Prenájom bytu: Aká zmluva najviac chráni nájomcu a vlastník a s ním nemôže zametať?

Nájom bytu podľa Občianskeho zákonníka je podľa odborníkov výhodnejší pre nájomcu. Chráni viac nájomníka. Platí napríklad, že vlastník má menšie práva, najmä čo sa týka výpovede z nájmu. Prenajímateľ musí totiž počítať s tým, že výpovedná lehota z nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka je najmenej trojmesačná a za určitých okolností sa môže predĺžiť o ochrannú lehotu ďalších šesť mesiacov.

18.12.2023 06:00
rodina, domov, bývanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nájomná zmluva

Zmluva o nájme bytu nemusí mať písomnú podobu, ale o jej obsahu sa musí vyhotoviť zápisnica ako doklad, že sa zmluva uzatvorila. Odporúča sa však písomná forma.

Uzatvára sa podľa paragrafu 663 Občianskeho zákonníka. Ten zároveň upravuje vzájomné práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa.

Nájomná zmluva musí obsahovať údaje o zmluvných stranách: meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, adresu trvalého pobytu.

Uvádza sa veľkosť bytu a adresa prenajímaného bytu. Prikladá sa kópia listu vlastníctva, ktorou prenajímateľ potvrdí vlastníctvo nehnuteľnosti.

V zmluve treba uviesť, z čoho prenajímaná nehnuteľnosť pozostáva. Pripojiť k zmluve je potrebné aj zoznam zariadenia bytu a preberací protokol.

V nájomnej zmluve sa uvádzajú základné identifikačné údaje aj o prípadných spolunájomcoch.

Zmluvné strany v zmluve presne vymedzia, na akú dobu sa prenájom uzatvára, uviesť treba konkrétny dátum odkedy a dokedy bude doba prenájmu trvať. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť na spôsobe predĺženia nájomnej zmluvy. Ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú.

Vlastník nehnuteľnosti a nájomca v zmluve uvedú dohodnutú výšku nájomného. Takisto sa uvádza dátum, do ktorého je nájomca povinný nájom uhradiť a spôsob, akým bude prenajímateľ nájom uhrádzať.

V zmluve je potrebné ošetriť aj to, kto bude platiť náklady za spotrebované energie a vodu.

Uviesť treba aj spôsob, akým možno na základe dohody ukončiť nájomný vzťah.

mladí pár, manželia, domácnosť, byt, podnájom Čítajte viac Chystáte sa prenajať si byt? Na toto sa určite opýtajte majiteľa bytu

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

Stav bytu: prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi byt v stave spôsobilom na riadne užívanie.

Opravy: ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržbou bytu upravuje osobitný predpis.

Spoločné priestory: nájomca bytu a osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti, majú popri práve užívať byt aj právo užívať spoločné priestory a zariadenie domu, ako aj požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.

Právo na náhradu: ak prenajímateľ nesplní svoju povinnosť odstrániť chyby brániace riadnemu užívaniu bytu, alebo ktorými je výkon nájomcovho práva ohrozený, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení prenajímateľa nedostatky odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od neho náhradu vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia chýb.

Opravy v byte: nájomca je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu prenajímateľovi potrebu tých opráv v byte, ktoré má urobiť prenajímateľ, a umožniť ich vykonanie; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.

 • ak sa nájomca nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a bežnú údržbu bytu, má prenajímateľ právo tak urobiť po predchádzajúcom upozornení nájomcu na svoje náklady sám a požadovať od neho náhradu.
 • nájomca je povinný odstrániť chyby a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má prenajímateľ právo po predchádzajúcom upozornení nájomcu chyby a poškodenia odstrániť a požadovať od nájomcu náhradu.
 • nájomca nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v byte bez súhlasu prenajímateľa, a to ani na svoje náklady.
 • prenajímateľ je oprávnený vykonávať stavebné úpravy bytu a iné podstatné zmeny v byte iba so súhlasom nájomcu. Tento súhlas možno odoprieť len z vážnych dôvodov. Ak prenajímateľ vykonáva také úpravy na príkaz príslušného úradu štátnej správy, je nájomca povinný ich vykonanie umožniť; inak zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.
Čo pomáha šetriť v rodinnom dome Čítajte viac Prečo sa nesmie vypínať pri odchode z domu kúrenie? Účty za energie to nezníži a urobí to túto vec

Nájomné a úhrada za užívanie bytu

Dohoda: úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo preddavok na ne sa platia spolu s nájomným, ak sa účastníci nedohodnú alebo právny predpis neustanoví inak.

Omeškanie: ak nájomca nezaplatí nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do piatich dní po ich splatnosti, je povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok z omeškania.

Zľava z nájomného: nájomca má právo na primeranú zľavu z nájomného, dokiaľ prenajímateľ napriek jeho upozorneniu neodstráni v byte alebo v dome chybu, ktorá podstatne alebo po dlhší čas zhoršuje ich užívanie. Právo na primeranú zľavu z nájomného má nájomca aj vtedy, ak sa neposkytovali plnenia spojené s užívaním bytu alebo sa poskytovali chybne, a ak sa v dôsledku toho užívanie bytu zhoršilo.

 • rovnaké právo má nájomca, ak stavebnými úpravami v dome sa podstatne alebo po dlhší čas zhoršia podmienky užívania bytu alebo domu.
 • nájomca má právo na primeranú zľavu z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, pokiaľ ich prenajímateľ riadne a včas neposkytuje.
 • právo na zľavu z nájomného alebo z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu treba uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia chýb.
byt, bytový dom, nehnuteľnosť, Čítajte viac Ako sa hlasuje na bytovej schôdzi? Môže za vás voliť sused?

Zánik nájmu

Dohoda nájomcu a prenajímateľa: nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou.

Uplynutie doby nájmu: ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času.

Výpovedná lehota: ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.

Neplatenie nájmu: ak bola daná výpoveď z dôvodu, že nájomca nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, a preukáže, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, výpovedná lehota sa predlžuje o ochrannú lehotu, ktorá trvá šesť mesiacov.

Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak

 1. prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov,
 2. nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome, alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,
 3. nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa,
 4. je potrebné z dôvodu verejného záujmu s bytom alebo s domom naložiť tak, že byt nemožno užívať, alebo ak byt alebo dom vyžaduje opravy, pri ktorých vykonávaní nemožno byt alebo dom najmenej počas šiestich mesiacov užívať,
 5. nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.
 • dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.
 • ak nájomca, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, pred uplynutím ochrannej lehoty zaplatí prenajímateľovi dlžné nájomné alebo sa písomne dohodne s prenajímateľom o spôsobe jeho úhrady, rozumie sa tým, že dôvod výpovede nájmu bytu zanikol.
 • neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede.
rodina, šťastná rodina, rodičia, deti Čítajte viac Ako sa dá žiť ďalej v byte, ktorý darujete deťom + Návod, ako napísať darovaciu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena

Bytové náhrady

 1. Bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie.
 2. Náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti.
 3. Náhradným ubytovaním je byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo v iných zariadeniach určených na trvalé bývanie, alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u iného nájomcu. Byt alebo obytnú miestnosť môžu užívať viacerí nájomcovia.
 4. Prístreším je prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to určených.
 5. Ak sa nájomný pomer skončil preto, že nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, nemá nárok na bytovú náhradu. Ak sa nájom skončil z uvedených dôvodov a ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie.
 6. Ak ide o skončenie nájomného pomeru z dôvodu, že nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, nájomca, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, má právo len na náhradné ubytovanie.
 7. V iných prípadoch skončenia nájomného pomeru z uvedeného dôvodu nájomca nemá právo na bytovú náhradu; ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie.
 8. Pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas nemá nájomca právo na bytovú náhradu. Osobitný zákon môže ustanoviť, kedy aj v týchto prípadoch má nájomca právo na bytovú náhradu. Ďalšie podrobnosti upravuje Občiansky zákonník.
 9. Ak zákon neustanovuje inak, nájomca nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada.
 10. spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu.
mladý muž, laptop, vyúčtovanie, rozučtovanie, náklady na teplo Čítajte viac Kedy sa pri prenájme treba registrovať na daňovom úrade?

Spoločný nájom

Byt môže byť v spoločnom nájme viacerých osôb. Spoloční nájomcovia majú rovnaké práva a povinnosti. Spoločný nájom vzniká tiež dohodou medzi doterajším nájomcom, ďalšou osobou a prenajímateľom.

Bežné veci týkajúce sa spoločného nájmu bytu môže vybavovať každý zo spoločných nájomcov. V ostatných veciach je potrebný súhlas všetkých; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločného nájmu bytu sú oprávnení a povinní všetci spoloční nájomcovia spoločne a nerozdielne.

Ak medzi spoločnými nájomcami dôjde k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoločného nájmu bytu, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Súd môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa na návrh spoločného nájomcu zrušiť právo spoločného nájmu bytu, ak vznikne ním nezavinený stav, ktorý bráni spoločnému užívaniu bytu spoločnými nájomcami. Zároveň určí, ktorý zo spoločných nájomcov alebo ktorí z nich budú byt ďalej užívať.

Ak sa za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich stanú nájomcami bytu, vznikne spoločný nájom bytu manželmi. Neplatí to ale, ak manželia spolu trvale nežijú.

Ak sa rozvedení manželia nedohodnú o nájme bytu, súd na návrh jedného z nich rozhodne, že sa zrušuje právo spoločného nájmu bytu. Súčasne určí, ktorý z manželov bude byt ďalej užívať ako nájomca. Pri rozhodovaní o ďalšom nájme bytu vezme súd zreteľ najmä na záujmy maloletých detí a stanovisko prenajímateľa.

Ak sa z dôvodu fyzického násilia alebo psychického násilia, alebo hrozby takýmto násilím vo vzťahu k manželovi alebo k rozvedenému manželovi ako spoločnému užívateľovi bytu, alebo k blízkej osobe, ktorá s ním býva spoločne v byte, stalo ďalšie spolužitie neznesiteľným, môže súd na návrh jedného z manželov alebo rozvedených manželov obmedziť užívacie právo druhého z nich, alebo ho z jeho užívania úplne vylúčiť.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #nájomná zmluva #prenájom bytu #nájomca #prenájom nehnuteľnosti