Počíta sa do dôchodku posledný odpracovaný rok? Ako toto obdobie ovplyvňuje výšku penzie

Vplyv na výšku dôchodku má viacero vecí. Prídete o peniaze, ak vám túto vec poisťovňa do penzie nezaráta?

18.01.2024 06:00
kalendár, peniaze, hotovosť Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Prečo sa posledný odpracovaný rok nepočíta do penzie? Máte preto nižší dôchodok? Pri výpočte dôchodku Sociálna poisťovňa postupuje podľa zákona o sociálnom poistení.

Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dovŕšil dôchodkový vek. Obdobím dôchodkového poistenia je: obdobie povinného dôchodkového poistenia, obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia, obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok, obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa, obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie a to je obdobie, keď mala fyzická osoba prerušené poistenie, keď bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku, obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

seniori, Sociálna poisťov Čítajte viac Zásadné zmeny vo vyplácaní dôchodkov. Ministerstvo práce navrhuje takúto úpravu, na peniaze sa bude čakať

Čo sa berie do úvahy

Čo sa týka zamestnania, do úvahy sa berie celé odpracované obdobie dôchodkového poistenia (obdobie, počas ktorého bol poistenec dôchodkovo poistený a odvádzal poistné buď ako zamestnanec, alebo SZČO či dobrovoľne poistená osoba), teda aj obdobie posledného odpracovaného roka (počet dní).

Ak by vám Sociálna poisťovňa niektoré zamestnanie nezapočítala, a vy vlastníte hodnoverné doklady o dobe poistenia, ktorá nebola pre výpočet sumy starobného dôchodku zhodnotená, môžete tieto doklady predložiť Sociálnej poisťovni. Musí ísť o originály dokladov zamestnávateľa a musí z nich vyplývať, odkedy – dokedy zamestnanie trvalo, prípadne aj suma hrubého zárobku/vymeri­avacieho základu. Na základe predložených dokladov Sociálna poisťovňa rozhodne o prípadnom zvýšení dôchodku. Dôchodok je možné zvýšiť najviac tri roky spätne odo dňa predloženia chýbajúcich dokladov.

Fico a Tomáš o 13. dôchodku vo výške priemerného
Video
Zdroj: TV Pravda

Vymeriavací základ je dôležitý

Pri stanovovaní priemerného osobného mzdového bodu sa hodnotia vymeriavacie základy, z ktorých poistenec odvádzal poistné. Platí, že čím boli odvody vyššie a čím dlhšie obdobie ich platil, tým vyššiu penziu mu Sociálna poisťovňa prizná. Ak napríklad niekto dosiahol dôchodkový vek napr. 3.10. 2023 a požiada vtedy o dôchodok, ako obdobie poistenia mu bude hodnotená všetka doba dôchodkového poistenia získaná po ukončení povinnej školskej dochádzky do 2.10. 2023. Vymeriavacie základy (odvody) sa mu započítajú od roku 1984 do roku 2021 (vrátane). Vymeriavacie základy sa však podľa zákona zhodnocujú do posledného roka pred vznikom nároku na dôchodok.

uzi Čítajte viac Penzie sa budú znižovať. Táto zmena v dôchodkoch spôsobí, že prídete o desiatky eur

Osobný mzdový bod za jeden rok sa vypočíta ako podiel dosiahnutého vymeriavacieho základu v danom roku a všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý je určený na celý rok. V praxi to znamená, že aj keď by žiadateľ o penziu v roku, v ktorom o ňu žiada, výborne zarábal, osobný mzdový bod by vyšiel nízky, lebo vymeriavací základ, ktorý nie je za celý rok, by bol vydelený všeobecným vymeriavacím základom za celý rok.

Vojenská služba sa tiež počíta

Do odpracovaných rokov sa nezapočítava všetko, táto vec ale áno, ak ju dokážete, o to vyššiu penziu máte.

Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dovŕšil dôchodkový vek. Vzorec na výpočet dôchodku je jednoduchý. Za každý rok dôchodkového poistenia sa najprv vypočíta osobný mzdový bod. Ten sa vykráti počtom odpracovaných rokov a následne aktuálnou dôchodkovou hodnotou.

Mnoho mužov, ktorí zažili ešte základnú vojenskú službu, sa obáva, či sa im toto obdobie počíta do dôchodku. Obdobím dôchodkového poistenia je aj základná vojenská služba. Toto obdobie je možné zhodnotiť na základe predloženej vojenskej knižky alebo potvrdenia vojenského archívu o vojenskej základnej službe. Suma dôchodku sa vypočítava podľa vzorca stanoveného zákonom o sociálnom poistení ako súčin aktuálnej dôchodkovej hodnoty, priemerného osobného mzdového bodu a obdobia dôchodkového poistenia.

peniaze, hotovosť, peňaženka Čítajte viac Sociálna poisťovňa začne posielať dôležité informácie, týkať sa budú dôchodkov

Ak je poistenec aj sporiteľom v II. pilieri, suma dôchodku sa stanoví rovnako ako poistencovi, ktorý nie je sporiteľom v II. pilieri a následne sa znižuje o pomernú sumu dôchodku patriacu za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení v závislosti od toho, v akom časovom období bolo toto obdobie získané. Sociálna poisťovňa na základe osobnej, písomnej, mailovej alebo telefonickej žiadosti o prehľad dôb poistenia zašle poistencovi Informáciu o stave a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca.

Sociálna poisťovňa klientovi na požiadanie v pobočke alebo v Informačno-poradenskom centre vypracuje „informatívny“ výpočet dôchodku z evidovaných období vo svojom informačnom systéme. Riadny výpočet sa robí až po podaní žiadosti o dôchodok. Sociálna poisťovňa v minulosti ponúkala na svojom webe aj „Kalkulačku na informatívny výpočet dôchodku“. Aktuálne pripravuje jej inovatívnu podobu v súvislosti s viacerými zásadnými legislatívnymi zmenami v nedávnom období, zmenou svojej webovej stránky a najmä v súvislosti s rozširovaním služieb Elektronického účtu poistenca, ktorý nahradil Individuálny účet poistenca.

Ako sa do penzie započítava štúdium

Obdobím dôchodkového poistenia je aj doba štúdia po ukončení povinnej školskej dochádzky na učňovskej, strednej a vysokej škole. Doba štúdia sa hodnotí do 31. decembra 2003 a dokazuje sa učňovským listom, maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom alebo potvrdením školy odkedy – dokedy štúdium trvalo. Doba štúdia získaná po 31. decembri 2003 sa hodnotí len vtedy, ak bol poistenec dobrovoľne dôchodkovo poistený alebo si za toto obdobie poistenie doplatil. Obdobím dôchodkového poistenia je aj štúdium na strednej a vysokej škole do 31. decembra 2003 a započítava sa pre výpočet sumy dôchodku. Každému, kto študoval na strednej škole do tohto času, sa štúdium na tejto škole započítava. Pozor však, ak chcete, aby vám štúdium bolo započítané, musíte predložiť doklady o štúdiu. Ak tak neurobíte, tieto roky započítané mať nebudete.

Od 1. januára 2004 štúdium na strednej a vysokej škole už nie je obdobím dôchodkového poistenia a pre výpočet sumy dôchodku sa teda nehodnotí. Študent si však môže po dovŕšení 16 rokov veku platiť dobrovoľné poistné a v takomto prípade sa štúdium pre výpočet dôchodku zhodnotí. Poistné za dobu štúdia je možné doplatiť aj dodatočne, napr. pri odchode do dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #starobný dôchodok #výpočet dôchodku #výška dôchodku