Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti?

Kedy nárok na túto dávku vzniká a kedy, naopak, zaniká? Na príkladoch vám ukážeme, ako vyzerá jej vyplácanie.

09.09.2021 10:00
muž, výpoveď, strata práce, nezamestnanosť,... Foto:
Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania.
debata

Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o prácu (registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny), ktorým je povinne poistená osoba v nezamestnanosti, teda zamestnanec, alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, ktorá splnila všetky zákonné podmienky.

Povinné poistenie v nezamestnanosti vzniká aj na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti s pravidelným mesačným príjmom.

Poistenec si nárok na dávku v nezamestnanosti uplatňuje:

  • v pobočke Sociálnej poisťovne na tlačive Žiadosť o dávku v nezamestnanos­ti alebo
  • na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak úrad práce poistenca nezaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie, na žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa neprihliada.

Ak si poistenec uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti súčasne v pobočke Sociálnej poisťovne a na úrade práce, Sociálna poisťovňa začne konanie o nároku na dávku v nezamestnanosti na základe žiadosti, ktorá jej bude doručená skôr.

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, aby poistenec v posledných štyroch rokoch (od 1. januára 2018), resp. troch rokoch (do 31. decembra 2017) pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. Predpoklad nároku na dávku v nezamestnanosti je podmienený obdobím účasti na poistení v nezamestnanosti.

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na obdobie jej poskytovania. Takisto ani dohodnutý pracovný pomer na neurčitý čas alebo určitý čas.

výpoveď, práca, nezamestnanosť, nezamestnaný Čítajte viac Pre priznanie dávky v nezamestnanosti poistenie nemusí byť nepretržité

Príklad: Osoba bola zamestnaná od 10. januára 2012 do 17. júna 2021 (počas zamestnania nemala žiadne obdobie prerušenia poistenia v nezamestnanosti). Od 18. júna 2021 do 30. júna 2021 bola na péenke. Do evidencie uchádzačov o zamestnanie bola zaradená od 1. júla. Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatnila ako súčasť žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Posudzované obdobie štyroch rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie je obdobie od 1. júla 2017 do 30. júna 2021.

Ako obdobie poistenia v nezamestnanosti sa zohľadní obdobie od 1. júla 2017 do 17. júna 2021, t. j. 1 448 dní. Podmienka nároku na dávku v nezamestnanosti je splnená.

Obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti po skončení zamestnania nie je obdobím, ktoré by sa považovalo za obdobie poistenia v nezamestnanosti, a to bez ohľadu na prípadné poberanie nemocenského, preto sa na toto obdobie v konaní o nároku na dávku v nezamestnanosti neprihliada.

Príklad: Vypláca sa za dni a jej výška je 50 % denného vymeriavacieho základu

50 % x DVZ x počet dní v mesiaci

Výpočet maximálneho denného vymeriavacieho základu:
DVZmax = 2 x VVZ/365
DVZmax = 2 × 13 596/365
DVZmax = 74,4986 eura

Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 1 154,80 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je 1 117,50 eura.

žena, kaviareň, SZČO, podnikanie, práca Čítajte viac Štvrtina nezamestnaných mala na konci júla do 29 rokov

Jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti

Poistenec má nárok na jednorazové vyplatenie 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia, ak:

  • obdobie poberania dávky v nezamestnanosti trvalo najmenej tri mesiace a
  • o jej vyplatenie písomne požiada,
  • nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká vždy:

  • dňom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  • dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %,
  • uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti (šesť mesiacov),
  • dňom smrti poistenca,
  • jednorazovým vyplatením 50 % dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť podporného obdobia.
Zdroj: Sociálna poisťovňa
muž, škatuľa, výpoveď, rúško Čítajte viac Otázky a odpovede o nároku na dávku v nezamestnanosti

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávka v nezamestnanosti #príklad #dávky v nezamestnanosti