Kto má nárok na pozostalostný dôchodok navždy? Kedy vám zoberú vdovskú alebo vdoveckú penziu? +príklady

Vdovský alebo vdovecký dôchodok sa vypláca súčasnosti štandardne dva roky od smrti manžela/manželky. Po uplynutí dvoch rokov trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú zo stanovených podmienok.

18.05.2023 06:00
smrť blízkeho, vdovec, dôchodok, utešovanie... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Budú mi vyplácať dôchodok po mojom zosnulom manželovi?

Nie tak úplne. Vdovský alebo vdovecký dôchodok sa vypláca súčasnosti štandardne dva roky od smrti manžela/manželky. Po uplynutí dvoch rokov trvá nárok na výplatu alebo sa po čase obnoví iba vtedy, ak vdova/vdovec spĺňa aj niektorú z týchto podmienok: stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého/zomretej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca alebo dieťa, ktoré bolo rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva vdove/vdovcovi alebo zomretému/zomretej manželovi/manželke zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), je invalidná/invalidný z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, vychovala/vychoval aspoň tri deti, dovŕšila/dovŕšil vek 52 rokov a vychovala/vychoval dve deti, dovŕšila/dovŕšil dôchodkový vek.

Príklad: Žena, ktorá ovdovela, nepoberá žiaden dôchodok. Jej zosnulý manžel tiež nepoberal žiaden dôchodok, nedosiahol totiž ešte dôchodkový vek. Manželke bol priznaný vdovský dôchodok, keďže jej zosnulý manžel získal potrebný počet rokov na nárok na invalidný dôchodok, v sume 350,50 eura. Manželia nemali žiadne deti, a tak bude pozostalá manželka dostávať vdovský dôchodok dva roky.

Pozrite sa, ako si viete dôchodok zdvihnúť o 100 eur

Ak mi bude pozastavená výplata pozostalostnej penzie, budem môcť ešte niekedy požiadať o obnovenie jej výplaty?

Ak vdove/vdovcovi zanikne nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku, pretože uplynú dva roky a prestane spĺňať niektorú z uvedených podmienok a neskôr, s odstupom času, začne niektorú z týchto podmienok znovu spĺňať, nárok na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku sa jej/mu obnoví.

O uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom) ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorom uvedie identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu) a skutočnosť, že žiada o uvoľnenie výplaty vdovského/vdo­veckého dôchodku. Žiadosť musí byť podpísaná.

K žiadosti treba predložiť čestné vyhlásenie o tom, že je naďalej vdovou/vdovcom po zomretom/zomretej manželovi/manželke (že sa napr. znovu nevydala/neoženil), prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok. Januárová zmena v zákone zavádza novinku. Ovdovená žena alebo muž, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa, nemusia na opätovné vyplácanie pozostalostnej dávky čakať až do penzie, dostanú ju už po dovŕšení 57. roku veku.

Mám ako družka nárok na penziu po druhovi?

Nie, takúto možnosť zákon nepripúšťa. Na vdovský/vdovecký dôchodok nemôže vzniknúť nárok rozvedenej/roz­vedenému žene/mužovi a ani družke/druhovi. Nič na tom nemení ani fakt, že žijú v spoločnej domácnosti alebo vychovávajú spoločné dieťa.

pozostalostný dôchodok, vdova Čítajte viac Kto má nárok na pozostalostný dôchodok? Dostane ho len manžel alebo manželka?

Patrí mi vdovecký dôchodok v rovnakej sume ako priznaný dôchodok, ktorý poberala moja zosnulá manželka?

Nie. Pozostalý partner môže požiadať o pozostalostnú penziu, ktorá je vyplácaná v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel či manželka ku dňu smrti. Napríklad: Manželka zomrela 10. marca 2023. Pretože bola poberateľkou starobného dôchodku, od uvedeného dátumu vznikol vdovcovi nárok na vdovecký dôchodok.

Ku dňu smrti poberala zomretá manželka starobný dôchodok v sume 419,20 eura mesačne. Suma vdoveckého dôchodku predstavuje 60 % uvedenej sumy: 60 % x 419,20 = 251,60 eura mesačne. Suma dôchodku sa odo dňa priznania dôchodku nezvyšuje o pravidelnú valorizáciu, keďže suma vdoveckého dôchodku sa určila zo sumy už zvýšeného starobného dôchodku zomretého. Ak je pozostalý partner poberateľom starobného dôchodku, nižší z dôchodkov sa bude vyplácať v sume jednej polovice, čomu sa hovorí súbeh dôchodkov.

Chcem uzatvoriť nové manželstvo. Budem mať stále nárok na vdovský dôchodok po zomretom manželovi?

Nie. Nárok na vdovský/vdovecký dôchodok zaniká v týchto prípadoch: uzatvorením manželstva, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdova/vdovec úmyselným trestným činom spôsobila/spôsobil smrť manžela/manželky, úmrtím vdovy/vdovca.

Poberám starobný dôchodok. Môj manžel zomrel. Bude sa mi vyplácať jeho dôchodok?

Nie. Ak človek v čase, keď ovdovie, už poberá dôchodok, dochádza k takzvanému súbehu dôchodkov. Ak má pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky, vypláca sa ten nižší v sume jednej polovice a v plnej výške sa vypláca vyšší z dôchodkov. Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku a podmienky nároku na výplatu vdovského, vdoveckého alebo sirotského dôchodku alebo ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu vdovského/vdo­veckého dôchodku a sirotského dôchodku, vypláca sa v plnej sume tá dávka, ktorá je vyššia a z nižšej dôchodkovej dávky sa vypláca jedna polovica.

A tak ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadneho starobného dôchodku sa zníži na polovicu. Ak teda napríklad pozostalá manželka dostáva penziu v sume 250 eur a vdovský dôchodok jej Sociálna poisťovňa vypočíta v sume 260 eur, bude dostávať vdovský dôchodok v plnej výške a jej penziu jej bude Sociálna poisťovňa krátiť o polovicu, teda na sumu 125 eur. Spolu tak bude dostávať 375 eur.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #vdovecký dôchodok #pozostalostné dôchodky