III. pilier - Čo o ňom treba vedieť a pre koho je výhodný?

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí, pilier dôchodkového systému, v ktorom vaše finančné prostriedky spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

08.02.2023 10:00
Pracovníčka kuriérskej služby Foto:
Ilustračná foto.
debata

Doplnkové dôchodkové sporenie vám umožní získať: doplnkový dôchodkový príjem v starobe a v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác, do ktorých patria práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie a práce zamestnanca, ktorý pracuje ako tanečník bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec – hráč na dychový nástroj.

Vstup do tretieho piliera:

  • pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce, je vstup do III. piliera povinný, a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Znamená to, že zamestnanec je povinný uzatvoriť zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s DDS, ktorú si zamestnanec vyberie.
  • pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do III. piliera dobrovoľný. Ak sa zamestnanec, resp. iná osoba staršia ako 18 rokov rozhodne pre sporenie v III. pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu. Zamestnávateľ takýchto osôb nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť.

V sporiacej fáze platia účastníci, prípadne zamestnávatelia za svojich zamestnancov – účastníkov, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré môžu účastníci investovať v jednom alebo vo viacerých príspevkových fondoch vybranej DDS.

Za zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, ktorí majú uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ, a to od prvého dňa výkonu danej práce. Zamestnanec počas obdobia vykonávania týchto prác príspevky môže, ale nemusí platiť.

Ostatní zamestnanci si ako účastníci doplnkového dôchodkového sporenia platia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sami. Za týchto zamestnancov môže príspevky platiť aj ich zamestnávateľ, ak uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu.

Vo výplatnej fáze sa po skončení sporenia z doplnkového dôchodkového sporenia účastníkovi vyplácajú dávky. Aké dávky sa konkrétnemu účastníkovi budú vyplácať, závisí aj od toho, v akom období uzatvoril zmluvu a či je jej súčasťou dávkový plán.

Účastníkom, ktorí svoju zmluvu uzavreli od 1. januára 2014, resp. podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil ich dávkový plán, upravuje dávky, ktoré im môžu byť vyplatené, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Pre účastníkov, ktorí svoju zmluvu uzavreli do 31. 12. 2013 a súčasťou ich zmluvy je dávkový plán, sú dávky, ktoré im môžu byť na základe tejto zmluvy vyplácané, upravené v dávkovom pláne. Zmeny zákona ich dávky neovplyvňujú.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

Výška mesačných príspevkov je dohodnutá v účastníckej zmluve. Výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov – účastníkov – je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS.

Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo ich zamestnávateľ dohodne so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.

Ak ide o zamestnancov, ktorí nevykonávajú tzv. rizikové práce, zamestnávateľ si v zamestnávateľskej zmluve dohodne podmienky, výšku, lehotu splatnosti a spôsob platenia príspevkov za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníci doplnkového dôchodkového sporenia.

Zamestnávateľ nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť. Zamestnávateľ má právo platenie jeho príspevkov podmieniť príspevkami zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva účastníkov vykonávajúcich uvedené rizikové práce, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platí za týchto zamestnancov príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie povinne.

Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

Postarší chlap Čítajte viac II. pilier: presun do investičných fondov bude povinný

Žiadosť o výplatu dávok z III. piliera

Žiadosť treba podať v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má účastník uzatvorenú účastnícku zmluvu. Žiadosť o výplatu dávok doplnkového dôchodkového sporenia obsahuje:

  • meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska účastníka,
  • druh dávky alebo dávok, ktoré účastník žiada vyplatiť alebo vyplácať, a ak ide o doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok, aj formu týchto dôchodkov (doživotný/do­časný),
  • požadovanú výšku jednorazového vyrovnania vyjadrenú percentuálne alebo pevnou sumou, ak účastník žiada jednorazové vyrovnanie súčasne s doplnkovým starobným dôchodkom,
  • vyhlásenie účastníka, že je oboznámený s tým, že doživotný doplnkový starobný a výsluhový dôchodok sa nestávajú predmetom dedenia, ak účastník žiada o prevod sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu do poisťovne,
  • číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dávka prevedená, ak účastník nežiada zaslanie poštovou poukážkou,
  • prílohy, z ktorých vyplýva preukázanie skutočností nevyhnutných na posúdenie splnenia podmienok vyplácania dávok.

Ak máte tretí pilier, môžete si znížiť základ dane

Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v príslušnom zdaňovacom období preukázateľne zaplatené podľa zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení, v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok.

Táto nezdaniteľná časť základu dane sa môže uplatniť iba zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti alebo základu dane z príjmov z podnikania, alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z ich úhrnu, teda z tzv. aktívnych príjmov.

Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať tieto podmienky:

  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Zamestnanec si chce znížiť základ dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Akým spôsobom je povinný preukázať zamestnávateľovi vznik nároku?

Zamestnanec preukazuje zamestnávateľovi vznik nároku predložením dokladu vystaveného oprávneným subjektom. Takýmto dokladom je napr. výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený DDS.

Aký doklad je povinný priložiť daňovník k daňovému priznaniu na uplatnenie zníženia základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie?

Daňovník, ktorý si uplatňuje zníženie základu dane o zaplatené príspevky na DDS v daňovom priznaní, nemá povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad preukazujúci vznik nároku. Správca dane však môže daňovníka vyzvať na jeho predloženie.

Zdroj: Finančná správa
debata chyba
Viac na túto tému: #III. pilier