Do penzie pred šesťdesiatkou? Áno dá sa to, ale musíte splniť tieto podmienky

Ak ste splnili podmienky, môžete ísť do dôchodku aj pred dovŕšením dôchodkového veku. Táto možnosť odchodu do penzie je zaujímavá najmä pre ľudí, ktorí začali pracovať ešte pred dosiahnutím plnoletosti a odpracovali 40 rokov. Ak ste sa zamestnali napríklad v šestnástich rokoch, máte právo požiadať o predčasný dôchodok ako päťdesiatšesťročný.

15.10.2023 06:00
dôchodci, seniori, dôchodcovia, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

Od 1. januára 2023 má teda poistenec, ktorý získa 40 odpracovaných rokov nárok na predčasný starobný dôchodok. Človek, ktorý odíde do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, bude mať penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr. Pozor však, do štyridsiatich odpracovaných rokov sa nezapočítava doba štúdia a ani obdobie, počas ktorého bol žiadateľ v evidencii nezamestnaných. Čiže do predčasného dôchodku bude môcť odísť človek napríklad v 58 rokoch len vtedy, že pracoval od osemnástich rokov a nebol nikdy nezamestnaný. Jednoduchšie o kúsok to majú ženy. Obdobie, kedy žena poberala materský a rodičovský príspevok sa do odpracovaných rokov započíta.

  • sablona=„info­box_v_clanku“ | ikona="" | content="" | typ="" *}

Nárok na predčasný starobný dôchodok

Od 1. januára 2023 máte nárok na predčasný starobný dôchodok, ak

  • ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia,
  • chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali najmenej 40 odpracovaných rokov a
  • suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

{* koniec-sablona *}

Poistné za vás odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer, alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ho dobrovoľne platili sami, či ho za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát.

Musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.

Uvedené sa od 1. júla 2023 nevzťahuje na nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je držiteľom zákonnom určeného oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu, a nie je povinne dôchodkovo poistená z iného dôvodu.

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok.

žena, dôchodkyňa, matka, dcéra Čítajte viac Dôchodok na Slovensku nedostane každý, podmienky sú prísne, prečo je dôležitá suma 430,30 eura
Príprava na dôchodok z pohodlia domova. Čo všetko už o vás Sociálna poisťovňa vie a kedy budete online vidieť odhad výšky vášho budúceho dôchodku?
Video
Zdroj: TV Pravda

Čo sa počíta do odpracovaných rokov

Odpracovanými rokmi na účely posúdenia splnenia podmienky na nárok na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch sú všetky roky dôchodkového poistenia, ktoré ste získali, a to aj vrátanie obdobia poistenia, ktoré ste prípadne získali v cudzine (cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia a štáty, s ktorými má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení), okrem

  • obdobia štúdia na strednej škole alebo vysokej škole (učebný pomer je jedným z druhov pracovnoprávnych vzťahov, teda nie je obdobím štúdia, preto sa započítava do odpracovaných rokov),
  • obdobia nezamestnanosti,
  • obdobia odborného školenia alebo politického školenia,
  • obdobia dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a za obdobie zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Uvedené obdobia sú naďalej obdobím dôchodkového poistenia na účely posúdenia splnenia podmienky potrebnej doby 15 rokov a takisto sú obdobím dôchodkového poistenia na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku.

Aby ste si overili, ktoré obdobia dôchodkového poistenia máte v evidencii, navštívte svoj Elektronický účet poistenca, v ktorom je váš Individuálny účet poistenca (tieto služby sa nachádzajú v eSlužbách Sociálnej poisťovne). V Individuálnom účte poistenca si skontrolujete jednotlivé obdobia vášho dôchodkového poistenia a takto si overíte, či všetky obdobia sú tu pre váš dôchodok evidované. Overiť si evidenciu období poistenia môžete aj tak, že požiadate o výpis z Individuálneho účtu poistenca a z Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca.

Ako sa zvyšuje dôchodok

V prípade ak už takýto dôchodok poberáte, je možné ho zvyšovať. Ak bol poberateľ predčasného starobného dôchodku dôchodkovo poistený po priznaní predčasného starobného dôchodku, k sume predčasného starobného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku sa odo dňa zániku dôchodkového poistenia pripočíta suma zvýšenia, ktorá sa určí

∑ OMB x ADH

  • ∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia

ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu dôchodku sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Ak poistencovi po vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku viackrát v priebehu kalendárneho roka zaniklo dôchodkové poistenie, zvýšenie dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok sa vykoná v kalendárnom roku len raz.

Po 30. júni 2018 môže byť predčasný starobný dôchodok zvýšený aj za obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania tohto dôchodku. Uvedené zvýšenie prichádza do úvahy vtedy, ak poberateľ predčasného starobného dôchodku mal uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si podľa zákona o sociálnom poistení uplatnil výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, a bol z nej dôchodkovo poistený z dôvodu, že príjem/priemerný mesačný príjem z tejto dohody v niektorom kalendárnom mesiaci presiahol sumu 200 eur mesačne. Zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania predčasného starobného dôchodku sa určí ako

žena, dôchodkyňa, matka, dcéra Čítajte viac Dôchodok na Slovensku nedostane každý, podmienky sú prísne, prečo je dôležitá suma 430,30 eura

ˇ

Príklady výpočtu

Poistencovi bol od 1. januára 2023 priznaný predčasný starobný dôchodok.

Od 20. februára 2023 do 31. mája 2023 bol poistenec dôchodkovo poistený. Ku dňu zániku nároku na výplatu sa mu predčasný starobný dôchodok vyplácal v sume 420,10 eur mesačne. Po zániku dôchodkového poistenia požiadal od 1. júna 2023 o zvýšenie predčasného starobného dôchodku.

Za obdobie od 20. februára 2023 do 31. mája 2023 mal osobný vymeriavací základ 4 920,65 eura.

Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eura.

Predčasný starobný dôchodok sa mu od 1. júna 2023 zvýšil takto: Určí sa osobný mzdový bod za rok 2022:

OMB 2023: 4 920,65 : 14 532,00 = 0,3387 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor) (za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 14 532,00 eura, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2021, ktorý dva roky predchádza roku 2023).

Zvýšenie dôchodku = 0,3387 × 16,4764 = 5,58055668 eura mesačne. .

Toto zvýšenie sa pripočíta k naposledy vyplácanej sume predčasného starobného dôchodku: 420,10 + 5,58055668 = 425,70 eura mesačne (po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor).

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #Dôchodcovia #odchod do dôchodku #dôchodkový vek