Kedy štát pripeje seniorom na výdavky súvisiace s hygienou, diétou či dopravou? Komu dá peniaze na auto?

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

09.03.2024 06:00
žena, seniorka, dôchodkyňa, zťp Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením hygieny sú výdavky na bežnú osobnú hygienu a hygienu domácnosti v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia fyzickej osoby.

Zvýšené výdavky súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia sú výdavky spojené s obnovou a nákupom predmetov bežnej osobnej spotreby a bytovej spotreby, ktoré sa nadmerne opotrebúvajú v dôsledku chronických stavov a používania technicky náročných pomôcok.

Výška peňažného príspevku je mesačne 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 24,96 eura.

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

Je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia alebo ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť:

osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba s dvomi výnimkami. Výnimkou je, ak sa sociálna služba poskytuje v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania, zariadení podporovaného bývania alebo v zariadení sociálnych služieb na určitý čas nepresahujúci 30 dní. Alebo ak príjem osoby s ŤZP je vyšší ako trojnásobok sumy životného minima.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky na diétne stravovanie sú výdavky na obstaranie potravín spojených s dodržiavaním diétneho režimu.

Výška peňažného príspevku je mesačne:

 • 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 49,91 eura, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v I. skupine,
 • 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 24,96 eura, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v II. skupine,
 • 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 14,98 eura, pre choroby a poruchy uvedené v stanovenom zozname v III. skupine.

Ak je osoba s ŤZP odkázaná na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie z dôvodu, že má viaceré choroby a poruchy zaradené do rôznych skupín, poskytne sa jej peňažný príspevok vo výške, ktorá zodpovedá najnákladnejšej diéte z hľadiska zaradenia choroby alebo poruchy do určenej skupiny.

Dôchodci Čítajte viac Dôchodcovia môžu získať k penzii skoro 90 eur navyše. Ktorí penzisti ich dostanú a kde treba o ne požiadať?

Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie stavebných bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ŤZP premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Zdvíhacie zariadenie tiež umožňuje alebo uľahčuje premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.

Zdvíhacie zariadenie je najmä:

 • schodolez,
 • zdvihák,
 • šikmá schodisková plošina,
 • zvislá schodisková plošina,
 • výťah,
 • stropné zdvíhacie zariadenie.
 • Podmienky nároku

Výška príspevku

Peňažný príspevok sa poskytuje najviac vo výške 11 617,88 eura. Výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP.

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky

Štát ponúka osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, peňažný príspevok na kúpu pomôcky, ale aj na výcvik používania pomôcky a na úpravu pomôcky.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Čo je pomôcka?

 • vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti,
 • špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia,
 • osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania,
 • pes so špeciálnym výcvikom – vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

Suma príspevku

Výška peňažného príspevku je najviac 8 630,42 eura.

Výška peňažného príspevku určeného na kúpu:

 • druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 eura,
 • druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 eura,
 • druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 eura.

Určenie výšky

 • určí sa percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP,
 • určuje sa pre každú osobu s ŤZP z prislúchajúcej časti obstarávacej ceny v prípade, ak jednu pomôcku kupujú spoločne viaceré osoby s ŤZP.

Upozornenie: Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok.

uzi Čítajte viac Zdravotne znevýhodnení seniori dostanú ďalší príspevok. Žiadosti si už môžu posielať

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP. Táto osoba s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, musí toto vozidlo využívať v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť, napríklad do zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb a podobne.

Aké sú podmienky nároku

Peňažný príspevok sa poskytne, ak:

 • je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
 • osoba s ŤZP je zamestnaná, alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo
 • osoba s ŤZP preukáže, že sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári, alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v týchto zariadeniach, alebo
 • osoba s ŤZP navštevuje školu, alebo preukáže, že bude navštevovať školu,
 • osoba s ŤZP bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školy, alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia, alebo denného stacionára a dvakrát späť,
 • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 • osoba s ŤZP vykonáva zamestnanie v mieste svojho trvalého alebo prechodného pobytu a osobné motorové vozidlo využíva počas dvoch dní v týždni na svoju prepravu pri výkone svojho zamestnania,
 • sa osobe s ŤZP, ktorej sa poskytuje týždenná pobytová sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo špecializovanom zariadení, zabezpečuje najmenej raz v týždni jej preprava do tohto domova alebo zariadenia a najmenej raz v týždni preprava z takéhoto domova alebo zariadenia, alebo
 • fyzická osoba s ŤZP navštevuje školu najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán, alebo je ubytovaná v internáte,
 • si osobné motorové vozidlo kupujú spoločne viaceré fyzické osoby s ŤZP.
 • Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná z dôvodu
 • ťažkej poruchy mobility premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus, električka, vlak, trolejbus) a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla, alebo
 • duševnej poruchy s často sa opakujúcimi prejavmi agresivity, neovládateľného alebo nepredvídateľného správania prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb, alebo
 • ťažkej poruchy zvieračov prepravovať sa vozidlom verejnej hromadnej dopravy osôb.
 • Peňažný príspevok možno poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie predaja alebo úprava osobných motorových vozidiel.

Peňažný príspevok nemožno poskytnúť:

 • na kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
 • ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päťnásobok sumy životného minima,
 • na osobné motorové vozidlo, ktoré bolo zakúpené pred dňom vypracovania komplexného posudku.

Výška príspevku

Peňažný príspevok možno poskytnúť najviac vo výške 13 277,58 eura. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou možno poskytnúť najviac vo výške 16 596,96 eura, ak je osoba s ŤZP podľa komplexného posudku odkázaná na úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka a má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla.

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 26 555,14 eura. Ak si osoba s ŤZP zakúpi drahšie vozidlo, pri výpočte výšky príspevku jej úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zohľadní len uvedenú maximálnu sumu.

Ak si kupujú jedno osobné motorové vozidlo viaceré osoby s ŤZP, výška peňažného príspevku pre žiadateľa sa určí v závislosti od prislúchajúcej časti obstarávacej ceny, najviac zo sumy 26 555,14 eura.

dôchodci pri počítači Čítajte viac Môže sa znížený predčasný dôchodok prepočítať na starobný? Zvýši sa vám penzia a vrátia odrátané percentá?

Príspevok na prepravu

Peňažný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Výška príspevku

Peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 137,19 eura. Peňažný príspevok môže dosiahnuť mesačne najviac 51,02 % sumy životného minima. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ZŤP #opatrovateľský príspevok #opatrovateľské služby #peňažné príspevky