Nespĺňate podmienku penzijného minima? Na čo máte nárok

Niektorí penzisti s nízkym dôchodkom nespĺňajú podmienky na priznanie minimálneho dôchodku a spadajú do systému dávok v hmotnej núdzi. Zákon ustanovuje, ktorý príjem sa pri posudzovaní a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi považuje za príjem a v akej výške.

21.10.2021 06:00
seniori, manželia, figúrky, chudoba, mince,... Foto:
Za pomoc v núdzi sa považuje dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie.
debata
 • Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich rodinné, príjmové, bytové a majetkové pomery, úrad posúdi, na akú dávku a príspevky spĺňa rodina nárok a rozhodne o výške pomoci v hmotnej núdzi. Suma pomoci v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel medzi úhrnom súm nárokov uvedených v zákone a úhrnom súm príjmu členov domácnosti. Nárok na ochranný príspevok vznikne občanovi v hmotnej núdzi vtedy, ak dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo ak je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
 • Nárok na pomoc v núdzi sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti na úrade práce v mieste trvalého pobytu žiadateľa alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.
 • Za majetok sa nepovažuje len jedno auto v domácnosti, ktorého držiteľom alebo vlastníkom je člen domácnosti a ktorého hodnota podľa odborného stanoviska vyhotoveného znalcom alebo podľa dokladu o kúpe motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel, nie je vyššia ako 35-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ktoré je staršie ako 10 rokov.
 • Žiadateľ o pomoc k posúdeniu nároku na pomoc v hmotnej núdzi je povinný predložiť odborné stanovisko vyhotovené znalcom alebo doklad o kúpe motorového vozidla vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia motorových vozidiel.
ruky, peniaze, bankovky Čítajte viac Minimálny dôchodok: Vďaka nemu neprepadnú penzisti do hmotnej núdze

Ako sa posudzuje hmotná núdza

 • zisťuje sa posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov domácnosti. Možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o osobu, ktorá dosiahla vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, osobne, každodenne a riadne sa stará o osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie
 • možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem predajom majetku alebo prenájmom majetku sa neskúma, ak ide o

  a) nehnuteľnosť, ktorú užíva domácnosť na primerané trvalé bývanie; na primeranosť trvalého bývania sa neprihliada, ak všetci členovia domácnosti dovŕšili dôchodkový vek,

  b) poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu, ktorú užíva domácnosť pre svoju potrebu,

  c) hnuteľnú vec, ktorá nepodlieha exekúcii alebo na ktorú sa poskytla jednorazová dávka, dotácia na podporu humanitárnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

euro, peniaze, mince, bankovky, strom Čítajte viac Príklady: Zvýši sa vám minimálny dôchodok? Ak áno, ako

Čo je pomocou v núdzi

a) dávka v hmotnej núdzi

b) ochranný príspevok,

c) príspevok na bývanie

Dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok a je ňou
67,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca
129,00 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
117,80 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
176,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
188,40 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
237,70 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ochranný príspevok: je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Vypláca sa za každého člena domácnosti v sume 69,40 eura

Príspevok na bývanie: je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním. Výška príspevku je 58,50 eura mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti; 93,40 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viacerými členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu viacerými nájomcami.

Zdroj: upsvar
Čo sa mení od januára 2022
  rok 2021 (v eurách) rok 2022 (v eurách)
Dávka v hmotnej núdzi  
– jednotlivec bez detí 67,80 68,80
– jednotlivec s 1 až 4 deťmi 129,00 130,90
– jednotlivec s 5 a viac deťmi 188,40 191,20
– dvojica bez detí 117,80 119,60
– dvojica s jedným až štyrmi deťmi 176,40 179,00
– dvojica s päť a viac deťmi 237,70 241,30
Ochranný príspevok 69,40 70,40
Príspevok na bývanie  
– jedna osoba 58,50 59,40
– dve a viac osôb 93,40 94,80
pracujúci penzisti, peniaze, mince Čítajte aj Poberateľov dávok v hmotnej núdzi je stále menej. Najviac je z okresu Revúca

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávka v hmotnej núdzi #minimálny dôchodok #minimálna penzia #zmeny v roku 2022