Ako sa dá financovať štúdium na vysokej škole? Štipendiá, pôžičky od štátu aj od bánk...

Sociálne aj finančne znevýhodnení študenti majú viac možností, ako zaplatiť drahé štúdium na vysokej škole. Využiť možno komerčné pôžičky, výhodné úvery od štátu aj rôzne štipendiá.

12.09.2023 08:00
Absolvent Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Vysoké školy už pomaly vyčkávajú na návrat študentov na študentskú pôdu. So štúdiom však prichádza aj množstvo poplatkov. Mnohí si nenájdu svoju školu v blízkosti svojho mesta, takže musia cestovať ďaleké kilometre a opustiť hniezdo svojho domova.

Aj takéto bývanie mimo rodičov ide do peňaženiek. Nové knižky, strava, materiály a podobne. Deti chcú študovať, no často sa stane, že rodič im štúdium nevie finančne zabezpečiť. Existujú rôzne cesty, ako deťom zabezpečiť kvalitné vzdelávanie.

Štát, banky ale aj samotné vysoké školy ponúkajú znevýhodneným študentom množstvo alternatív, ako ich financovať. Od študentských pôžičiek cez fondy na podporu štúdia až po štipendiá.

Dokonca štát rozdáva novým slovenským študentom až deväťtisíc eur. Ide o štipendium Študujem doma, Slovensko ma odmení.

rodina, dom, domov, bývanie Čítajte viac Štát výrazne zvýšil príspevok pre niektoré domácnosti. Kto môže po novom dostať až 254,50 eura?

Jedným východiskom pre študenta je napríklad Fond na podporu vzdelávania, kde si v rôznych podobách, dokonca aj bez ručiteľa, môžu študenti zobrať pôžičku a začať splácať ju môžu, až kým neskončia školu a nezačnú zarábať.

Ak si teda študent nestihol podať žiadosť o 9 000-eurové štipendium, tak je stále možnosť získať peniaze. Študentské pôžičky poskytuje fond v akademickom roku 2023/2024 v termíne do 30. septembra 2023.

Od akademického roku 2022/2023 je možné požiadať o štyri rôzne typy pôžičiek pre študentov, ktoré sa od seba líšia tým, pre koho sú určené, maximálnou výškou pôžičky, požiadavkami na zabezpečenie, účelovosťou či spôsobom splácania a možnosťami odpísania časti nesplatenej pôžičky, informuje Fond na podporu vzdelávania.

Výška a úroková sadzba pôžičiek na tento akademický rok bude stanovená v Ozname o možnosti predkladania žiadostí o pôžičku na akademický rok 2023/2024, ktorý bude zverejnený na jeho webovom sídle. Stále však platí, že minimálna lehota splatnosti pôžičky je päť rokov a maximálna lehota splatnosti pôžičky je desať rokov.

rodina, domov, dom, deťi, manželia, seniori, dôchodcovia Čítajte viac Štát vypláca rôzne dávky a príspevky Na čo všetko máte nárok, pozrite si prehľad

Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám – študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom škôl, odborným zamestnancom škôl, študentom doktorandského študijného programu, ako aj vysokoškolským pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom vysokých škôl do 35 rokov veku.

Fond na podporu vzdelávania zároveň zabezpečuje správu pôžičiek poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov.

Motivačné štipendiá

Motivačné štipendiá poskytujú vysoké školy svojim študentom z dotácie zo štátneho rozpočtu.

Motivačné štipendium priznáva vysoká škola za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. Takéto štipendium sa poskytuje najviac desiatim percentám študentov. A je možné priznať každému študentovi vysokej školy, teda aj študentom v externej forme štúdia a doktorandom.

Konkrétne podmienky komu, v akej výške a na základe akých podmienok vysoká škola prizná motivačné štipendium, upravuje štipendijný poriadok vysokej školy alebo fakulty.

Študentom vo vybraných odboroch môže vysoká škola priznať aj motivačné štipendium nad rámec základného motivačného štipendia. Zoznam študijných odborov, ktorých sa to týka, upravuje ministerstvo v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný rok.

O priznanie motivačného štipendia sa obvykle nežiada a vysoká škola ho priznáva automaticky. Metodika rovnako upravuje aj výpočet dotácie na motivačné štipendiá pre jednotlivé vysoké školy.

(MŠVVaŠ)
Absolvent Čítajte viac Ako sa dá financovať štúdium na vysokej škole? Štipendiá, pôžičky od štátu aj od bánk...

Aký príjem sa zohľadňuje?

Vo väčšine prípadov sa zohľadňuje príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok. V niektorých prípadoch sa pri zohľadnení príjmu vychádza z aktuálnej situácie spoločne posudzovaných osôb, ako napríklad spoločne posudzovaná osoba je v evidencii uchádzačov po skončení podporného obdobia, spoločne posudzovaná osoba je ku dňu podania žiadosti viac ako štyri mesiace dočasne pracovne neschopná, spoločne posudzovaná osoba poberá dávky a príspevky v hmotnej núdzi a podobne.

Samostatné posudzovanie študenta

To, že študent nežije s rodičmi, automaticky neznamená, že sa bude posudzovať samostatne. Na samostatné posudzovanie je potrebné, aby takýto študent preukázal dostatočný príjem, a to aspoň 12-násobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby za predchádzajúci kalendárny rok (za príjem sa nepovažuje príjem nezaopatreného dieťaťa pripadajúci na jeden kalendárny mesiac, ktorý je predmetom dane z príjmov do výšky 1,2-násobku sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby).

V prípade, ak tento príjem nepreukáže, posudzuje sa spoločne s rodičmi (musia spĺňať podmienky podľa § 3 ods. 1 písm. a) vyhlášky) bez ohľadu na to, či s nimi žije, alebo nie, v spoločnej domácnosti.

Kedy nevzniká nárok na sociálne štipendium

  • v prípade študenta študijného programu prvého stupňa, ak už má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde, ani akou formou štúdia),
  • v prípade študenta, ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (nie je rozhodujúce kedy, kde, ani akou formou štúdia),
  • v prípade študenta, ktorý študuje dlhšie, ako je štandardná dĺžka štúdia jeho študijného programu (ak prekročenie štandardnej dĺžky štúdia nie je spôsobené špecifickou potrebou študenta) alebo
  • ak už študent v danom roku štúdia a na danom stupni sociálne štipendium poberal (napr. ak študent poberal v akademickom roku 2022/2023 sociálne štipendium v bakalárskom programe, následne od akademického roku 2023/2024 začal štúdium iného bakalárskeho programu, počas akademického roka 2023/2024 nemá v novom študijnom programe nárok na sociálne štipendium, pretože v prvom roku štúdia na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania sociálne štipendium už poberal, nie je rozhodujúce, v koľkých mesiacoch mu bolo poskytnuté).
MŠVVaŠ

Tehotenské štipendium

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt na Slovensku a nemá nárok na výplatu tehotenského, sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom – čo je začiatok 13. týždňa tehotenstva, priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

Tehotenské štipendium môže byť priznané tehotnej študentke verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorá študuje v dennej a externej forme štúdia, v študijnom programe prvého, druhého a tretieho stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa.

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti

Žiadosť sa podáva na vysokej škole/fakulte, na ktorej je študentka zapísaná na štúdium. Vysoká škola môže odporúčať použitie vlastného formulára na podanie žiadosti.

Spolu so žiadosťou o priznanie tehotenského štipendia je potrebné predložiť:

  • lekárske potvrdenie o tom, že sa začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

Kto rozhoduje o výplate tehotenského štipendia?

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor vysokej školy alebo ak to ustanoví štatút vysokej školy, rozhoduje dekan fakulty.

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Vysoká škola môže v konaní o priznaní tehotenského štipendia rozhodnúť až keď má všetky podklady v náležitej forme.

Vzhľadom k tomu, že Sociálna poisťovňa nevydáva potvrdenie na počkanie, je potrebné aby v prípade ak je žiadosť doložená v náležitej forme, vysoká škola žiadosť zaevidovala k dátumu predloženia neúplnej žiadosti a umožnila dodatočné doloženie chýbajúceho potvrdenia.

Výška tehotenského štipendia

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského štipendia; výška tehotenského štipendia uvedená v prvej vete stráca platnosť ustanovením jej výšky nariadením.

Vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
Tehulka 2 Ilustračné foto.

Kedy zaniká nárok na tehotenské štipendium?

Študentka oznámi vysokej škole skončenie tehotenstva do desiatich pracovných dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak tehotenstvo skončilo inak ako narodením dieťaťa.Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť vysokej škole poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

V prípade štúdia na viacerých vysokých školách sa žiadosť podáva len na jednej vysokej škole. Na účely preukazovania nároku na tehotenské štipendium, zisťovania, preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania nároku na tehotenské štipendium, ochrany a domáhania sa práv študentky a vysokej školy je vysoká škola oprávnená spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia.

rodina, dom, domov, bývanie Čítajte viac Štát výrazne zvýšil príspevok pre niektoré domácnosti. Kto môže po novom dostať až 254,50 eura?

Vysoká škola je na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Fond na podporu vzdelávania

Hlavnou činnosťou Fondu na podporu vzdelávania je poskytovanie pôžičiek za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým skupinám. Fond zároveň zabezpečuje správu pôžičiek poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov.

Pri svojej činnosti fond úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, so Študentskou radou vysokých škôl, ako aj s Asociáciou doktorandov Slovenska.

Príklady študentov, ktorí požiadali o pôžičku

Študentka Klára si vybrala pôžičku bez ručiteľa v plnej výške 2 000 eur. Pôžičku chce splácať päť rokov. Začať splácať ju chce až po ukončení prvého stupňa VŠ bakalárskeho programu. Takže si dá odklad splátok na tri roky.

Ročný úrok ju vyjde na 3,5 %, teda mesačne bude splácať 37,84 eura. Celkovo tak splatí 2 270,40 eura, čiže preplatí len 270,40 eura.

Aj študent Michal chce pôžičku. V jeho prípade však má ručiteľa, ktorý spĺňa všetky potrebné náležitosti. Zobral si 1 000 eur a chce ju splácať takisto päť rokov. Rozhodol sa ju začať splácať až po celom 5-ročnom štúdiu, takže odložil splátky na päť rokov.

rodina, dom, domov, bývanie Čítajte viac Štát výrazne zvýšil príspevok pre niektoré domácnosti. Kto môže po novom dostať až 254,50 eura?

Pri ročnom úroku 3,5 % mu vyjde mesačná splátka 18,92 eura. Celkovo tak splatí 1 135,20 eur. Preplatí teda sumu 135,20 eura.

Študent Peter sa po splnení všetkých podmienok rozhodol pre pôžičku na excelentných študentov. Rozhodol sa pre 15 000 eur a pôžičku chce splácať šesť rokov. Splátky si však odloží na sedem rokov.

Pri ročnom úroku 3,5 % mu vyjde mesačná splátka na 240,53 eura. Celkovo tak splatí 17 318,16 eura. Takže preplatí sumu 2 318,16 eura.

Od začiatku splatnosti pôžičky je možné odpísať maximálne 6¤% z nesplatenej istiny pôžičky v závislosti od počtu poskytnutých pôžičiek na excelentnej VŠ a počtu odpracovaných rokov v Slovenskej republike.

rodina, dom, domov, bývanie Čítajte viac Štát výrazne zvýšil príspevok pre niektoré domácnosti. Kto môže po novom dostať až 254,50 eura?

Počas splácania je možné odpísať Petrovi až 169,93 eura z istiny. Celkové splatenie bude teda 17 077, 63 eura. Náklady na pôžičku budú 2 077,63 eura a skráti sa aj doba splatnosti na 71 mesiacov, čo je 5,9 roka.

Od 10 eur do 325 eur mesačne, pre študenta

Sociálne štipendiá pre študentov sú finančnou formou podpory poskytovanou študentom na základe ich sociálneho a ekonomického zázemia. Tieto štipendiá majú za cieľ pomôcť študentom, ktorí by inak mohli mať ťažkosti s financovaním svojho vzdelania kvôli nedostatočným finančným prostriedkom.

Sociálne štipendium priznávajú jednotlivé vysoké školy na Slovensku svojim študentom na základe zákona o vysokých školách.

Sociálne štipendium môže byť priznané študentovi verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa a druhého stupňa, čiže bakalárska, magisterská alebo inžinierska forma. Či v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa napríklad všeobecné lekárstvo.

Ako sa podáva žiadosť

Žiadosť sa podáva na vysokej škole alebo priamo na fakulte, na ktorej je študent zapísaný na štúdium. Školy odporúčajú použitie vlastného formulára na podanie žiadosti.

rodina, dom, domov, bývanie Čítajte viac Štát výrazne zvýšil príspevok pre niektoré domácnosti. Kto môže po novom dostať až 254,50 eura?

V prípade, že štúdium sa uskutočňuje v zahraničí na zahraničnej vysokej škole, nárok na sociálne štipendium nevzniká, keďže tieto inštitúcie nepostupujú podľa slovenskej právnej úpravy. Ak je študent študentom viacerých vysokých škôl respektíve fakúlt, v jednom akademickom roku je možné si podať len jednu žiadosť na jednej vysokej škole.

Žiadosť o sociálne štipendium je možné doručiť kedykoľvek počas akademického roka. Ak vznikne nárok študentovi na štipendium, tak sa priznáva od prvého mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť. O priznaní sociálneho štipendia rozhoduje vysoká škola alebo fakulta. Lehota na rozhodnutie je 30 dní, v komplikovaných prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť.

Spolu so žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia je potrebné predložiť aj potrebné doklady o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (obvykle rodičia a súrodenci) za predchádzajúci kalendárny rok a ďalšie dokumenty umožňujúce posúdenie okruhu spoločne posudzovaných osôb.

rodina, domov, dom, deťi, manželia, seniori, dôchodcovia Čítajte viac Štát vypláca rôzne dávky a príspevky Na čo všetko máte nárok, pozrite si prehľad

Konkrétne vymedzenie dokumentov závisí od konkrétnej situácie žiadateľa a odporúčame postupovať podľa vyhlášky a pokynov vysokej školy alebo fakulty. Za spoločne posudzované osoby sa nepovažujú osoby ako strýkovia, tety, starí rodičia a podobne, aj keď žijú so študentom v spoločnej domácnosti.

Aké vysoké štipendium môžem dostať?

Mesačná výška sociálneho štipendia je od 10 eur do 325 eur v akademickom roku 2022/2023. Konkrétna výška sociálneho štipendia závisí od spoločne posudzovaných osôb a ich celkového príjmu. Konkrétnu situáciu je možné konzultovať na vysokej škole alebo fakulte. Na výšku sociálneho štipendium vplýva aj skutočnosť, či študent študuje viac ako 30 km od miesta trvalého pobytu.

Najväčšia banka na Slovensku pomáha vysokoškolákom Ponúkajú pôžičky na čokoľvek pre vysokoškolákov. Sú určené pre študentov denného štúdia (už od prvého ročníka) a interným doktorandom vo veku od 18 do 26 rokov (vek pri poskytnutí úveru).

Tento zvýhodnený úver vo výške od 300 do 40 000 eur poskytuje Slovenská sporiteľňa všetkým študentom bez ohľadu na to, v akej krajine študujú. Snažia sa tak pomôcť vysokoškolákom s financovaním štúdia, nákladov na študijné pobyty a kurzy doma či v zahraničí či s úhradou nečakaných výdavkov.

Pôžička je bez akýchkoľvek poplatkov, so zvýhodnenou úrokovou sadzbou od 5,99 % ročne, s lehotou splatnosti až osem rokov a je poskytnutý aj na počkanie, informuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Stačí vyplniť žiadosť a predložiť doklad totožnosti + potvrdenie o štúdiu. V žiadosti je potrebné uviesť aj spoludlžníka s akceptovateľným príjmom. V praxi je takýmto spoludlžníkom najčastejšie rodič alebo iná študentovi blízka osoba. Pokiaľ má študent svoj samostatný príjem, môže požiadať o bežnú pôžičku na čokoľvek so štandardnými podmienkami.

„Tieto úvery pre vysokoškolákov sú stále využívané, pretože pomáhajú mladým ľuďom zvládnuť náklady spojené so štúdiom. Študenti ich využívajú nielen na kúpu potrebných vecí, ako je napríklad notebook, ale aj na financovanie študijných pobytov v zahraničí a mnohé ďalšie,“ vysvetľuje Cesnaková.

Čo sa týka príjmu, je potrebný spoludlžník s akceptovateľným príjmom, prípadne ak má sám žiadateľ (študent) akceptovateľný príjem, vie ísť aj bez spoludlžníka.

To sa však prevažne týka doktorandov, keďže slovenská legislatíva neumožňuje napríklad prácu na trvalý pracovný pomer a zároveň denné štúdium na VŠ. Ale stále platí, že príjem musí byť dostatočný na poskytnutie úveru, či už je to príjem rodiča, alebo študenta a posúdenie je ako pri štandardnom úvere.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #pôžičky #školstvo #vysoká škola #financovanie #štipendiá