Aj Sociálna poisťovňa vám môže zobrať časť peňazí z penzie. Kedy tak robí a o akú sumu prídete?

Kedy začne Sociálna poisťovňa vykonávať exekučné zrážky? Informuje Sociálna poisťovňa o začatí výkonu exekučných zrážok? Koľko môže zobrať z penzie?

17.02.2024 06:00
dôchoci, dôchodcovia, seniori, exekúcia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ste poberateľom dôchodku, ktorému bola nariadená exekúcia? Spôsoby vykonávania exekúcie upravuje Exekučný poriadok. V praxi sa najčastejšie využíva exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov. Jedným z takýchto príjmov je aj dôchodok, z ktorého je povinná vykonávať zrážky Sociálna poisťovňa.

Kedy začne Sociálna poisťovňa vykonávať exekučné zrážky?

Sociálna poisťovňa je povinná začať vykonávať zrážky z dôchodku po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. Sociálna poisťovňa v tomto prípade o výkone exekučných zrážok z dôchodku nerozhoduje, len si plní povinnosť, ktorá jej vyplýva zo zákona ako platiteľovi dôchodku. S akýmikoľvek návrhmi a žiadosťami sa preto treba obrátiť na príslušného súdneho exekútora, resp. iný orgán, ktorý exekúciu nariadil.

Informuje Sociálna poisťovňa o začatí výkonu exekučných zrážok?

Áno, Sociálna poisťovňa zašle písomné oznámenie aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodca dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume.

dôchodci, seniori, Čítajte viac Do akého času musí Sociálna poisťovňa vyplatiť dôchodok? Pravidlá vyplácania penzií sú prísne

Koľko vám môžu zobrať z penzie?

Sociálna poisťovňa poberateľom dôchodkov, ktorí čelia exekúcii, prepočítala od nového roku sumu exekučnej zrážky. Dôvodom prepočtu je valorizácia dôchodkov od 1. januára 2024. Všetkým dôchodcom, ktorých sa to týka, zaslala o tejto skutočnosti aj písomnú informáciu. Naďalej platí, že ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma, ktorá sa nesmie povinnému – teda poberateľovi dôchodku – zraziť, je 140 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t. j. 376,43 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 188,21 eura mesačne.

Ak ide o prednostnú pohľadávku (okrem výživného na maloleté dieťa), základná suma, ktorá sa poberateľovi dôchodku nesmie zraziť, je 268,88 eura mesačne, čo je 100 % sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu. Na každú osobu, ktorej poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 134,44 eura mesačne.

Ak sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa, základná suma, ktorá sa nesmie zraziť, je vo výške 112,92 eura mesačne. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 94,10 eura mesačne.

Sociálna poisťovňa zaslala všetkým dôchodcom, ktorí majú nariadené vykonávanie zrážok z dôchodkov, písomnú informáciu o vplyve valorizácie na sumu ich exekučnej zrážky, resp. oznámenie o začatí vykonávania exekučných zrážok z dôchodku, ak po zvýšení dôchodku od 1. januára 2024 bolo možné začať zrážky z dôchodku vykonávať.

dôchodca, invalid, vozík Čítajte viac Máte rovnaké ochorenie ako známy a on má vyšší invalidný dôchodok o stovky eur? Ako ho Sociálna poisťovňa priznáva a počíta + príklady výpočtov

Suma zrážky

Sociálna poisťovňa nemôže výšku zrážky z dôchodku meniť na základe žiadosti dôchodcu, a to ani vtedy, ak sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii. Suma zrážky z dôchodku sa určí tak, že z dôchodku sa odpočíta tzv. základná suma a zvyšok sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch. Táto suma sa následne rozdelí na tri časti (tretiny). Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok a druhá tretina je určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok. Posledná tretina sa pripočíta k základnej sume, čím sa získa suma, ktorá z dôchodku nesmie byť zrazená.

Prednostnými pohľadávkami sú: pohľadávky výživného, pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti a pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

Koľko ostane dôchodcovi žijúcemu i v zariadení sociálnych služieb po vykonaní zrážok?

Ak platí za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma potrebná na úhradu pobytu v tomto zariadení a suma vreckového v zariadení.

Ako dlho sa z dôchodku budú vykonávať exekučné zrážky?

Sociálna poisťovňa prestane vykonávať zrážky z dôchodku po tom, čo jej orgán, ktorý ich nariadil, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo že došlo k zastaveniu exekúcie z iného dôvodu.

Môže pohľadávky vymáhať aj Sociálna poisťovňa?

Áno, Sociálna poisťovňa môže vykonať zrážky z dôchodku na základe vlastného rozhodnutia, ak bola právoplatným rozhodnutím uložená povinnosť vrátiť neprávom vyplatený dôchodok alebo dôchodok vyplatený vo vyššej sume, ako dôchodcovi patril, a túto povinnosť si nesplnil v stanovenej lehote, ako aj na úhradu všetkých vlastných pohľadávok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #exekučné zrážky #exekúcia dôchodkov