Lehota na podanie daňového priznania sa kráti

Každý občan, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy nad sumu 2 289,63 eura, je povinný podať daňové priznanie. Dokedy tak musí urobiť?

27.03.2023 17:35
rodina, dane, dieťa, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Podávanie daňového priznania

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahli sumu 2 289,63 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka, ktorý má na území Slovenska trvalý pobyt, bydlisko, alebo ktorý sa na území Slovenska zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku.

Výnimky z podávania DP

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území Slovenska a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nie je povinný podať daňové priznanie.

Daňové priznanie nie je povinný podať aj daňovník, ktorý má len príjmy:

  • ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenska a je daňovníkom, ktorý požíva výhody a imunity podľa medzinárodného prá­va,
  • zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie.
daňové, priznanie, dane, odvody, peniaze Čítajte viac Koniec marca sa blíži, nezabudnite na dane

Lehoty na podanie daňového priznania

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 je do 31. marca 2023.

Možnosť predĺženia lehoty:

Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote zákona o dani z príjmov sa na základe

  • oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,

oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii); daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii aj na internetovej stránke Finančnej správy.

Lehota na podanie daňového priznania, ak daňovník zomrie:

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak dedič podá žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Kde sa podáva daňové priznanie

Daňové priznanie sa podáva na daňovom úrade. Daňové priznanie možno podať aj v pobočke daňového úradu alebo na kontaktnom mieste daňového úradu.

Typy daňových priznaní

Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, teda zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a podobne.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #daňový úrad #daňové prizanie