Kedy a komu zvýši Sociálna poisťovňa invalidný dôchodok? +návod, ako žiadať o zvýšenie tejto penzie

Poberatelia invalidného dôchodku sa na Sociálnu poisťovňu často obracajú s otázkou, ako majú postupovať, keď chcú požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku. V tejto životnej situácii si však v prvom rade treba uvedomiť, že o zvýšenie invalidného dôchodku nemožno žiadať len na základe subjektívneho pocitu zo zhoršeného zdravotného stavu alebo takpovediac preto, že sa niekomu zdá, že má málo peňazí.

16.01.2024 06:00
rehabilitácia, cvik, invalid Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Výška invalidného dôchodku sa okrem iného odvíja od zdravotného stavu a posúdenia miery invalidity. Takže platí: ak chce poberateľ invalidného dôchodku požiadať o jeho zvýšenie, musí ísť najskôr na lekárske vyšetrenia k špecialistom, ktorí objektívne zdokumentujú prípadné zhoršenie jeho zdravotného stavu.

Ako postupovať?

Žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku si nepodáva klient sám, zvýšiť invalidný dôchodok môže Sociálna poisťovňa len na základe zhoršenia zdravotného stavu. Pri zhoršení zdravotného stavu invalidný dôchodca nemusí čakať na vopred určený termín kontrolnej lekárskej prehliadky (niekedy ho ani nemusí mať určený). Môže však aj z vlastnej iniciatívy požiadať o prehodnotenie zdravotného stavu a zvýšenie invalidného dôchodku.

Fico a Tomáš o 13. dôchodku vo výške priemerného
Video
Zdroj: TV Pravda

Postup

  1. V závislosti od diagnózy absolvovať vyšetrenia u príslušných špecialistov (neurológ, ortopéd, očný špecialista, kardiológ a podobne).
  2. Napísať neformálnu (vlastnými slovami, bez vypĺňania predpísaného formulára) žiadosť o prehodnotenie zdravotného stavu a podať ju v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu. Súčasne s touto žiadosťou žiadateľ odovzdá aj výsledky spomínaných vyšetrení, ktoré preukazujú zhoršenie zdravotného stavu.
  3. Posudkový lekár posúdi výsledky odborných vyšetrení a na základe toho rozhodne o zmene invalidity. Podľa výšky percenta invalidity Sociálna poisťovňa následne upraví výšku invalidného dôchodku.
  4. Poberateľ invalidného dôchodku dostane na korešpondenčnú adresu písomné rozhodnutie o zvýšení invalidného dôchodku. Ak neprišlo k zmene percenta invalidity, aj v tomto prípade dostane písomné rozhodnutie o tejto skutočnosti.

Výška dôchodku a percento invalidity

  • Ak má poistenec mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 40 % vrátane, nemá nárok na výplatu invalidného dôchodku.
  • Ak má poistenec mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozpätí od 41 % do 70 %, dostáva určené percento z vypočítaného invalidného dôchodku. V prípade žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku vzhľadom na zhoršený zdravotný stav sa mu percento poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť môže zvýšiť. Následne sa mu zvýši aj invalidný dôchodok.
  • Ak mal žiadateľ priznanú invaliditu nad 70 %, čiže mu patrí celý vypočítaný invalidný dôchodok, zvýšenie invalidného dôchodku už nie je možné. Ak by takýto invalidný dôchodca aj požiadal o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu, zostane mu suma celého invalidného dôchodku vo výške, ako bola určená. Ide napríklad o prípad, keď poberateľovi invalidného dôchodku bola pôvodne určená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 75 % a po novom posúdení zhoršeného zdravotného stavu je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 80 %. Percento miery poklesu sa zvýšilo, ale suma dôchodku zostáva nezmenená, pretože invalidný dôchodok sa mu už vypláca v plnej sume.

Od čoho závisí výška penzie

Od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia. K tomuto obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré ste získali pred vznikom invalidity, sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Suma invalidného dôchodku tiež závisí od stanovenej miery poklesu vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (stanoví ju posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe posúdenia zdravotného stavu). Od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne).

POZOR: Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na invalidný dôchodok.

Ako mi budú dôchodok vyplácať?

Dôchodková dávka sa vypláca mesačne vopred vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne. Výplatný termín určí Sociálna poisťovňa. Dôchodkovú dávku vám budú vyplácať na účet, ktorý ste uviedli pri spisovaní žiadosti o dôchodok.

POZOR: Dôchodkovú dávku môžu vyplácať aj na účet vášho manžela (manželky), ak o to požiadate, ak máte dispozičné právo k účtu a váš manžel (manželka) s tým súhlasí.

seniori, Sociálna poisťov Čítajte viac Zásadné zmeny vo vyplácaní dôchodkov. Ministerstvo práce navrhuje takúto úpravu, na peniaze sa bude čakať

Môžem poberať dôchodok aj v hotovosti?

Áno, ale je potrebné o to vopred požiadať.

Ako sa vypláca dôchodok v zariadení sociálnych služieb?

Ak ste umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám budú poukazovať prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Kedy sa dozviem, či mi dôchodok priznali?

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. Tá začína plynúť odo dňa spísania žiadosti o dôchodok. Rozhodnutie o dôchodku vám doručia poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú. V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť najviac o 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Invalidný dôchodok vám môžu vyplácať aj preddavkovo, ale len po splnení podmienok nároku na invalidný dôchodok, je však potrebné ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na jeho určenie.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #invalid #invalidné dôchodky #výška dôchodkov