Táto penzia môže byť výhodnejšia ako riadny starobný dôchodok. Nie každý ale splní podmienky na jej priznanie +príklady prepočtov

Tieto dôchodky sa nevalorizujú, nie každý ma na ne nárok, sú ale často výhodnejšie ako riadny dôchodok.

24.01.2024 06:00
manželia, dôchodcovia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pretože sumy minimálneho dôchodku sa zvýšili, rozšíril sa tak aj okruh poberateľov dôchodku, ktorým vznikol nárok na minimálnu penziu. Nárok na minimálny dôchodok tak vznikol aj niektorým dôchodcom, ktorí minimálny dôchodok nepoberali. Ak od októbra 2023, po zvýšení minimálnych dôchodkov, je suma ich riadneho súčasného dôchodku (alebo úhrnu viacerých dôchodkových dávok) nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vznikol im nárok na minimálny dôchodok a dôchodok sa teda vypláca vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku. Poberatelia dôchodkov tak dostali, respektíve poberatelia nových dôchodkov dostanú dôchodok, ktorý je pre nich výhodnejší, teda vyšší. Prepočet minimálnych dôchodkov sa týka približne 60-tisíc poberateľov dôchodkov.

Fico a Tomáš o 13. dôchodku vo výške priemerného
Video
Zdroj: TV Pravda

V roku 2024 sa však minimálne dôchodky nevalorizovali. Tie sa zvyšovali minulý rok dvakrát. Poslednýkrát v októbri. Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, od 1. októbra 2023 predstavuje 145 % (namiesto 136 %) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma minimálneho dôchodku sa tak od 1. októbra 2023 z 365,70 eura mesačne zvýšila na 389,90 eura mesačne.

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť taký penzijný príjem, aby dôchodca nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O jeho priznanie nemusí penzista žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na penzijné minimum rozhodne Sociálna poisťovňa.

uzi Čítajte viac Sociálna poisťovňa niektorým dôchodcom prepočítala penzie, môžu dostať menej. Prečo je to tak?

Podmienkou zvýšenia je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. A ako sa dôchodok zvýši? Suma, o ktorú dostanete viac, sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom alebo celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku.

Čo sa počíta do celkového dôchodkového príjmu: starobný dôchodok, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský alebo vdovecký výsluhový dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení, pozostalostný dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera, dôchodok z cudziny, pri invalidnom dôchodku sa započítava aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku, aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok, alebo poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

kalendár, peniaze, hotovosť Čítajte viac Počíta sa do dôchodku posledný odpracovaný rok? Ako toto obdobie ovplyvňuje výšku penzie

Poistenec, ak má dostať aspoň minimálny dôchodok, musí spĺňať niekoľko podmienok. Napríklad získať najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška jeho dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a musí požiadať o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je: obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou), v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok, v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241, obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku.

Cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku. Zvýšenie dôchodku = suma minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem.

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nezvyšujú na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

Príklad 1

Poistencovi Sociálna poisťovňa za 42 rokov dôchodkového poistenia prizná starobný dôchodok v sume 362,50 eura. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznaného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku za 39 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely zvýšenia dôchodku na sumu minimálneho dôchodku a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 450,40 eura mesačne.

Príklad 2

Poistencovi bol priznaný starobný dôchodok v sume 410,00 eura mesačne. Súčasne je poberateľom dôchodku z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne, preto jeho celkový dôchodkový príjem je 460,50 eura mesačne. Poberateľ dôchodku získal 46 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely nároku na minimálny dôchodok, za ktoré mu patrí minimálny dôchodok v sume 506,90 eura mesačne.

Pretože úhrnná suma dôchodkov 460,50 eura mesačne je nižšia ako suma minimálneho dôchodku 506,90 eura mesačne, Sociálna poisťovňa sumu starobného dôchodku zvýši o 46,40 eura mesačne na 456,40 eura mesačne tak, aby úhrnná suma dôchodkov (aj s dôchodkom z Rakúska) dosiahla sumu minimálneho dôchodku 506,90 eura mesačne (456,40 + 50,50 = 506,90 eura).

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia sa v októbri 2023 z 365,70 eura mesačne zvýšila na 389,90 eura mesačne. Sociálna poisťovňa tak urobila automaticky, poistenci nemuseli o nič žiadať a už im chodia zvýšené sumy minimálnych dôchodkov. Začiatkom roka však žiadne zmeny v minimálnych dôchodkoch nenastali. Zvýšené sumy dôchodkov dostali teda už minulý rok na svoj bankový účet alebo v hotovosti prostredníctvom pošty vo svojich obvyklých októbrových výplatných termínoch. Zvýšenie minimálnych dôchodkov sa týkalo približne 60-tisíc poberateľov dôchodkov.

Zmeny v minimálnych dôchodkoch súviseli so zvýšením súm pomoci v hmotnej núdzi. Hodnota minimálneho dôchodku bola nastavená tak, aby poberateľ dôchodku nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.

Ako sa zvyšovali minimálne dôchodky

Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov dôchodkového poistenia, ktoré sa hodnotia na účely minimálneho dôchodku, od 1. októbra 2023 predstavuje 145 % (namiesto 136 %) sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Základná suma minimálneho dôchodku sa tak od 1. októbra 2023 z 365,70 eura mesačne zvýšila na 389,90 eura mesačne.

Základná percentuálna suma minimálneho dôchodku 145 % sa od 1. októbra 2023 ďalej zvyšila o 2,5 % (namiesto 2 %) za 31. až 39. rok, 3 % (rovnako) za 40. až 49. rok, 5 % (rovnako) za 50. až 59. rok, 7,5 % (namiesto 7 %) za 60. a každý ďalší získaný rok dôchodkového poistenia.

Napríklad pán Ján poberal od 1. júla 2023 minimálny dôchodok v sume 376,50 eura mesačne za 32 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku (140 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu). Suma jeho starobného dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok je 320,40 eura mesačne. Od októbra však už dostáva novú sumu minimálneho dôchodku za 32 rokov a to 403,40 eura mesačne (150 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu).

Sociálna poisťovňa rozhodla o zvýšení dôchodku na sumu minimálneho dôchodku od 1. októbra 2023 automaticky zo zákona. To znamená, že poberatelia dôchodku nemuseli o nič žiadať.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #minimálne dôchodky #valorizácia dôchodkov