuje výnimku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení výnimky a takisto aj o skončení uplatňovania tejto výnimky a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie (odvodová úľava – Dôchodcovia) na splnenie týchto povinností je zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Na dohodu s uplatnenou výnimkou môže pracovať aj poberateľ predčasného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – teda môže poberať predčasnú penziu a zároveň pracovať na dohodu. Iba ak jeho príjem z tejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku. V ďalšom kalendárnom roku mu výplatu dôchodku obnoví a zúčtuje. Na to, aby sa poberateľovi predčasnej penzie s uplatnenou výnimkou dôchodok vyplácal, musí byť súčasne splnená podmienka, že tento poberateľ dôchodku nie je dôchodkovo poistený z inej zárobkovej činnosti.

muž, bezpečnosť, pracujúci penzisti, rozmýšľanie Čítajte viac Pracujúci dôchodca živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu

Sociálna poisťovňa vyplatí účastníkom národného boja za oslobodenie jednorazový príspevok 630 eur

Jednorazový príspevok v sume 630 eur dostanú približne štyri stovky priamych účastníkov národného boja za oslobodenie. Dostať by ho mali navyše v predstihu, krátko po tom, ako zákon nadobudne účinnosť (1. augusta), hoci ten túto povinnosť ukladá v lehote do 30. septembra 2021. O príspevok príslušníci odboja nemusia žiadať, dostanú ho automaticky.

Sociálna poisťovňa vyplatí 630 eur priamym účastníkom národného boja za oslobodenie, ktorým vypláca buď starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo vdovský/vdovecký dôchodok. Ide približne o 400 poberateľov dôchodku, ktorí sa buď priamo „so zbraňou v ruke“ alebo ako pomocníci partizánov zúčastnili operácií súvisiacich s druhou svetovou vojnou. Zvýšenie vyplatí bez vydania osobitného písomného rozhodnutia.

O vyplatenie jednorazovo zvýšeného príspevku nie je potrebné žiadať. Sociálna poisťovňa ho vyplatí osobitne buď na účet v banke, na ktorý sa im vypláca dôchodok, alebo poštovým poukazom, ak sa dôchodok vypláca bezhotovostne.

V prípade otázok odporúčame poistencom kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne prostredníctvom bezplatných telefonických liniek: 0800 123 123 alebo 0800 500 599 (pre volania zo Slovenskej republiky) a telefónnych čísel +421 906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 906 171 020 (pre volania zo zahraničia), príp. cez Formulár pre otázky. Informácie a potrebné poradenstvo poskytne aj ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
muž, senior, dôchodca, počítanie, papiere, kalkulačka, dane Čítajte aj Priemerná starobná penzia oproti vlaňajšku stúpla. O koľko si prilepšili dôchodcovia?

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok zo zahraničia #odvodová úľava #pracujúci penzisti