Poisťovňa prehodnocuje invalidné dôchodky. Máte aj vy nárok na vyššiu penziu? Môžete o ňu prísť?

Sociálna poisťovňa začala od začiatku augusta prehodnocovať percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, presnejšie percento invalidity niektorých poberateľov invalidných dôchodkov.

13.08.2023 06:00
invalid, slepý muž, nevidiaci muž Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dôchodcovia však nemusia o nič žiadať, proces je naplánovaný až na dva roky. Preto ak sa vám nezmenila výška percent, nič sa nedeje. Percento invalidity Sociálna poisťovňa preskúma zo zákona. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení a jej Prílohy č. 4. Príloha mení a dopĺňa niektoré percentá invalidity podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov tak, aby zodpovedali najnovším medicínskym poznatkom.

Zmeny nadobúdajú účinnosť od 1. augusta 2023.

Percento invalidity pri niektorých diagnózach narastie

 • Dôvodom legislatívnej úpravy bolo zaradiť do Prílohy č. 4 čo najširší okruh skupín ochorení, aby sa predišlo nutnosti porovnania niektorých chorôb s inou chorobou, ktorá je svojím funkčným dosahom najviac porovnateľná, a aby percento invalidity zodpovedalo najnovším medicínskym poznatkom závažnosti poškodenia zdravia.
 • Príloha č. 4 má po novele celkom 654 položiek. K zvýšeniu percenta invalidity dochádza v 141 položkách. Do jednotlivých kapitol boli zaradené nové oddiely, ale bola vytvorená aj nová XVI. kapitola, ktorá predstavuje zhubné nádory iných a nepresne určených lokalizácií, sekundárne a nešpecifikované zhubné nádory a XVII. kapitola, do ktorej patrí skupina Iné ochorenia, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich kapitolách a svojím klinickým priebehom sa dajú ťažko prirovnať k niektorej chorobe, ako napríklad zriedkavé choroby, niektoré chromozómové anomálie a iné.
 • Zmeny budú mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, respektíve uznanie invalidity s vyšším percentom invalidity, a tým aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok (u nových žiadateľov) a jeho výšku.
vozíčkar, invalid, invalidný dôchodok Čítajte viac Veľké zmeny v invalidných dôchodkoch: kto dostane viac peňazí?

Príklady invalidity, kde sa zvýši percento

 • Mozgové obrny s ťažkou parézou dvoch končatín doteraz mohli byť posúdené maximálne na 70 %, to znamená na úrovni čiastočnej invalidity. Podľa novely sa hranica zvýšila na 75 %, to znamená na úroveň plnej invalidity.

Príklady invalidity, kde sa zvýši percento

 • Mozgové obrny s ťažkou parézou dvoch končatín doteraz mohli byť posúdené maximálne na 70 %, to znamená na úrovni čiastočnej invalidity. Podľa novely sa hranica zvýšila na 75 %, to znamená na úroveň plnej invalidity.
 • Ľahká mentálna retardácia bola doteraz posudzovaná v pásme 40 až 60 %, po novom pri IQ 50–54 môže byť posúdená až na 75 %.
 • Trvalá tracheostómia, stavy po operačnom odstránení hrtana, boli doteraz posudzované maximálne na 70 %, po novom 75 %.
 • Pri chronických ochoreniach podžalúdkovej žľazy – ťažké poruchy výživy až kachektizácia, zníženie výkonnosti organizmu – bola doteraz maximálna hranica 70 %, zmenená je na 75 %.
 • Chondrodystrofia sa posudzuje v prípadoch s ťažkými deformáciami končatín, hrudníka a obmedzením výkonnosti organizmu, so zníženou pohyblivosťou, s poruchami ventilácie jednotne hodnotou 75 %, odstránilo sa meranie výšky v centimetroch a posúdenie v rozmedzí 40 až 50 %.
 • Z novozaradených ochorení napr. neurofibromatóza môže byť pri ťažkej forme posúdená na 75 %.

Sociálna poisťovňa

Zmeny sa netýkajú všetkých

 • Sociálna poisťovňa prehodnotí len niektoré invalidné dôchodky, nie všetky, podávať žiadosť netreba.
 • Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zmeny v Prílohe č. 4 sa netýkajú všetkých zdravotných postihnutí.
 • Prehodnotenie percenta invalidity poberateľov invalidného dôchodku bude Sociálna poisťovňa vykonávať v rámci kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu. Ak nebola určená lehota nasledujúcej kontrolnej lekárskej prehliadky, teda ide o stav trvalý (kontrolná lekárska prehliadka bola určená ako nepotrebná), alebo je lehota kontrolnej lekárskej prehliadky určená až po 31. júli 2023, Sociálna poisťovňa bude postupne prehodnocovať percento invalidity tých poberateľov invalidného dôchodku, ktorých sa zmena Prílohy č. 4 týka, a to zo zákona (ex offo), t. j. z vlastného podnetu.
 • Nie je potrebné, aby si poberatelia invalidného dôchodku podávali vlastnú žiadosť. Sociálna poisťovňa si ich vyhľadá vo svojom informačnom systéme.
dôchodkyňa, vozíčkarka, invalidita, invalid, invalidka Čítajte viac Invalidné dôchodky dostane viac ľudí a budú oveľa vyššie + Návod, ako požiadať o invalidnú penziu a zistiť, či vám ju priznajú

Dva roky na posúdenie

 • Na prehodnotenie percenta invalidity má Sociálna poisťovňa dva roky.
 • Sociálna poisťovňa bude mať na prehodnotenie percenta invalidity tých, ktorých sa zmeny týkajú, dva roky. Ak poberatelia invalidného dôchodku chcú mať informáciu, či sa zmena Prílohy č. 4 týka aj ich zdravotného postihnutia, môžu sa obrátiť priamo na posudkového lekára v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde bol posudzovaný ich zdravotný stav. Posudkový lekár im poskytne informácie na základe kontroly konkrétneho zdravotného postihnutia a budú poučení o ďalšom postupe.

Nižšie dôchodky nebudú

 • Invalidný dôchodok sa znižovať nebude, postupovať sa bude od najťažších prípadov.
 • Sociálna poisťovňa začne z vlastného podnetu prehodnocovať percento invalidity najskôr pri zdravotných stavoch trvalých, ktoré si vyhľadá v informačnom systéme.
 • Z týchto prípadov budú prioritne posudzované tie prípady, pri ktorých bola miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovená na „hraničných“ 70 %. V týchto prípadoch teda pôjde o ťažké stavy. Súčasne bude prehodnocovať poberateľov invalidného dôchodku v rámci nariadených kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu a opäť prioritne ťažšie zdravotné postihnutia, kde je predpoklad zvýšenia sumy invalidného dôchodku.
 • Po prehodnotení percenta invalidity Sociálna poisťovňa vydá v lehote 90 dní rozhodnutie. Právna úprava garantuje, že ak v dôsledku zmeny Prílohy č. 4 dôjde k zníženiu percenta invalidity, bude sa vyplácať naďalej invalidný dôchodok priznaný a vyplácaný podľa právnej úpravy účinnej pred 1. augustom 2023.

Koho a ako sa zmeny dotknú?

 • Novela by sa mala dotknúť približne 21-tisíc poberateľov invalidných dôchodkov. Sociálna poisťovňa predpokladá, že do konca roku 2023 prehodnotí zdravotný stav približne 20 – 25 % dotknutých poberateľov invalidného dôchodku. V priebehu roku 2024 to bude ďalších 50 % a do 30. júna 2025 zvyšných 25 %. Nové žiadosti o invalidný dôchodok sa budú od 1. augusta 2023 posudzovať automaticky už podľa novej Prílohy č. 4.
 • Zmeny by sa mali týkať približne 5 300 súčasných poberateľov tzv. čiastočných invalidných dôchodkov (v kategórii „do 70 %“). Priemerne si k dôchodku mesačne prilepšia o vyše 22 eur. Okrem toho sa ďalších 16 100 súčasných poberateľov tzv. čiastočných invalidných dôchodkov stane poberateľmi plného invalidného dôchodku, teda dôjde k ich preklasifikácii z kategórie „do 70 %“ do kategórie „nad 70 %“. Ich dôchodok sa podľa odhadov mesačne zvýši priemerne o 182 eur.
 • Novela zákona o sociálnom poistení zároveň predpokladá nárast novopriznaných invalidných dôchodkov, a to ročne o 476 nových poberateľov tzv. čiastočného invalidného dôchodku a zároveň o 1 436 invalidných dôchodcov – poberateľov plného invalidného dôchodku v kategórii nad „70 %“.
 • K 30. júnu 2023 poberalo invalidný dôchodok s invaliditou do 70 % 142 278 ľudí v priemernej výške 260,72 eura. Invalidný dôchodok s invaliditou nad 70 % vypláca Sociálna poisťovňa 80 061 poberateľom v priemernej výške 472,86 eura.
Tabuľka diagnóz s nárokom na invalidný dôchodok:
Poradie Názov diagnózy Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti
1. Infekčné a parazitárne choroby 10 % – 80 %
2. Choroby krvi a krvotvorných orgánov 10 % – 80 %
3. Imunodeficitné stavy 20 % – 80 %
4. Hyperimúnne stavy 10 % až 70 %
5. Chronický únavový syndróm 30 % až 80 %
6. Poruchy výživy a premeny látok, endokrinné choroby 5 % až 90 %
7. Duševné choroby a poruchy správania 15 % až 100 %
8. Mozgové postihnutie 5 % až 100 %
9. Poškodenia miechy 20 % až 100 %
10. Problémy so zrakom 5 % až 90 %
11. Problémy so sluchom 5 % až 90 %
12. Choroby dolných dýchacích ciest 5 % až 90 %
13. Choroby horných dýchacích ciest 5 % až 70 %
14. Choroby srdca 5 % až 90 %
15. Cievne choroby 10 % až 90 %
16. Choroby žalúdka 5 % až 80 %
17. Choroby pažeráka 10 % až 90 %
18. Choroby hrubého a tenkého čreva 10 % až 90 %
19. Choroby žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy a pečene 5 % až 90 %
20. Prietrže 5 % až 70 %
21. Problémy s obličkami 5 % až 90 %
22. Choroby močových ciest 5 % až 90 %
23. Choroby mužských pohlavných orgánov 10 % až 90 %
24. Choroby ženských pohlavných orgánov 5 % až 90 %
25. Choroby kože a podkožného väziva 5 % až 90 %
26. Choroby kĺbov a artropatie 10 % až 80 %
27. Osteopatia a chondropatia 10 % až 80 %
28. Iné choroby mäkkého tkaniva, synoviálnej blany a šľachy 10 % až 80 %
29. Dorzopatia a spondylopatia 10 % až 80 %
30. Stavy po úrazoch 5 % – 100 %
31. Postihnutie končatín 5 % – 80 %
32. Choroby svalov 20 % – 90 %
33. Nádory mäkkých tkanív, kostí a svalstva 50 % – 90 %

(dochodok.info)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalidita #invalidný dôchodca