Kedy musíte dostať od zamestnávateľa odstupné? Má nárok na tieto peniaze každý zamestnanec?

Pri odchode do penzie vzniká zamestnancovi prednostne nárok na odchodné, niektorí pracujúci penzisti, však môžu mať nárok aj na odstupné. Kedy im ho zamestnávateľ vyplatí?

03.07.2023 06:00
laptop, dôchodca, odstupné Foto:
Ilustračné foto.
debata

Výpoveď

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodou, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť ruší alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

  1. jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov
  2. dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov
  3. trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov
  4. štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
žena, dôchodkyňa, mobil, práca Čítajte viac Odchod do penzie: Kto má nárok na odchodné a kto aj na odstupné? A v akej výške?
Dostali ste výpoveď? Overte si, či je platná. Kto má nárok na odstupné?
Video
Zdroj: TV Pravda

Dohoda

Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodou, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť ruší alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce alebo sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

  1. jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky
  2. dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov
  3. trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov
  4. štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov
  5. päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
Senior, penzista, dôchodca, premýšlanie, dôchodok Čítajte viac Odchod do dôchodku a odchodné. Kedy dostanete naraz odchodné aj odstupné? A akú sumu?

Desaťnásobok mzdy

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Neplatí to, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

Kedy sa končí pracovný pomer

Zamestnanec bude môcť od začiatku budúceho roka dostať výpoveď aj vtedy, ak dovŕši 65 rokov a súčasne vek určený na nárok na starobný dôchodok. Zamestnanec, s ktorým jeho zamestnávateľ skončí pracovný pomer z tohto dôvodu, bude mať nárok na odstupné. Od júna 2017 je dosiahnutie veku 65 rokov jedným z dôvodov skončenia štátnozamestna­neckého pomeru. Podobný systém sa tak zavádza aj pre pracovnoprávne vzťahy upravené Zákonníkom práce.

Zdrok: Zákonník práce

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #odstupné #odchod do dôchodku