Kto má od augusta nárok na vyšší invalidný dôchodok a prečo? A ako žiadať o zvýšenie invalidného dôchodku

Od augusta nastali zmeny vo výpočte miery percentuálneho poklesu vykonávania pracovnej činnosti.

19.08.2023 06:00
žena, posunková reč, tlmočníčka Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Sociálna poisťovňa ich preráta automaticky, netreba podávať žiadnu žiadosť. Ak však poberateľ dôchodku nepatrí do danej skupiny a má záujem a nárok na zvýšenie invalidného dôchodku, musí oň požiadať.

V tejto životnej situácii si však v prvom rade treba uvedomiť, že o zvýšenie invalidného dôchodku nemožno žiadať len na základe subjektívneho pocitu zo zhoršeného zdravotného stavu alebo takpovediac preto, že sa niekomu zdá, že má málo peňazí. Výška invalidného dôchodku sa okrem iného odvíja od zdravotného stavu a posúdenia miery invalidity. Takže platí: ak chce poberateľ invalidného dôchodku požiadať o jeho zvýšenie, musí ísť najskôr na lekárske vyšetrenia k špecialistom, ktorí objektívne zdokumentujú prípadné zhoršenie jeho zdravotného stavu.

Ako postupovať:

Žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku sa nepodáva samostatne, zvýšiť invalidný dôchodok môže Sociálna poisťovňa len na základe zhoršenia zdravotného stavu. Pri zhoršení zdravotného stavu invalidný dôchodca nemusí čakať na vopred určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky (niekedy ho ani nemusí mať určený). Môže aj sám z vlastnej iniciatívy požiadať o prehodnotenie zdravotného stavu a zvýšenie invalidného dôchodku.

Postup je takýto:

 1. V závislosti od diagnózy musí žiadateľ absolvovať vyšetrenia u príslušných špecialistov (neurológ, ortopéd, očný špecialista, kardiológ a podobne).
 2. Napísať neformálnu (vlastnými slovami, bez vypĺňania predpísaného formulára) písomnú žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu a podať ju v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu. Súčasne s touto žiadosťou žiadateľ odovzdá aj výsledky spomínaných vyšetrení, ktoré preukazujú zhoršenie zdravotného stavu.
 3. Posudkový lekár posúdi výsledky odborných vyšetrení a na základe toho rozhodne o zmene invalidity. Podľa výšky percenta invalidity Sociálna poisťovňa následne upraví výšku invalidného dôchodku.
 4. Poberateľ invalidného dôchodku dostane na korešpondenčnú adresu písomné rozhodnutie o zvýšení invalidného dôchodku. Ak neprišlo k zmene percenta invalidity, aj v tomto prípade dostane písomné rozhodnutie o tejto skutočnosti.

(Sociálna poisťovňa)

Výška dôchodku a percento invalidity:

 • Ak má poistenec mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 40 % vrátane, nemá nárok na výplatu invalidného dôchodku.
 • Ak má poistenec mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozpätí od 41 % do 70 %, dostáva určené percento z vypočítaného invalidného dôchodku. V prípade žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku vzhľadom na zhoršený zdravotný stav sa mu percento poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť môže zvýšiť. Následne sa mu zvýši aj invalidný dôchodok.
dôchodkyňa, vozíčkarka, invalidita, invalid, invalidka Čítajte viac Invalidné dôchodky dostane viac ľudí a budú oveľa vyššie + Návod, ako požiadať o invalidnú penziu a zistiť, či vám ju priznajú
 • Ak mal žiadateľ priznanú invaliditu nad 70 %, čiže patrí mu celý vypočítaný invalidný dôchodok, zvýšenie invalidného dôchodku už nie je možné. Ak by takýto invalidný dôchodca aj požiadal o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, zostane mu suma celého invalidného dôchodku vo výške, ako bola určená. Ide napríklad o prípad, keď poberateľovi invalidného dôchodku bola pôvodne určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 75 % a po novom posúdení zhoršeného zdravotného stavu je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 80 %. Percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa zvýšilo, ale suma dôchodku zostáva nezmenená, pretože invalidný dôchodok mu už vyplácajú v plnej sume.

Aká je výška invalidnej penzie? A prečo je to tak?

Výška invalidného dôchodku závisí od dĺžky obdobia dôchodkového poistenia. Toto obdobie zahŕňa dobu získanú pred nástupom invalidity a obdobie od nástupu nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Výška dôchodku je tiež ovplyvnená poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktorý stanoví posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe posúdenia zdravotného stavu. Hrubé zárobky z vášho pracovného života (vrátane odvodov do Sociálnej poisťovne) tiež ovplyvňujú výšku invalidného dôchodku. Všetky tieto informácie sa určujú v individuálnom konaní o nároku na invalidný dôchodok.

Ako sa vypláca invalidný dôchodok?

Invalidný dôchodok sa vypláca mesačne vopred v pravidelnom termíne určenom Sociálnou poisťovňou. Výplata dôchodku prebieha na účet, ktorý si žiadateľ určí pri podávaní žiadosti o dôchodok. Existuje tiež možnosť vyplácania dôchodku na účet manžela/manželky žiadateľa, ak má žiadateľ dispozičné právo k tomuto účtu a manžel/manželka s tým súhlasí. Pre tých, ktorí preferujú hotovostné vyplácanie, je táto možnosť dostupná, ale je potrebné o ňu požiadať.

Ako sa vypláca dôchodok v zariadeniach sociálnych služieb?

Keď je príjemca invalidného dôchodku umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok sa mu vypláca prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku.

invalidný vozík, imobilita, senior, seniorka Čítajte viac Invalidné dôchodky čakajú zmeny. Kto si prilepší?

Príklad č.1:

 • Pánovi Štefan sa stala dopravná nehoda, posudkový lekár ho od 4. januára 2023 uznal za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
 • Ku dňu vzniku invalidity Štefan získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042).
 • Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura.
 • Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2023 sa určí takto: 0,7874 × 21,1­042 × 16,4764 = 273,80 eur mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).
 • Suma invalidného dôchodku sa od 4. januára 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 32,40 eura mesačne, na 306,20 eura mesačne.
 • Od 1. júla 2023 sa suma invalidného dôchodku následne zvýši o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 32,50 eura mesačne, na 338,70 eura mesačne.

Príklad č.2

 • Martina bola tiež od 4. januára 2023 uznaná za invalidnú s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %.
 • Ku dňu vzniku invalidity získala 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261).
 • Hodnota jej priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura.
 • Suma invalidného dôchodku patriaca od 4. januára 2023 sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 16,4764 × 50 % = 327,40 eura mesačne (po zaokrúhlení na 10 eurocentov nahor).
 • Suma invalidného dôchodku sa od 4. januára 2023 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2022, teda o 11,8 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 38,70 eura mesačne, na 366,10 eura mesačne.
 • Od 1. júla 2023 sa suma invalidného dôchodku následne zvýši o percento kumulatívneho medzimesačného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023, teda o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 38,90 eura mesačne, na 405,00 eura mesačne.

(Sociálna poisťovňa)

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidné dôchodky #invalidita #invalidný dôchodca