Penzista sa ani odchodom do dôchodku povinností nezbaví. Na čo nesmie zabúdať, aby neprišiel o penziu?

Chystáte sa na odchod do penzie a myslíte si, že sa týmto skončia aj vaše povinnosti? Nie je to úplne pravda. Aj po priznaní penzie musí dôchodca splniť isté povinnosti.

21.09.2022 06:00
Senior, dôchodca, penzista, druhý pilier, Foto:
Pokuty síce dôchodcovi pri nesplnení povinností nehrozia, pre nesplnenie niektorých povinností však môže dôjsť k zastaveniu výplaty dôchodku.
debata (5)

Sociálna poisťovňa odporúča začať sa zaujímať o svoje dôchodkové záležitosti minimálne rok pred dosiahnutím penzijného veku. Ako už neraz uviedla, včasným záujmom o dôchodkové záležitosti tak získate čas poradiť sa a doplniť si všetky potrebné doklady. V pobočke Sociálnej poisťovne, resp. prostredníctvom žiadosti o výpis z individuálneho účtu poistenca si každý môže v predstihu overiť, či sú v informačnom systéme zaevidované všetky údaje o obdobiach jeho zamestnania i výške zárobkov.

Zmätený dôchodca Čítajte aj Vláda "vybabrala" s novými penzistami. Aj keď zo zákona na 13. dôchodok majú nárok, nedostanú ho

Nárok na dôchodok má každý človek, ktorý odpracoval aspoň 15 rokov a dosiahol dôchodkový vek. Ten ešte do konca roka pevne určuje tabuľka. Tomu, kto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. Napríklad ak ste dosiahli dôchodkový vek, ale nemáte odpracovaných 15 rokov, Sociálna poisťovňa penziu neprizná.

Video
Ide o peniaze: Ako mať na dôchodku o 100 eur viac? Poradí Pavel Škriniar, investičný analytik spoločnosti Swiss Life Select. Premiéra 13. 7. 2022.

Ak človek splní podmienku, presnú sumu dôchodku mu poisťovňa vypočíta až počas konania o jeho priznanie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sú známe všetky skutočnosti, ktoré sú k výpočtu penzie nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jej výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, odvody, ktoré poistenec odvádzal.

Ak ste presvedčení, že odchodom do dôchodku a priznaním penzijnej dávky už nebudete mať povinnosti, nie je to úplne tak.

„Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku musí v lehote do ôsmich dní nahlásiť zmenu mena a priezviska, adresu na doručovanie rozhodnutí a iných písomností, skutočnosti rozhodujúce na trvanie nárok na dôchodok a nároku na jeho výplatu. Ak teda neohlási zmenu v lehote do ôsmich dní, Sociálna poisťovňa nevie doručiť dôchodok, čím sa zastaví jeho výplata. Sociálna poisťovňa vtedy nevie doručovať ani ďalšie dôležité písomnosti,“ uviedla Zuzana Dvoráková zo Sociálnej poisťovne.

dôchodcovia Čítajte aj Odklepnú poslanci predlžovanie penzijného veku? Koho sa zmena dotkne? + Tabuľka, ktorá určuje dôchodkový vek teraz

„Zamestnanec, respektíve SZČO, ktorý poberá predčasný starobný dôchodok alebo vykonáva prácu v zahraničí, musí v lehote do ôsmich dní oznámiť výkon zárobkovej činnosti v zahraničí. Ak zmenu neohlási, musí vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku,“ uviedla Dvoráková.

Ak penzista poberá dôchodok zo zahraničia, musí nahlásiť jeho výšku na účely 13. dôchodku – má povinnosť oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia, ak oproti predchádzajúcemu roku došlo k zmene, zvýšenia starobného alebo invalidného dôchodku na sumu minimálnej penzie – má povinnosť oznámiť výšku dôchodku zo zahraničia do ôsmich dní od priznania alebo zmeny jeho sumy.

„Ak zmenu neohlási, je povinný vrátiť neprávom vyplatené sumy dôchodku, resp. 13. dôchodku,“ priblížila Dvoráková.

Poberateľ dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou, ktorý má bydlisko v krajinách Európskej únie alebo štátoch, ktoré sú členom Európskeho združenia voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežactvo), musí Sociálnej poisťovni doručiť raz ročne (do 31. januára) tzv. doklad o žití, dôchodca s bydliskom v ostatných krajinách tak musí urobiť raz štvrťročne (vždy do 15. apríla, 15. júla, 15. októbra a 15. januára v danom roku).

Zuzana Dvoráková upozorňuje, že ak penzista tzv. doklad o žití nepredloží, zastaví sa mu výplata dôchodku až do chvíle, kým doklad nepredloží. Toto sa ale už netýka dôchodcov žijúcich v Českej republike, ktorí dostávajú slovenský dôchodok. Tí už potvrdenie o žití predkladať nemusia. Údaje si totiž Sociálna poisťovňa vymieňa s Českou správou sociálneho zabezpečenia elektronicky. Podobne dôchodcovia, ktorí dostávajú dôchodok z Českej republiky na účet a majú bydlisko na Slovensku, od januára predkladajú potvrdenie o žití Českej správe sociálneho zabezpečenia už len raz ročne (nie každý štvrťrok).

Dôchodci, penzia, dôchodky Čítajte aj Penzia a odchodné, zápočet rokov do penzie. A prečo sa posledný rok neráta? 30 otázok a odpovedí

Ak sa napríklad penzista dlhší čas nezdržiava na adrese svojho trvalého pobytu, mal by o tom informovať Sociálnu poisťovňu najmä vo vlastnom záujme, a to do ôsmich dní. Ak sa presunie na inú adresu bez zmeny trvalého či prechodného pobytu a novú adresu neoznámi, môže sa stať, že nedostane do rúk poštovú zásielku, ktorú očakáva, pretože prišla na adresu nahláseného pobytu.

Napríklad na začiatku roka sa stáva, že niektorí penzisti nedostanú napríklad rozhodnutia o valorizácii dôchodku alebo aj samotný dôchodok, ak ho poberali v hotovosti, pretože sa zdržiavajú mimo svojho trvalého bydliska.

Pokuty síce dôchodcovi pri nesplnení povinností nehrozia, pre nesplnenie niektorých povinností však môže dôjsť k zastaveniu výplaty dôchodku, resp. k povinnosti vrátiť vyplatený 13. dôchodok alebo neprávom vyplatené sumy dôchodku.

Penzisti môžu od 1. júna poberať dôchodok a nemocenské súčasne

Súbežné poberanie oboch dávok im umožnila novela zákona o sociálnom poistení. Týka sa to poberateľov starobných, predčasných a invalidných dôchodkov. Dôchodcovia pritom nemusia o priznanie dôchodku opätovne žiadať, Sociálna poisťovňa im zašle rozhodnutie automaticky.

Od 1. júna je tak možné súbežne poberať dôchodok a náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské už aj vtedy, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku. O priznanie dôchodku nemusia poistenci opätovne žiadať. O priznaní dôchodku tým poistencom, ktorí o penziu už požiadali, ale k 31. máju 2022 poberali náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské, rozhodne Sociálna poisťovňa z úradnej povinnosti, teda automaticky.

Poistenci, ktorí o priznanie dôchodku nepožiadali z dôvodu, že poberali náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské, by mali podať žiadosť o priznanie dôchodku v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Zmena zákona tak odstránila nerovné postavenie poistencov, na základe ktorého bol vylúčený súbeh vyplácanej náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, resp. nemocenského a starobného, predčasného a invalidného dôchodku, ak péenka vznikla pred priznaním dôchodku.

Žiadatelia o dôchodok nemusia predkladať potvrdenia z úradov práce

Poistencom, ktorí požiadajú o dôchodok, ubudla od 1. apríla ďalšia povinnosť. V rámci postupného odbúravania byrokracie nepotrebujú pobočke Sociálnej poisťovne predkladať potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o období, v ktorom boli v minulosti zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Tieto informácie si Sociálna poisťovňa a úrady práce vymieňajú medzi sebou elektronicky. A tak už je Sociálna poisťovňa povinná získavať a používať údaje evidované v informačnom systéme úradu práce v časti týkajúcej sa evidencie uchádzačov o zamestnanie a pomoci v hmotnej núdzi. Zmena nastala len v získavaní údajov o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Údaje o poberaní dávok v hmotnej núdzi získavala už pred zmenou zákona proti byrokracii. Od žiadateľov o dôchodok teda už nevyžadovala potvrdenie o poberaní dávok v hmotnej núdzi.

Údaje o období, v ktorom boli žiadatelia o dôchodok zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, si zamestnanci Sociálnej poisťovne zistia sami cez portál OverSi, ktorý využívajú orgány štátnej a verejnej správy, alebo elektronicky priamo od príslušného úradu práce. Ak však žiadateľ o dôchodok má doma potvrdenie o evidencii na úrade práce, môže ho pri spisovaní žiadosti o dôchodok Sociálnej poisťovni predložiť. Nie je to však jeho povinnosť.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #Dôchodcovia #seniori #povinnosti