Oplatí sa viac napísať závet alebo darovať nehnuteľnosť deťom? Každý spôsob má výhody

Máte pochybnosti o darovaní vlastnej nehnuteľnosti a zriadení vecného bremena v podobe dožitia v dome? Využiť môžete aj iné spôsoby usporiadania majetku.

02.05.2023 07:00
zmluva, podpis, pero Foto:
Ilustračné foto.
debata

Zmluva o zriadení vecného bremena

Povinný z vecného bremena – darca je povinný strpieť obmedzenia vyplývajúce z práva užívania nehnuteľnosti inou osobou. V prípade, ak máte pochybnosti, že sa s obdarovanou osobou – oprávnenou z vecného bremena nebudete vedieť v budúcnosti dohodnúť na výkone práv a povinností vyplývajúcich zo zriadenia vecného bremena, odporúča sa veci ako úhrady za energie a ďalšie náklady ako aj iné v budúcnosti možno sporné veci dojednať priamo v zmluve o zriadení vecného bremena v podobe doživotného užívania nehnuteľnosti darcom.

Občiansky zákonník stanovuje, že k zániku vecného bremena dochádza vtedy, ak nastanú také trvalé zmeny, že vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej nehnuteľnosti. Prechodnou nemožnosťou výkonu práva vecné bremeno nezaniká.

K obmedzeniu vecného bremena za primeranú náhradu alebo k jeho zrušeniu môže dôjsť aj na základe rozhodnutia súdu v prípade, ak zmenou pomerov vznikne hrubý nepomer medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného. Ak pre zmenu pomerov nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť, aby sa namiesto vecného plnenia poskytovalo peňažné plnenie.

Legislatíva presne neurčuje, o aké zmeny pomerov ide. Prípustné sú objektívne okolnosti, ako aj okolnosti na strane oprávneného alebo povinného z vecného bremena a patrí sem napríklad neplatenie úhrad súvisiacich s užívaním bytu, porušovanie a neplnenie podmienok zmluvy, neumožnenie užívania nehnuteľnosti jej vlastníkovi alebo obmedzovanie možnosti užívania nehnuteľnosti jej vlastníkovi.

rodina, šťastná rodina, rodičia, deti Čítajte viac Ako sa dá žiť ďalej v byte, ktorý darujete deťom + Návod, ako napísať darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena

Prenájom nehnuteľnosti

Vyskúšať si spoločné užívanie nehnuteľnosti pred uzatvorením samotnej darovacej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene je napríklad aj nájomná zmluva. Jej výhodou je, že v prípade neplnenia si povinností môže nájomca – majiteľ bytu – nájomnú zmluvu ukončiť. V prípade, ak bude spoločné užívanie nehnuteľnosti fungovať, je možné následne uzatvoriť darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena. Podmienky a rozsah užívania nehnuteľnosti vrátane úhrad za jej užívanie sa v takomto prípade písomne dohodnú v zmluve o nájme.

Rizikom zmluvy o nájme nehnuteľnosti alebo jej časti podľa Občianskeho zákonníka je, že vlastníkovi bytu – nájomcovi môže vzniknúť povinnosť poskytnúť bytovú náhradu v zákonom stanovených prípadoch. Výhodnejšie je uzatvoriť zmluvu o krátkodobom nájme podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu. Nájom sa uzatvára najviac na dva roky a možno ho dvakrát predĺžiť. Nájomca nemá nárok na bytovú náhradu.

Dedenie

V prípade, ak s osobou, ktorá nie je vašou príbuznou, zdieľate spoločnú domácnosť, je možné, že po vás bude dediť v rámci takzvanej tretej dedičskej skupiny: „Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa“.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet #dedenie #darovacia zmluva