Pravidlá výpočtu penzie sú presne dané. Môžu byť z rovnakého zárobku rôzne dôchodky? Od čoho závisí výška vášho dôchodku?

Výška penzie závisí predovšetkým od vášho príjmu a odpracovaných rokov. Čo všetko sa zohľadňuje pri výpočte sumy penzie?

15.01.2024 06:00
dôchodcovia, dôchodci, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

Najvýraznejší vplyv na to, v akej sume dostávate penziu, majú tieto štyri veci: dĺžka získaného obdobia dôchodkového poistenia, výška vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie), to, či ste boli sporiteľom v 2. dôchodkovom pilieri a získali ste obdobie účasti na starobnom dôchodkovom poistení a či ste získali aj obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok (ak ste napríklad pracovali).

Fico a Tomáš o 13. dôchodku vo výške priemerného
Video
Zdroj: TV Pravda

Do obdobia dôchodkového poistenia sa počíta obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa, obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, t. j. obdobie, keď mala fyzická osoba prerušené poistenie, keď bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

Toto všetko môže spôsobiť, že aj keď ste zarábali celý živor skoro rovnako ako kolegyňa, ona môže mať vyšší dôchodok ako vy. V každom období sa totiž odvádza do Sociálnej poisťovne iná výška odvodov, a to môže mať výrazný vplyv na konečnú sumu penzie.

Čo sa týka odpracovaných rokov, nárok na starobný dôchodok je podmienený dovŕšením dôchodkového veku a odpracovaním najmenej 15 rokov. Dôležitá je aj výška všeobecného vymeriavacieho základu, ten je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok.

seniori, Sociálna poisťov Čítajte viac Zásadné zmeny vo vyplácaní dôchodkov. Ministerstvo práce navrhuje takúto úpravu, na peniaze sa bude čakať

Na výpočet penzie používa Sociálna poisťovňa vzorec, v ktorom vynásobí váš priemerný osobný mzdový bod, súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnu dôchodkovú hodnotu (ADH) ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku. Vypočítať výšku penzie sa teda nedá bez aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Pri výpočte penzie je jednou z troch dôležitých veličín a používa sa platná v roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Určuje ju každý rok rezort práce.

Osobný mzdový bod sa určuje za ten-ktorý rok rozhodujúceho obdobia. Vypočíta sa ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok. Osobný vymeriavací základ je úhrn hrubých miezd poistenca za roky, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené. Priemerný osobný mzdový sa určuje ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé roky rozhodujúceho obdobia a počtu odpracovaných ro­kov.

Tak sa určí priemerný osobný mzdový bod za jeden rok. Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava 68 %, k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom 20 %.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #výpočet dôchodku #výška penzie #dôchodcovská dávka