Dôchodcovia môžu dostať viac ako 70 eur navyše k penzii. Kde a ako treba o ne požiadať?

Dôchodca má nárok na pomoc vtedy, ak jeho príjem nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi. Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.

29.09.2023 06:00
Seniori Foto:
Ilustračná foto.
debata (2)

Ak príjem členov vašej domácnosti nedosahuje sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem prácou, majetkom alebo uplatnením nárokov, môžete mať nárok na pomoc v hmotnej núdzi.

V roku 2023 sú pomocou v hmotnej núdzi:

 • Dávka v hmotnej núdzi.
 • Dávka v hmotnej núdzi je určená na zabezpečenie základných životných potrieb.

Výška dávky je v roku 2023 :

 • 74 eur mesačne, ak ide o jednotlivca,
 • 140,70 eur mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 128,60 eur mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
 • 192,40 eur mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
 • 205,50 eur mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
 • 259,40 eur mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.
Vláda predstavila finančnú pomoc pre ohrozené skupiny obyvateľov
Video
Zdroj: TV Pravda

Ako požiadať o túto pomoc? Žiadosť môžete podať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho trvalého pobytu. Ak máte zaručený elektronický podpis, môžete žiadosť podať aj elektronicky cez portál slovensko.sk

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi

Nárok na pomoc v hmotnej núdzi vzniká splnením podmienok pre vznik nároku a uplatnením si nároku, teda podaním žiadosti.

Desiatky eur pre dôchodcu

Dôchodca má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak jeho príjem nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone. Zákon ustanovuje, ktorý príjem sa pri posudzovaní hmotnej núdze a poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi považuje za príjem a v akej výške. Za príjem nepovažuje 25 % z invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity, sirotského dôchodku, vdovského a vdoveckého, ak vdova lebo vdovec dovŕšili dôchodkový vek, alebo 25 % zo starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov, sa táto suma zvyšuje o 1 % priznaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia.

Ochranný príspevok je určený na zabezpečenie osobných výdavkov člena domácnosti, ktorý nemá možnosť zabezpečiť si príjem alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou. Nárok na ochranný príspevok v sume 75,70 eura vznikne penzistovi v hmotnej núdzi vtedy, ak dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Tí penzisti, ktorí teda nespĺňajú podmienky priznania penzijného minima, musia aj naďalej žiadať o dávku v hmotnej núdzi.

Tento príspevok vo výške 75,70 eur mesačne sa poskytuje členom domácnosti, ak ide o:

 • dôchodcov,
 • osoby s mierou invalidity viac ako 70%,
 • tehotné ženy od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným pôrodom,
 • osamelých rodičov, ktorí sa starajú o dieťa do 1 roka veku dieťaťa,
 • člena domácnosti, ktorý je dočasne práceneschopný viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,
 • osoby, ktoré sa starajú o fyzické osoby s ŤZP alebo sa zúčastňujú resocializačných programov pobytovou formou,
 • fyzické osoby s ŤZP, ktoré sú odkázané na osobnú asistenciu, opatrovanie, alebo sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, alebo domácu opatrovateľskú službu.

Žiadosť o pomoc môžete podať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho trvalého pobytu. Ak máte zaručený elektronický podpis, môžete tak urobiť elektronicky cez portál slovensko.sk

V roku 2023 je pomocou v hmotnej núdzi:

Aktivačný príspevok

Aktivačný príspevok je určený na podporu zvýšenia vedomostí a odborných zručností a praktických skúseností na účely zvýšenia pracovného uplatnenia na trhu práce.

Aktivačný príspevok je 75,70 eur mesačne pre člena domácnosti, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie a zároveň je študentom v externej forme štúdia, vykonáva aktivačné činnosti, zúčastňuje sa rekvalifikácie a pod.

mladá žena, invalidný vozík, úsmev Čítajte viac Občania s ŤZP majú nárok od štátu na rôzne príspevky. Dostať môžu naraz až 17-tisíc eur. Pozrite si prehľad príspevkov

Príspevok na nezaopatrené dieťa a na bývanie

Príspevok na nezaopatrené dieťa vo výške 20,70 eur je určený na podporu výchovy, vzdelávania a všestranného rozvoja dieťaťa v domácnosti, ktoré riadne plní povinnú školskú dochádzku.

Príspevok na bývanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených s bývaním.

 • 83 eur mesačne, ak ide o domácnosť s jedným členom domácnosti,
 • 140,90 eura mesačne, ak ide o domácnosť s dvomi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu dvomi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • 178,80 eura mesačne, ak ide o domácnosť s tromi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu tromi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • 216,70 eura mesačne, ak ide o domácnosť so štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

254,50 eura mesačne, ak ide o domácnosť s viac ako štyrmi členmi domácnosti, alebo ak ide o nájom bytu alebo rodinného domu viac ako štyrmi nájomcami, ktorí sú členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky #penzia #príspevok